1075/1986

Given i Helsingfors den 31 december 1986

Förordning om ändring av djurskyddsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 4 §, 6 § 1 mom. samt 7 och 12 §§ djurskyddsförordningen av den 30 april 1971 (333/71) samt

fogas till förordningen en ny 12 a § som följer:

4 §

Hundar får annat än tillfälligt hållas kopplade ute på särskild plats endast i omedelbar närhet av bostadsbyggnad som är i bruk. Kopplet skall vara fäst vid en löplina så att hunden kan röra sig minst 10 meter i linans riktning och minst 2 meter åt båda sidorna. Löplinan skall vara försedd med en stoppanordning som hindrar linan från att sno sig runt träd, stolpar eller motsvarande. Hunden skall ha möjlighet att gå in i hundkoja eller till annan ändamålsenlig viloplats, där den har tillräckligt skydd mot väder och vind.

Hundar, som är yngre än ett år får endast tillfälligt hållas kopplade ute på särskild plats.

Halsbandet skall vara tillräckligt brett och dess omkrets skall kunna justeras. Det får inte vara av metall eller strypande.

Vad som stadgas i 1―3 mom. gäller inte hundar som används vid renskötsel.

6 §

Hundar och katter samt pälsdjur som sköts på en sluten plats eller kopplade får, om de inte med narkosmedel försatts i fullständigt medvetslöst tillstånd, avlivas endast med skott genom hjärnan, genom ett så kraftigt slag i huvudet att djuret dör omedelbart, eller genom användning av omedelbart dödande gas eller elström. Minkar och andra pälsdjur av samma storlek får även försättas i fullständigt medvetslöst tillstånd med bedövande elström eller genom att djuret slås med lämpligt slagvapen i huvudet så att det omedelbart förlorar medvetandet. Under tillsyn av en veterinär eller på förordnande av honom får avlivning ske även på annat än ovan nämnt sätt.


7 §

Måste en häst, ett nötkreatur eller annat större djur avlivas på grund av svår kroppsskada som beror på olyckshändelse, eller av annan därmed jämförlig orsak, får djuret inte utan en veterinärs tillstånd föras till annat ställe, utan det skall avlivas på olycksplatsen.

12 §

Om försöksdjursverksamhet samt om transport av djur med fordon stadgas särskilt.

12 a §

Jord- och skogsbruksministeriet kan vid behandlingen av djurskyddsfrågor biträdas av en djurskyddsdelegation. Delegationen består av en representant för jord- och skogsbruksministeriet, som är ordförande i delegationen, samt av representanter för inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Veterinärmedicinska högskolan, en för varje, samt av fyra andra medlemmar, av vilka en skall representera praktisk veterinärmedicin, en praktisk husdjursskötsel, en läkemedelsindustrin och en det frivilliga djurskyddsarbetet.

Delegationens medlemmar och personliga suppleanter för dem kallas av statsrådet för tre år i sänder. Delegationen väljer inom sig en vice ordförande.

Sekreterare i delegationen är en tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet som förordnas av ministeriet. Om delegationen gäller i övrigt vad som föreskrivas om kommittéer.

Delegationen har till uppgift att vid behov i principiella och vittbärande djurskyddsärenden framställa förslag och avge utlåtanden samt behandla även andra ärenden som har samband med djurskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Helsingfors den 31 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.