824/1986

Given i Helsingfors den 21 november 1986

Lag om ändring av 8 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 8 § 10 och 11 punkten samt

fogas till paragrafen en ny 12 punkt som följer:

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


10) inhemska försäkringsbolags, ömsesidiga skadeförsäkringsföreningars, understödskassors och övriga med dem jämförliga försäkringsanstalters lagstadgade överföringar till ersättnings- och premiereserverna samt belopp som enligt försäkringstekniska grunder behövs för täckning av pensionsstiftelsers och andra med dem jämförliga pensionsanstalters pensions- eller andra sådana förbindelser,

11) sparbankers och affärsbankers lagstadgade samt andelsbankers lag- eller stadgeenliga överföringar till sina säkerhetsfonder samt

12) den ökning av levnadskostnaderna som orsakas av arbetsresa i samband med den skattskyldiges och hans makes näringsverksamhet, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer närmare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1987.

Regeringens proposition 84/86
Statsutsk. bet. 49/86
Stora utsk. bet. 110/86

Helsingfors den 21 november 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.