974/1986

Given i Helsingfors den 19 december 1986

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69) 19, 21 a och 23 §§, 30 § 2 mom., 37 § 2 mom., 42 § 1 och 2 mom., 42 a § 1 mom., 43 §, 44 § 2 mom., 52 § 2 mom., 52 a § 1 mom., 53 och 54 §§, 57 § 1 och 2 mom. samt 60 och 64 §§,

av dessa lagrum 19 §,42 § 1 mom., 42 a § 1 mom., 43 §, 52 § 2 mom. och 64 § sådana de lyder i förordning av den 16 december 1977 (936/77), 21 a § sådan den lyder i förordning av den 20 december 1985 (1020/85), 30 § 2 mom., 37 § 2 mom., 42 § 2 mom., 52 a § 1 mom. och 54 § sådana de lyder i förordning av den 18 juni 1981 (444/81), 23 § sådan den lyder i förordning av den 6 april 1979 (398/79) samt 57 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 30 mars 1978 (235/78), som följer:

19 §

Förslår inte de medel som den bötfällde betalt och de medel som indrivits hos honom till att täcka summan av de böter som han genom ett laga kraft vunnet beslut har dömts att betala, och är det inte sannolikt att han inom den i 11 § nämnda redovisningstiden eller inom den beviljade betalningstiden kommer att erhålla medel för att betala böterna, skall den utmätningsman eller det utmätningsbiträde som handhar verkställigheten stämma in den bötfällde till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff. Framgår det att förvandlingsstraff, med beaktande av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av 2 och 7 kap. strafflagen (650/86), inte får bestämmas för böterna, eller föreligger något annat i lag stadgat hinder mot stämning, skall verkställighetshandlingen återställas till den myndighet som begärt verkställighet. Om det senare yppar sig skäl att fortsätta verkställigheten, skall myndigheten på nytt sända böterna för att verkställas.

Får utmätningsmannen kännedom om sådana omständigheter som gör det möjligt att driva in böter, vilka baserar sig på en verkställighetshandling som återställts med hindersbevis, skall han begära att få tillbaka verkställighetshandlingen för att påbörja indrivning.

21 a §

Då verkställighetshandlingen av en orsak som nämns i 19 eller 21 § återställs till länsstyrelsen eller justitieministeriet, skall den utmätningsman som vidtagit verkställighetsåtgärder bifoga ett intyg angående de hinder som mött verkställigheten.

23 §

Då utmätningsmannen anträffar den som är efterlyst för böter eller egendom som tillhör denne, skall han påbörja indrivningen. Kan böterna härvid inte till fullo indrivas, skall han stämma in den bötfällde till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff för de obetalda böterna. Framgår det att förvandlingsstraff inte får bestämmas för böterna, eller föreligger något annat i lag stadgat hinder mot stämning, skall utmätningsmannen i stället för att stämma in den bötfällde förfara på det sätt som sägs i 11 § 2 mom. Detta skall också meddelas den myndighet som begärt verkställighet, och det intyg som nämns i 21 a § skall bifogas.

Då en polisman anträffar den som är efterlyst för böter, skall han stämma in den bötfällde till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff för de obetalda böterna, om inte denne omedelbart betalar böterna. Betalar den bötfällde härvid en del av böterna, skall han instämmas för de utestående böterna. Framgår det att förvandlingsstraff inte får bestämmas, eller föreligger något annat i lag stadgat hinder mot stämning, skall polismannen i stället för att stämma in den bötfällde ta emot betalning för böterna. Betalar den bötfällde inte då böterna i sin helhet, skall polismannen ge honom ett inbetalningskort för betalning av böterna. Den bötfällde skall samtidigt ombes lämna sådana uppgifter som behövs för indrivningen av böterna, och dessa uppgifter skall meddelas den myndighet som begärt efrerlysning.

