1005/1986

Given i Helsingfors den 19 december 1986

Mönstringslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på den som på finskt fartyg anställs i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller annars i sjömansbefattning samt på finländare som i Finland på motsvarande sätt anställs på utländskt fartyg. Stadgandena om sjömansdisciplinnämnden tillämpas dock inte på den som anställts i tjänsteförhållande.

Denna lag tillämpas inte heller på arbete som

1) utförs endast medan fartyget ligger i hamn av någon som inte följer med fartyget,

2) skall anses som endast tillfälligt kontroll-, service- eller lotsningsarbete eller annat därmed jämförbart arbete,

3) utförs på flottningsmateriel, med undantag av transportmateriel som används vid flottning,

4) utförs ombord på fritidsfartyg eller

5) utförs ombord på fartyg som tillhör staten och som används för försvars- eller gränsbevakningsuppgifter.

2 kap.

Mönstring av sjömän

2 §
Verkställande av mönstringen

Mönstring skall förrättas då någon anställs i sjömansbefattning ombord på ett fartyg. Arbetsgivaren och fartygets befälhavare är skyldiga att se till att mönstringen verkställs på det sätt som stadgas i denna lag.

När det gäller fartyg i utrikesfart avses med mönstring att den som förrättar denna bekräftar att sjömannen är behörig för den uppgift i vilken han skall anställas och att utnämningsbrev har utfärdats när det är fråga om ett tjänsteförhållande, eller att lagenligt arbetsavtal har ingåtts när det är fråga om ett arbetsförhållande. I samband med mönstring skall den som förrättar mönstringen kontrollera att de stadganden och bestämmelser som påverkar sjösäkerheten har iakttagits.

När det gäller fartyg i inrikesfart förrättas ingen särskild mönstring, utan såsom mönstring anses utfärdande av utnämningsbrev eller ingående av lagenligt arbetsavtal som parterna bekräftar med sina namnteckningar. Vid utfärdande av utnämningsbrev eller ingående av arbetsavtal skall arbetsgivaren eller hans företrädare försäkra sig om att de stadganden och bestämmelser som påverkar sjösäkerheten iakttas.

3 §
De som verkställer mönstringen

För fartyg i utrikesfart verkställs mönstring i Finland av mönstringsförrättare som har förordnats av sjöfartsstyrelsen, och utomlands av Finlands konsulära myndigheter. Om den som skall verkställa mönstringen inte kan kontaktas utan att fartyget blir oskäligt försenat, kan fartygets befälhavare verkställa temporär mönstring. Den ordinarie mönstringen skall verkställas omedelbart efter det att fartyget eller den som har anställts i sjömansbefattning har anlänt till en on, där mönstringen kan verkställas av en behörig person.

4 §
Mönstringsförrättarnas arvoden

Genom förordning stadgas om arvoden och lösen som skall betalas till mönstringsförrättarna för förrättningar samt för expeditioner och blanketter.

Om lösen och avgifter för åtgärder som vidtas eller för utdrag och avskrifter som utfärdas av konsulära myndigheter som förrättar mönstring stadgas särskilt.

3 kap.

Registrering av sjömän

5 §
Anmälningsskyldighet

När det gäller fartyg i utrikesfart skall den som verkställt en mönstring meddela sjöfartsstyrelsen detta. I fråga om fartyg i inrikesfart skall arbetsgivaren eller en representant för honom meddela sjöfartsstyrelsen att ett arbets- eller tjänsteförhållande eller annan sjömansbefattning har börjat.

Arbetsgivaren eller hans representant skall dessutom underrätta sjöfartsstyrelsen om att en sjömansbefattning börjat eller avbrutits ombord, om byte av fartyg eller sjömansbefattning samt om upphörande av en sjömansbefattning, om detta inträffar under ett arbets- eller tjänsteförhållande eller i en annan sjömansbefattning.

6 §
Sjömansregistret

Sjöfartsstyrelsen skall föra ett sjömansregister över dem som har mönstrats i enlighet med denna lag. I registret kan på begäran även göras anteckningar om andra finländares sjömansbefattningar.

Ingen avgift skall uppbäras för inskrivning i sjömansregistret eller för anteckningar i och utdrag ur registret.

7 §
Manskapsförteckning

Ombord på finskt fartyg skall finnas en manskapsförteckning, om det på fartyget finns personer i sjömansbefattning på vilka denna lag skall tillämpas.

I manskapsföneckningen införs de som vid varje tidpunkt har sjömansbefattning ombord.

Fartygets befälhavare är skyldig att se till att manskapsförteckning förs.

4 kap.

Sjömansdisciplinnämnden

8 §
Tillsättande av disciplinnämnden

I anslutning till sjöfartsstyrelsen tillsätter handels- och industriministeriet en sjömansdisciplinnämnd för tre år i sänder.

9 §
Nämndens uppgifter

Då arbetsgivaren har sagt upp eller hävt en sjömans arbetsavtal med stöd av 39 eller 49 § sjömanslagen av någon orsak som har konstaterats ombord på fartyget, eller om en sjöman av något annat särskilt skäl visar sig vara olämplig för sjömansbefattningen, kan sjömansdisciplinnämnden utfärda påmönstringsförbud för honom för viss tid, dock högst för sex år.

Disciplinnämnden kan återkalla påmönstringsförbudet, om särskilt vägande skäl anförs.

Om påmönstringsförbud och om återkallande av förbud skall nämnden utan dröjsmål underrätta sjöfartsstyrelsen, sjömännens arbetsförmedlingsbyråer, dem som förrättar mönstring samt arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten.

Disciplinnämnden kan utfärda påmönstringsförbud, trots att ett ärende som avses i 1 mom. behandlas vid domstol eller ett domstolsutslag i saken givits.

