981/1986

Given i Helsingfors den 19 december 1986

Lag om ändring av 23 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 23 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant det lyder i lag av den 13 juni 1986 (458/86), som följer:

23 §

Moderskapspenning betalas till barnets moder för sammanlagt 105 vardagar. Rätten till moderskapspenning börjar 30 vardagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Har havandeskapet upphört tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, räknas rätten till moderskapspenning från havandeskapets slut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas på en försäkrad vars rätt till moderskapspenning börjar efter nämnda dag.

Regeringens proposition 179/86
Socialutsk. bet. 21/86
Stora utsk. bet. 157/86

Helsingfors den 19 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.