902/1986

Given i Helsingfors den 12 december 1986

Lag om ändring av lagen om investeringsreserveringar inom lantbruket

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 §, 2 § 1 mom. och 12 § lagen den 30 december 1982 om investeringsreserveringar inom lantbruket (1103/82) som följer:

1 §

I denna lag stadgas om investeringsreservering inom lantbruket, vilken sådan Skattskyldig som idkar gårdsbruk kan göra i sina skattedeklarationer för skatteåren 1983―1991.

2 §

Investeringsreserveringen är högst 30 procent av nettoinkomsten av lantbruket, beräknad innan investeringsreserveringen avdragits, dock inte mera än 40 000 mark. Då investeringsreserveringen räknas ut lämnas den del som överskjuter hela tusental mark utan avseende. Har de avdragbara anskaffnings- och grundförbättringsutgifrer som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67) avdragits till mindre belopp än det högsta belopp som har räknats ut enligt 8 § 4 mom., 9 § 2 mom. och 10 § 3 mom. i nämnda lag, skall skillnaden avdras från nettoinkomsten av lantbruket då det tillåtna beloppet av investeringsreserveringen räknas ut. Investeringsreservering får inte göras, om dess högsta belopp vore mindre än 10 000 mark, inte heller annars till mindre belopp än 10 000 mark.


12 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 1983―1995.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1987.

Regeringens proposition 117/86
Statsutsk. bet. 57/86
Stora utsk. bet. 125/86

Helsingfors den 12 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.