30 §

Har böter som skall förvandlas bestämts för ett brott som begåtts år 1984, 1985 eller 1986, skall åklagaren före rättegången från justitieministeriets straffregisterbyrå skaffa utredning om förvandlingsstraff som den bötfällde möjligen har avtjänat. Framgår det härvid att förvandlingsstraff inte enligt lag får bestämmas för de böter som nämns i stämningen, skall åklagaren ofördröjligen se till att den delgivna stämningen återkallas. Åklagaren skall om saken underrätta den myndighet som sänt böterna för att verkställas eller utfärdat efterlysning härom samt till meddelandet foga verkställighetshandlingen beträffande böterna. Saken skall även meddelas utmätningsmannen på stämningsorten.

37 §

Finner underrätten i ett ärende som gäller bestämmande av förvandlingsstraff att målet inte kan avgöras eller att förvandlingsstraff för böter, med beaktande av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av 2 och 7 kap. strafflagen (650/86), inte får bestämmas, skall underrätten återställa handlingarna till allmänna åklagaren och bifoga ett meddelande om sitt beslut.

42 §

Utmätningsmannen skall se till att den om vilken genom ett laga kraft vunnet beslut förordnats att han skall avtjäna förvandlingsstraff, ofördröjligen förpassas till straffanstalten samt sända verkställighetshandlingarna till fängelsedirektören. Har förvandlingsstraffet bestämts i stället för böter för ett brott som begåtts år 1984, 1985 eller 1986, skall fängelsedirektören även tillställas från justitieministeriets straffregisterbyrå inhämtade uppgifter om förvandlingsstraff som den dömde möjligen har avtjänat. Framgår det att förvandlingsstraff, med beaktande av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av 2 och 6 kap. förordningen om verkställighet av straff (651/86), inte ens delvis kan verkställas, skall verkställigheten läggas ned och handlingarna returneras till länsstyrelsen.

I fråga om återställande av handlingar till den länsstyrelse som handhar verkställigheten i och för utfärdande av efterlysning samt i fråga om efterlysning och återkallelse därav gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 21, 21 a, 22 och 23 §§. I efterlysningen skall även anges det belopp av de förvandlade böterna som är obetalt. Efterlysning för förvandlingsstraff skall återkallas även när ett förvandlingsstraff för böter inte enligt lag får verkställas.


42 a §

Finner åklagaren eller den myndighet som drar försorg om verkställigheten av böter eller ett förvandlingsstraff att ett beslut om bestämmande av förvandlingsstraff med stöd av 6 kap. 13 § förordningen om verkställighet av straff eller ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av 2 och 6 kap. förordningen om verkställighet av straff (651/86) bör rättas, skall han härom underrätta respektive domstol. Till meddelandet skall fogas uppgifter om verkställda betalningar och andra utredningar som behövs för rättelsen samt, om det är möjligt, den verkställighetshandling som gäller förvandlingsstraffet.


43 §

Betalar den bötfällde, efter det förvandlingsstraff bestämts men dock under den tid då han har rätt att betala de förvandlade böterna, hela beloppet i fråga om bötesstraffet eller bötesstraffen till den del betalning inte tidigare skett i pengar eller förvandlingsstraff avtjänats, skall den som tagit emot betalningen omedelbart om denna underrätta den länsstyrelse eller utmätningsman som drar försorg om verkställigheten.

Har den som dömts till förvandlingsstraff inte längre rätt att betala de förvandlade böterna, får betalning inte tas emot. Belopp som inte borde ha fått betalas skall ofördröjligen återställas.

44 §

När den dömde har avtjänat förvandlingsstraffet eller betalt hela det utestående beloppet av böterna eller avtjänat förvandlingsstraff från vars återstående del han befriats genom senare betalning, skall fängelsedirektören ge honom ett intyg därom. I detta skall även antecknas tiden för avtjänandet av förvandlingsstraffet och, om den dömde varit efterlyst för förvandlingsstraffet, dessutom kungörelsens nummer.

52 §

Belopp, som betalts i sin helhet i fråga om ett eller flera bötesstraff som avses i 6 kap. 12 § och 2 kap. 1 d § 5 mom. förordningen om verkställighet av straff och som förvandlats till fängelsestraff, skall redovisas för den länsstyrelse som drar försorg om verkställigheten av förvandlingsstraffet.

