919/1986

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 1986

Justitieministeriets beslut om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall

Justitieministeriet har med stöd av 18 och 20 §§ förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff (447/75), av dessa lagrum 18 § sådan den lyder i förordning av den 12 december 1986 (917/86), beslutat:

1 §

Justitieministeriets fångvårdsavdelning skall i stället för länsstyrelsen sköta om verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff som ådömts kvinnor, om straffet ådömts första gången efter den 31 december 1986.

2 §

På verkställighet som avses i 1 § tillämpas förordningen om verkställighet av fängelsestraff (447/73) med följande undantag:

1) den verkställighetshandling som avses i förordningens 1 § 1 mom., 2 § 3 och 4 mom. och 3 § 2 och 3 mom. samt den temporära verkställighetshandling som avses i 2 § 2 mom. skall sändas till fångvårdsavdelningen i stället för till länsstyrelsen,

2) högsta domstolen skall sända ett sådant förordnande om avbrytande av verkställigheten som avses i förordningens 3 § 4 mom. både till Justitieministeriets datasystemsenhet och till fångvårdsavdelningen, och fångvårdsavdelningen skall i enlighet med 4 § 2 mom. underrätta straffanstaltens direktör eller magistraten eller länsmannen om förordnandet,

3) de uppgifter som nämns i förordningens 4 § 1 mom. och 8 a § handhas av fångvårdsavdelningen,

4) anmälan som avses i förordningens 7 § 2 mom. och 8 § 3 mom. skall tillställas fångvårdsavdelningen,

5) anmälningar som avses i förordningens 10 § 1 mom. och 11 § 1 mom. samt den verkställighetshandling som avses i 11 § 1 mom. skall på det sätt som bestäms i fångvårdsavdelningens arbetsordning tillställas de tjänstemän vid fångvårdsavdelningen som handhar sådan verkställighet som avses i detta beslut,

6) sådan delgivning av beslut som avses i 11 § 2 mom. skall fångvårdsavdelningen direkt delge den dömde på det sätt som anges i momentet,

7) anmälningar som avses i förordningens 13 § skall tillställas fångvårdsavdelningen och handlingarna skall återställas till avdelningen,

8) fångvårdsavdelningen skall utreda den dömdes vistelseort och utfärda efterlysning av den dömde i enlighet med 13 §,

9) fångvårdsavdelningen skall sköta de uppgifter som nämns i 15 § och 16 § 2 mom. och som kan utföras med automatisk databehandling samt

10) fångvårdsavdelningen skall övervaka att de som dömts till fängelsestraff befordras att avtjäna sitt straff, och dessutom skall länsstyrelserna fortfarande övervaka att stadsfogdarnas och länsmännens verksamhet i fråga om verkställighet av fängelsestraff är lagenlig och effektiv.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1987. Har ett fängelsestraff som avses i 1 § ådömts första gången innan detta beslut trätt i kraft, skall länsstyrelsen dra försorg om att verkställigheten slutförs.

Helsingfors den 12 december 1986

Justitieminister
Christoffer Taxell

Yngre regeringssekreterare
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.