921/1986

Given i Helsingfors den 12 december 1986

Lag om ändring av 1 § lagen om Finlands delegation i Nordiska rådet

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. lagen den 1 april 1960 om Finlands delegation i Nordiska rådet, sådant det lyder i lag av den 29 december 1983 (34/84), som följer:

1 §

Till medlemmar i Nordiska rådet utser varje lagtima riksdag inom sju dagar från riksdagens öppnande inom sig aderton medlemmar samt motsvarande antal suppleanter. Valet förrättas av riksdagen, om den är enig om valet. Kan riksdagen inte komma överens om dem som skall väljas, förrättas valet av riksdagens elektorer. Är elektorerna inte eniga om valet, skall detta förrättas med iakttagande av proportionellt valsätt.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning.

Regeringens proposition 131/86
Utrikesutsk. bet. 18/86
Stora utsk. bet. 116/86

Helsingfors den 12 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.