10 §
Nämndens sammansättning

Disciplinnämnden skall ha en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar. För medlemmarna i disciplinnämnden förordnas dessutom tio suppleanter.

11 §
Val av ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar i nämnden

Ordföranden och vice ordföranden för disciplinnämnden skall utses bland personer som är lämpliga för uppgiften och som inte kan anses representera någon arbetsmarknadsorganisation. Ordföranden och vice ordföranden skall vara förtrogna med domarvärv.

Till medlemmar utses företrädare för redarna och sjöfararna så, att till företrädare för redarna väljs två medlemmar och två suppleanter samt till företrädare för sjöfararna en medlem och två suppleanter från arbetsmarknadsorganisationerna för däcksbefälet, maskinbefälet, radiotelegrafisterna respektive manskapet.

Handels- och industriministeriet skall, innan de medlemmar och suppleanter som representerar redarna och sjöfararna utses, inhämta förslag från varje erkänd organisation inom respektive område och därefter träffa sitt val på basis av förslagen. Avger en organisation inte sitt förslag inom en av ministeriet utsatt tid, skall ministeriet likväl förrätta valet.

12 §
Anhängiggörandet och handläggningen av ärendena i nämnden

Ett ärende som gäller påmönstringsförbud kan upptas till behandling i sjömansdisciplinnämnden på begäran av en fartygskommission som avses i 68 § sjömanslagen, en sjöfartsmyndighet, en arbetsgivare eller en erkänd arbetsmarknadsorganisation. Till begäran skall beroende på fallet fogas fartygskommissionens protokoll enligt 72 § sjömanslagen, ett polisundersökningsprotokoll eller någon motsvarande utredning. Disciplinnämnden skall, när den överväger att utfärda påmönstringsförbud, om möjligt reda ut hur sjömannen tidigare har uppfört sig i sjömansbefattning.

Sjömannen skall beredas tillfälle att bli hörd i samband med utredning som avses i 1 mom. eller vid behandlingen av ärendet i nämnden, om detta är praktiskt möjligt. Har nämnden fattat beslut utan att sjömannen hörts, har denne rätt att få ärendet upptaget till ny behandling i nämnden.

13 §
Nämndens beslutförhet

Nämnden är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt minst en företrädare för redarna och en för sjöfararna är närvarande och mötesdeltagarna företräder mer än hälften av det totala antalet röster i nämnden. Om den som företräder en sjöfararorganisation, i vilken den är medlem som ärendet gäller, inte är närvarande när saken behandlas första gången, skall ärendet bordläggas och avgöras vid följande möte som skall hållas inom två veckor. Företrädaren för respektive sjöfartsorganisation skall bevisligen underrättas om tiden och platsen för mötet.

Företrädarna för redarna har vardera två röster samt ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna var sin röst.

I fall av meningsskiljaktighet avgörs ett ärende i disciplinnämnden enligt flertalet röster. Faller rösterna lika, avgör mötesordförandens åsikt.

14 §
Nämndens arvoden

Till disciplinnämndens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar samt till sakkunniga och sekreterare betalas arvode enligt samma grunder som i fråga om statens kommittéer.

15 §
Tystnadsplikt

Ordföranden, vice ordföranden och annan medlem i disciplinnämnden får inte röja sådana uppgifter om en enskild arbetstagare eller arbetsgivare som han har fått del av på grund av att han är medlem i nämnden, om inte den, i vars intresse tystnadsplikten är stadgad, samtycker till att uppgifterna lämnas. Sådana uppgifter får dock lämnas till åklagar- och polismyndigheterna för utredande av brott samt till annan myndighet som enligt lag har rätt att få uppgifterna.

16 §
Ändringssökande

I disciplinnämndens beslut får ändring sökas genom besvär hos sjöfartsstyrelsen på det sätt som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beslutet skall verkställas trots att ändring sökts, om inte besvärsmyndigheten förbjuder det.

5 kap.

Särskilda stadganden

17 § §
Straffstadgande

Den som försummar mönstringsskyldighet, verkställande av mönstring, anmälningsskyldighet eller förande av manskapsförteckning enligt denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen, skall för mönstringsförseelse dömas till böter, om inte försummelsen är ringa eller strängare straff stadgas i annan lag.

Om ordföranden, vice ordföranden eller annan medlem i disciplinnämnden i strid mot 15 § röjer uppgifter om en enskild arbetstagare eller arbetsgivare, skall han för brott mot tystnadsplikten för medlem i sjömansdisciplinnämnden dömas till böter.

18 §
Domstol

Ärenden som skall prövas enligt denna lag handläggs vid en sjörättsdomstol som avses i 251 § sjölagen. Det är dock inte nödvändigt att i 251 § sjölagen nämnda sakkunniga är närvarande i rätten, om inte denna vid handläggningen av något mål beslutar annat. Härvid skall arvode betalas till de sakkunniga av statens medel på det sätt som stadgas genom förordning.

19 §
Undantag från tillämpningsområdet

Handels- och industriministeriet kan på framställning av sjöfartsstyrelsen eller redaren medge undantag i fråga om förrättande av mönstring för någon grupp anställda ombord, om mönstring inte behövs med hänsyn till sjösäkerheten.

Innan undantagslov beviljas skall respektive finska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer beredas tillfälle att avge utlåtande i saken.

20 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

21 §
Tillsyn

Tillsynen över iakttagandet av denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser utövas av sjöfartsmyndigheterna.

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 Juni 1987.

Genom denna lag upphävs lagen den 4 juni 1937 om mönstring och registrering av sjömän (258/37) jämte senare ändringar.

Regeringens proposition 219/85
Socialutsk. bet. 15/86
Stora utsk. bet. 98/86

Helsingfors den 19 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.