812/1986

Given i Helsingfors den 14 november 1986

Förordning om ändring av förordningen om studieledighet

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 §, 4 § 2 mom., 5 §, 7 § 1 och 2 mom. samt 10 § förordningen den 7 december 1979 om studieledighet (864/79), samt

fogas till förordningen en ny 8 a § som följer:

2 §
Utbildning som berättigar till studieledighet

Med utbildning som är underställd offentlig tillsyn och som nämns i 5 § 1 mom. lagen om studieledighet avses av staten eller kommunen anordnad utbildning och till statsandel berättigande eller genom statsbidrag understödd utbildning eller av undervisningsministeriet särskilt godkänd och övervakad annan utbildning.

Utbildning för lambruksföretagare enligt 5 § 2 mom. lagen om studieledighet kan utgöra grund för beviljande av studieledighet, om utbildningen ansluter sig till lantbruksföretagarnas samhälleliga intressebevakning.

4 §
Sättet för beviljande av studieledighet

Studieledighet kan även beviljas i en sådan form att en del av en arbetsdag blir fri eller att den kommer att bestå av flera lediga perioder, mellan vilka arbetstagaren utför arbete.

§5 §
Ansökan om studieledighet

Ansökan om studieledighet för längre tid än fem arbetsdagar skall minst 45 dagar innan studierna börjar skriftligen lämnas in till arbetsgivaren.

Söks studieledighet för högst fem arbetsdagar, skall ansökan, om inte annat särskilt överenskoms mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, muntligen eller skriftligen göras till arbetsgivaren minst 15 dagar innan den planerade studieperioden börjar.

7 §
Arbetsgivares upplysningsskyldighet

Söks studieledighet för längre tid än fem arbetsdagar, skall arbetsgivaren minst 15 dagar innan utbildningen eller studierna börjar lämna skriftligt meddelande om sitt avgörande av ansökningen.

Söks studieledighet för högst fem arbetsdagar, skall arbetsgivaren minst sju dagar innan utbildningen eller studierna börjar lämna meddelande om sitt avgörande av ansökningen.


8 a §
Arbetstagares rätt att uppskjuta studieledighet

I 9 a § lagen om studieledighet nämnt uppskov med studieledighet kan sökas för högst ett år i sänder. Anmälan om att studieledighet lämnas outnyttjad eller ansökan om uppskov med den skall göras skriftligen.

10 §
Undantag

Vad som stadgas i 2―9 §§ skall iakttas, om inte annat överenskoms genom arbets-, funktionärs- eller tjänstekollektivavtal.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. Den tillämpas på studieledighet som börjar eller som sökts nämnda dag eller därefter.

Helsingfors den 14 november 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.