964/1986

Given i Helsingfors den 19 december 1986

Lag om ändring av 8 och 10 §§ lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 8 § 1 mom. och 10 § 2 mom.,

sådana de lyder, 8 § 1 mom. i lag av den 10 december 1971 (851/71) och 10 § 2 mom. i lag av den 9 maj 1986 (333/86), samt

fogas till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 10 december 1971 samt lagar av den 18 juli 1975 och den 27 november 1981 (568/75 och 809/81), ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

8 §

En förutsättning för erhållande av ålderspension är att förmånstagaren har en pensionstid av minst en månad, att han uppnått pensionsåldern och att anställningen upphört. En förutsättning för erhållande av ålderspension vid en pensionsålder som är lägre än 65 år är dock dessutom att förmånstagaren under de 6 månader som omedelbart föregick anställningens upphörande varit anställd utan avbrott och att han under de 5 år som omedelbart föregick anställningens upphörande intjänat en pensionstid av sammanlagt minst 3 år. Vid beräkningen av de i detta moment nämnda tiderna av 6 månader och 3 år beaktas även tjänstgöringstid som enligt lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64), folkpensionsanstaltens pensionsreglemente eller pensionsstadgan för folkpensionsanstalten, pensionsstadgan för Postbankens pensionsanstalt eller pensionsstadgan för Finlands Bank skall räknas som pensionstid.


Har en förmånstagare, som intjänat en pensionstid av minst en månad, erhållit med stöd av föreskrifter som avses i 1 mom. beviljad ålderspension, har han då anställningen upphört även rätt till ålderspension enligt denna lag oberoende av om han uppfyller de övriga i 1 mom. stadgade villkoren för erhållande av ålderspension.


10 §

I fråga om envar anställning utgör pensionens belopp för varje till pcnsionstiden hänförlig hel månad 11/60 procent av den pensionsgrundande lönen,

a) om förmånstagaren under de närmaste 6 månaderna före anställningens upphörande har varit anställd utan avbrott och vid anställningens upphörande uppnått den för tjänsten eller arbetet stadgade pensionsåldern samt om han under de närmaste 5 åren före uppnåendet av denna ålder eller anställningens upphörande förvärvat en pensionstid på sammanlagt minst 3 år, varvid även sådan tidigare tjänstgöringstid som räknas som pensionstid för pension enligt föreskrifter som avses i 8 § 1 mom. beaktas vid beräkningen av ovan nämnda tider av 6 månader och 3 år;

b) om invalid- eller arbetslöshetspension beviljas med tillämpning av 5 § 2 mom. eller ålderspension med tillämpning av 8 § 3 eller 4 mom.; eller

c) om förmånstagaren med stöd av föreskrifter som avses i 8 § 1 mom. har beviljats sådan ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension vars belopp har uträknats med tillämpning av föreskrifter som motsvarar detta moment.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Denna lag tillämpas på pensioner som grundar sig på pensionsfall som inträffat under den tid lagen varit i kraft.

En förmånstagare, som erhållit med stöd av föreskrifter som avses i 8 § 1 mom. beviljad ålderspension som börjat löpa innan denna lag trätt i kraft, men som inte ännu har rätt till ålderspension enligt lagen om statens pensioner, har rätt att på ansökan erhålla ålderspension enligt lagen om statens pensioner räknat från den dag denna lag träder i kraft i enlighet med vad som stadgas i 10 § 2 mom.

Regeringens proposition 82/86
Socialutsk. bet. 16/86
Stora utsk. bet. 124/86

Helsingfors den 19 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.