52 a §

När en polisman har tagit emot betalning av den som är efterlyst för böter eller förvandlingsstraff för böter eller av en dömd person som är antecknad i fordringsregistret, skall han inom den tid som föreskrivits av chefen för polisdistriktet eller polisformationen redovisa de influtna medlen för distriktets eller formationens redogörare. Denne skall redovisa medlen för den myndighet som utfärdat efterlysningen, antingen för länsstyrelsen eller för justitieministeriet. Om redovisningen gäller i tillämpliga delar vad som ovan stadgas om redovisning av utmätningsmannen. En polisman vid rörliga polisen får redovisa medlen också för redogörare vid den lokala polisen.


53 §

Fängelsedirektören skall utan dröjsmål för respektive utmätningsman redovisa de medel som influtit då en bötfälld under sin vistelse i straffanstalten betalar böter för vilka förvandlingsstraff inte ännu har bestämts. Har den som dömts till förvandlingsstraff, i straffanstalten i sin helhet betalt de böter i stället för vilka förvandlingsstraff har bestämts, skall de medel som skall redovisas sändas till den länsstyrelse som drar försorg om verkställigheten av förvandlingsstraffet.

54 §

Har den som dömts till böter eller förvandlingsstraff, med stöd av 7 kap. 8 a § strafflagen, sådant lagrummet lydde före den 1 januari 1987, eller av någon annan orsak befriats från att betala böterna eller utstå förvandlingsstraff för dem, skall i verkställighetshandlingen antecknas att verkställigheten förfallit och en slutlig redovisning i saken sändas till den myndighet som anhållit om verkställighet. Får enligt lag förvandlingsstraff inte bestämmas för böterna eller får det ådömda förvandlingsstraffet inte verkställas, skall även detta antecknas i verkställighetshandlingen.

57 §

Länsstyrelsen skall i den avskrift av verkställighetshandlingen som den har i sin besittning göra en anteckning om vilken utmätningsman som ombetrotts verkställighetsuppdraget och när detta inträffade, om utsökningsmyndigheternas åtgärder, om utfärdande, rättande och återkallande av efterlysning, om att förvandlingsstraff inte får bestämmas för böter, om stämning och avgörande av ärende som gäller bestämmande av förvandlingsstraff, om överlämnande till behörig myndighet av föremål som dömts förbrutet eller av annan egendom som enligt ett förordnande skall tas om hand av staten samt om övriga åtgärder i respektive ärende.

I avskriften av verkställighetshandlingen skall även göras en anteckning om de inbetalningar som skett i fråga om böter eller en fordran, om belopp som utmätningsmannen redovisat, om belopp som influtit vid försäljning av egendom som dömts förbruten, om beloppet av förvandlade böter eller av sådana böter för vilka förvandlingsstraff med stöd av 2 kap. 5 § strafflagen inte har bestämts samt om belopp som av laga skäl avskrivits eller avkortats i fråga om böter eller en fordran som skall indrivas.


60 §

Har den som dömts till förvandlingsstraff för ett eller flera bötesstraff betalt det utestående beloppet i dess helhet senast inom den tid som nämns i 2 kap. 1 d § 5 mom. förordningen om verkställighet av straff, skall länsstyrelsen i sin bokföring införa det betalda beloppet såsom ett nytt ärende.

64 §

Länsstyrelsen skall i den avskrift av verkställighetshandlingen som gäller förvandlingsstraff anteckna ankomstdagen, länsstyrelsens åtgärder i ärendet och tiden då de vidtogs, de åtgärder om vilka utmätningsmannen underrättat länsstyrelsen, hinder som mött vid verkställigheten samt uppgift om när den till förvandlingsstraff dömde har tagits emot på straffanstalten eller när han genom att i sin helhet betala det utestående beloppet av ett eller flera bötesstraff har befriats från avtjänande av förvandlingsstraffet samt det betalda beloppet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Helsingfors den 19 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.