933/1986

Given i Helsingfors den 12 december 1986

Lag om ändring av lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/69), sådant detta lagrum lyder i lag av den 19 december 1980 (842/80), och

fogas till lagen en ny 8 b § som följer:

2 §

Till ett barn, som på grund av sjukdom, lyte eller skada är i behov av vård och rehabilitering i sådan omfattning under minst sex månader att därav förorsakas särskild ekonomisk eller annan belastning, betalas i vårdbidrag 300 mark per månad.

Om den i 1 mom. nämnda belastningen är påfallande stor, betalas i vårdbidrag 700 mark per månad.

Är det i 1 mom. nämnda behovet av vård och rehabilitering, jämte därav föranledd belastning, synnerligen stort, betalas i vårdbidrag 1 300 mark per månad.

8 b §

Den som är missnöjd med folkpensionsanstaltens beslut kan söka ändring i detta hos prövningsnämnden genom skriftliga besvär inom 30 dagar efter det att ändringssökanden har delgivits folkpensionsanstaltens beslut.

Den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut får söka ändring i detta hos försäkringsdomstolen på det sätt som stadgas i 1 mom. och inom där nämnd tid efter delgivningen.

Folkpensionsanstaltens eller prövningsnämndens beslut skall följas trots att ändring sökts tills prövningsnämnden respektive försäkringsdomstolen har avgjort ärendet.

Beträffande prövningsnämnden gäller vad som stadgas om den i sjukförsäkringslagen (364/63).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Till barn, som omedelbart innan denna lag träder i kraft har rätt att få vårdbidrag för barn, betalas utan särskild ansökan räknat från den tidpunkt då lagen träder i kraft vårdbidrag så, att till dem som har fått vårdbidrag i enlighet med 2 § 1 mom. lagen om vårdbidrag för barn betalas vårdbidrag enligt 2 § 2 mom. i denna lag och till dem som har fått vårdbidrag i enlighet med 2 § 2 mom. lagen om vårdbidrag för barn betalas vårdbidrag enligt 2 § 3 mom. i denna lag.

De belopp i mark som nämns i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket de folkpensioner som skall betalas i januari 1986 har beräknats.

Regeringens proposition 80/86
Socialutsk. bet. 17/86
Stora utsk. bet. 122/86

Helsingfors den 12 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.