875/1986

Utfärdat i Helsingfors den 28 november 1986

Handels- och industriministeriets beslut om blanketter och prisannonsering vid avbetalningsköp

Handels- och industriministeriet har med stöd av 19a § lagen den 18 februari 1966 om avbetalningsköp (91/66), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1972 (893/72), beslutat:

1 §

Vid försäljning av varor på villkor som avses i 1 § lagen om avbetalningsköp (91/66) skall om avbetalningsköpet ingås ett avtal, som skall dateras och förses med rubriken "Avtal om avbetalningsköp", i två exemplar på en särskild blankett. I avtalet skall dessutom anges:

1) uppgifter om köparen och säljaren, tillräckligt specificerade;

2) köpeobjektet, specificerat så att det vid behov kan identifieras på grund av specificeringen;

3) om köpeobjektet är nytt eller begagnat;

4) leveranssättet och leveranstiden för köpeobjektet samt övriga leveransvillkor;

5) kontantpriset, kontantbetalningsandelen, avbetalningstillägget, grunden för och markbeloppet av en eventuell ränta, som skall betalas särskilt, och övriga kreditkostnader, den resterande delen av priset samt, om avtal om avbetalningsköp ingås mellan näringsidkaren och konsumenten, även det kreditpris som avses i 7 kap. 2 § konsumentskyddslagen;

6) kredittiden, antalet och storleken av betalningsposter samt förfallodagarna för dessa;

7) en eventuell dröjsmålsränta och den tidpunkt från vilken den räknas;

8) att köparen har rätt att också erlägga betalningen tidigare än vad som avtalats samt att säljarens fordran skall vid köp mellan näringsidkaren och konsumenten beräknas enligt 7 kap. 12 § konsumentskyddslagen och vid köp mellan näringsidkarna enligt 3 och 5 §§ lagen om avbetalningsköp;

9) att i fråga om återtagande av godset vid köp mellan näringsidkaren och konsumenten skall en uppgörelse företas på det sätt som avses i 7 kap. 17 § konsumentskyddslagen;

10) den myndighet som är behörig i fråga om uppgörelse angående avbetalningsköp; samt

11) att på avtalet även i övrigt tillämpas lagen om avbetalningsköp (91/66).

2 §

På första sidan av den blankett som används vid avbetalningsköp skall med större bokstavstyp än den övriga texten tryckas en anmärkning om att äganderätten till godset inte övergår på köparen, innan priset i sin helhet betalats eller att säljaren förbehållit sig rätten att återta set sålda godset.

3 §

Om tilläggsutrustning har sålts i samband med avbetalningsköpet, skall den, särskilt prissatt, anges på blanketten.

Om säljaren har av köparen mottagit accepter, skall accepternas antal och sammanlagda markbelopp antecknas på blanketten.

Då genom avtal om avbetalningsköp säljs lösöre, i vilket kan fastställas inteckning, skall anteckning om gällande inteckningar göras på blanketten.

4 §

Vid marknadsföring av varor med avbetalningsvillkor till konsument skall iakttas vad i 7 kap. konsumentskyddslagen eller författningar som utfärdats med stöd av det stadgas eller bestäms om marknadsföringen av konsumentkrediter.

Vid marknadsföring av varor med avbetalningsvillkor till näringsidkare skall i prisannonseringen samtidigt anges kontantpriset, avbetalningspriset, antalet betalningsposter och längden av betalningstiden. Om näringsidkaren marknadsför varor med olika villkor, kan uppgifterna lämnas som exempel på de avbetalningsvillkor som näringsidkaren vanligen erbjuder. Att möjligheten till avbetalning omnämns anses inte som sådan marknadsföring av varor på avbetalningsvillkor som avses i detta moment.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1987. Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 8 juni 1973 angående blanketter och prisannonsering vid avbetalningsköp (513/73).

Helsingfors den 28 november 1986

Minister
Jermu Laine

Tf. Regeringsråd
Matti Vuoria

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.