1060/1986

Given i Helsingfors den 31 december 1986

Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925 (365/25) 13 § och 17 § 1 mom. 7 punkten, av dem 17 § 1 mom. 7 punkten sådan den lyder i lag av den 21 mars 1952 (142/52), samt

ändras 17 § 1 mom. 1 punkten och 30 § 3 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 17 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag av den 21 mars 1952 och 30 § 3 mom. i lag av den 21 december 1984 (890/84), som följer:

17 §

Det ankommer på bankfullmäktige:

1) att bestämma Finlands Banks grundränta samt andra räntor som Finlands Bank tillämpar eller gränserna för dem;


30 §

Uppvisar bankens bokslut förlust, skall förlusten i första hand täckas med bankens odisponerade vinstmedel och därefter med medel ur reservfonden. Till den del dessa inte är tillräckliga kan förlusten tillfälligt lämnas utan täckning. De följande årens vinst skall i första hand användas till täckande av de förluster som har lämnats utan täckning och till återställande av reservfonden till dess tidigare belopp.


Denna lag träder i kraft den 31 december 1986.

Regeringens proposition 200/86
Bankutsk. bet. 3/86
Stora utsk. bet. 214/86

Helsingfors den 31 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.