1006/1986

Given i Helsingfors den 19 december 1986

Lag om ändring av 6 kap. och 84 § sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 kap. och 84 § sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78) som följer:

6 kap.

Fartygskommissioner

68 §
Fartygskommissionernas sammansättning

På ett fartyg med minst åtta arbetstagare skall de ärenden som avses i detta kapitel undersökas och handläggas av en fartygskommission med en ordförande och tre andra medlemmar. Ordförande är fartygets befälhavare eller, vid förhinder för honom, någon bland befälet som han har utsett eller, då saken gäller befälhavaren, den högste närvarande styrmannen.

Ordföranden inkallar för varje ärende som skall handläggas en till befälet hörande medlem, som om möjligt skall vara överstyrmannen, maskinchefen eller föreståndaren för ekonomiavdelningen, beroende på vilken grupp av arbetstagare den hör till som ärendet gäller.

Övriga medlemmar i kommissionen är, vid behandling av ett ärende som gäller någon som hör till befälet, en person som befälet valt bland sig och en person som manskapet utsett bland sig samt, vid behandling av ett ärende som gäller någon av manskapet, två av manskapet bland sig valda personer. Har befälet eller manskapet inte valt företrädare till kommissionen, har ordföranden rätt att kalla även dessa medlemmar.

Ingen får utan giltig orsak vägra att bli medlem i fartygskommissionen.

69 §
Fartygskommissionernas uppgifter

När arbetsgivaren med stöd av 39 eller 49 § ämnar häva eller säga upp ett arbetsavtal av någon ombord på fartyget konstaterad orsak, skall fartygskommissionen undersöka saken. I ett dylikt fall får arbetsgivaren inte säga upp eller häva arbetsavtalet innan undersökningen har verkställts.

Fartygskommissionen skall utan dröjsmål verkställa undersökning, om en arbetstagare inte har infunnit sig på fartyget på utsatt tid och fartyget måste avgå utan honom eller om någon annan måste anställas i hans ställe.

Fartygskommissionen skall verkställa undersökning när det hos kommissionen anmäls att en arbetstagare har försummat sina skyldigheter på grund av arbetsförhållandet eller att han genom sitt beteende har förorsakat störning av allvarligare art ombord på fartyget.

Fartygskommissionen skall verkställa undersökning även när en arbetstagare har begått eller misstänks ha begått ett brott som faller under allmänt åtal. Undersökning behöver dock inte ske, om en finsk myndighet utan dröjsmål kan undersöka saken. Föreligger det på grundval av undersökningen skäl att misstänka att arbetstagaren har begått ett ovan nämnt brott, skall ordföranden utan dröjsmål göra anmälan därom hos finsk polismyndighet eller, om detta inte är möjligt, hos närmaste finska konsul.

Har en arbetstagare hävt sitt arbetsavtal eller sagt upp det med stöd av 46 eller 61 §, skall fartygskommissionen handlägga ärendet innan arbetstagaren lämnar fartyget, om någondera avtalsparten yrkar detta. Yrkande som gäller behandling av hävning eller uppsägning skall framställas i så god tid att kommissionen har möjlighet att behandla ärendet före denna tidpunkt.

70 §
Anmärkningar och anmälningar

En fartygskommission kan efter att ha undersökt saken tilldela annan arbetstagare än befälhavaren anmärkning, om skäl föreligger. Då kommissionen anser att anmärkning inte utgör en tillräcklig påföljd, skall kommissionen utöver att anmärkning ges anmäla saken hos sjömansdisciplinnämnden, om arbetsgivaren har hävt eller sagt upp arbetsavtalet.

När kommissionen har behandlat ett ärende som gäller fartygets befälhavare, skall detta anmälas hos arbetsgivaren samt vid behov även hos sjöfartsstyrelsen.

Kommissionens ordförande skall sörja för anmälningarna enligt 1 och 2 mom. Till en anmälan skall fogas en kopia av kommissionens protokoll samt utredning om de anmärkningar som tidigare har tilldelats arbetstagaren ombord på fartyget.

71 §
Sammankallande samt handläggning av ärenden

En fartygskommission sammankallas av ordföranden. Kommissionen är beslutför endast då den är fulltalig.

Ordföranden och medlemmarna i kommissionen skall omsorgsfullt och opartiskt undersöka och handlägga de ärenden som har hänskjutits till kommissionen.

Kommissionen skall om möjligt höra den arbetstagare som saken gäller. Arbetstagaren får vid kommissionens sammanträde ha ett biträde som hör till besättningen, och han får för att höras kalla den som enligt hans åsikt kan lämna upplysningar i saken. Dessutom skall kommissionen höra dem som enligt dess uppfattning kan belysa saken.

Vid meningsskiljaktighet avgörs ett ärende som avses i 70 § 1 mom. i fartygskommissionen med röstövervikt. Faller rösterna lika, blir ordförandens åsikt gällande, såvida omröstningen gäller anmälan enligt nämnda lagrum, men annars den åsikt som är förmånligast för arbetstagaren.

72 §
Fartygskommissionernas protokoll

I en fartygskommission skall föras protokoll, i vilket noggrant antecknas de omständigheter som har framkommit vid undersökningarna och förhören samt kommissionens beslut. Även avvikande åsikter skall antecknas i protokollet. Kommissionens ordförande och övriga medlemmar skall bestyrka protokollet med sina underskrifter.

Kommissionens ordförande skall sörja för att arbetsgivaren och arbetstagaren utan dröjsmål får kopior av kommissionens protokoll.

Angående kommissionens sammanträden och de ärenden som har behandlats vid dessa skall anteckning göras i skeppsdagboken. Protokollet skall i original förvaras som en särskild bilaga till skeppsdagboken, med iakttagande av vad som i 56 § 3 och 4 mom. sjölagen stadgas om förvaring av skeppsdagbok och därtill anslutna anteckningar.

73 §
Tystnadsplikt

Ordföranden eller annan medlem i en fartygskommission eller ett i 71 § 3 mom. nämnt biträde får inte röja sådana uppgifter om en enskild arbetstagare eller arbetsgivaren, som han har fått del av i denna egenskap, om inte den i vars intresse tystnadsplikten har stadgats, samtycker till att uppgifterna lämnas. Sådana uppgifter får dock lämnas till åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott samt till annan myndighet som enligt lag har rätt att få dem.

84 §
Straffstadganden som gäller medlemmar och biträden i fartygskommissioner

Ordföranden i en fartygskommission som

1) försummar anmälan enligt 70 § 3 mom.,

2) inte sammankallar kommissionen i de fall som nämns i 69 §, eller

3) inte ombesörjer kopior av kommissionens protokoll på det sätt som stadgas i 72 § 2 mom.,

skall för överträdelse av stadgandena om fartygskommission dömas till böter.

Om ordföranden eller någon annan medlem i en fartygskommission eller ett i 71 § 3 mom. nämnt biträde i strid med 73 § röjer uppgifter om en enskild arbetstagare eller arbetsgivare, skall han för brott mot tystnadsplikten för medlem i fartygs kommission dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Regeringens proposition 222/85
Socialutsk. bet. 15/86
Stora utsk. bet. 98/86

Helsingfors den 19 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.