917/1986

Given i Helsingfors den 12 december 1986

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen om verkställighet av fängelsestraff (447/75) 2 b §, 5 § 2 mom. och 16 § 2 mom.,

av dessa lagrum 2 b § sådan den lyder i förordning av den 21 december 1979 (931/79), samt

fogas till förordningen en ny 8 a § och en ny 18 § i stället för den 18 § som upphävts genom förordning av den 12 december 1975 (937/75) som följer:

2 b §

När underrätten har dömt en åtalad för ett eller flera brott till fängelse i minst två år skall domstolen inom 30 dagar efter det utslaget avkunnades, angående målet sända ett protokollsutdrag som innehåller åtalet och utslaget jämte domskäl. I fråga om mål som gäller den som är häktad skall utdraget sändas till länsfängelset, och i fråga om mål som gäller andra till centrala fångregistret vid justitieministeriets fångvårdsavdelning. Har flera åtalade dömts genom ett och samma utslag, skall ett särskilt utdrag sändas för var och en av dem. Så skall förfaras även då målet har hänskjutits till en annan domstol eller då straffet är villkorligt.

5 §

Skall flera straff, vilka enligt 7 kap. strafflagen skall sammanläggas, verkställas på en gång, skall direktören meddela hovrätten detta. Meddelandet kan även lämnas av justitieministeriets fångvårdsavdelning eller av länsstyrelsen.


8 a §

Är en verkställighetshandling som sänts till verkställighetsmyndigheten bristfällig, skall myndigheten utan dröjsmål vidta åtgärder för att komplettera den.


16 §

Länsstyrelsen skall inom en månad efter utgången av varje kvartal till justitiekanslern sända en förteckning över sådana dömda vars fängelsestraff är verkställbara och i fråga om vilka verkställighetshandlingarna har inkommit till länsstyrelsen före kvartalets början, men vilka inte ännu befordrats att avtjäna sitt straff. Förteckningen skall uppgöras enligt ett formulär som fastställts av justitieministeriet.

18 §

Justitieministeriet kan bestämma att de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på länsstyrelsen skall överföras på justitieministeriets fångvårdsavdelning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Helsingfors den 12 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.