1048/1986

Given i Helsingfors den 31 december 1986

Lag om ändring av partilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § och 9 § 2 mom. partilagen av den 10 januari 1969 (10/69),

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lag av den 10 augusti 1973 (661/73), och

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

8 §

I fråga om bokföringsskyldigheten för ett parti gäller vad som i bokföringslagen (655/73) stadgas om skyldighet för en förening att föra bok över sin verksamhet. Åtminstone en av partiets revisorer och dennes suppleant skall vara en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor eller revisionssammanslutning. Sammanslutningen skall meddela partiet vem som har huvudansvaret för revisionen. Denne skall vara en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor.

Partiet skall, inom tre månader från det dess bokslut fastställts, för kännedom tillställa justitieministeriet bestyrkta kopior av resultat- och balansräkningarna jämte bilagor för partiet och de föreningar som är partiets kretsorganisationer, samt av revisionsberättelsen. Har någon del av det understöd som enligt 9 § beviljats partiet i statsförslaget anvisats en annan förening, skall partiet samtidigt tillställa justitieministeriet bestyrkta kopior också av föreningens resultaträkning och balansräkning jämte bilagor samt av revisionsberättelsen.

I de resultaträkningar som avses i 2 mom. skall intäkterna och kostnaderna för valarbete uppges tillräckligt specificerade. Justitieministeriet utfärdar närmare föreskrifter i saken.

9 §

Partiet skall redovisa för användningen av understödet i enlighet med föreskrifter som statsrådet utfärdar. Har understöd som beviljats partiet använts för stödjande av en i 8 § 2 mom. nämnd kretsorganisations eller annan förenings verksamhet, skall partiet avge motsvarande redovisning även för denna användning av understödet.

9 a §

Justitieministeriet övervakar användningen av statsunderstödet samt utövar även i övrigt tillsyn över att partierna och de föreningar som utgör deras kretsorganisationer samt andra föreningar, som avses i 8 § 2 mom., i sin verksamhet iakttar denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och föreskrifter.

Justitieministeriet granskar de i 1 mom. nämnda föreningarnas räkenskapsföring och medelsförvaltning. Ministeriet kan även utse en av Centralhandelskammaren godkänd revisor att granska och reda ut räkenskapsföringen och medelsförvaltningen.

Statens revisionsverk har rätt att granska användningen av de medel som beviljats i 1 mom. nämnda föreningar såsom statsunderstöd. I detta syfte får revisionsverket granska föreningarnas räkenskapsföring för att reda ut om medlen använts lagenligt för det ändamål som understödet beviljats för.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Genom denna lag upphävs 4 § förordningen den 19 januari 1973 om understöd för partiverksamhet (27/73).

Vad som i 8 § 1 mom. stadgas om revisorer tillämpas efter lagens ikraftträdande på val av revisorer. De av justitieministeriet med stöd av 9 a § 2 mom. utsedda granskarnas rätt att verkställa granskningar och göra utredningar gäller partiernas räkenskapsföring och medelsförvaltning efter lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 69/86
Grundlagsutsk. bet. 30/86
Stora utsk. bet. 134/86

Helsingfors den 31 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.