786/1986

Given i Helsingfors den 31 oktober 1986

Förordning om smittsamma sjukdomar

På föredragning av social- och hälsovårdsminister stadgas med stöd av 4 §, 7 § 2 mom., 10 § 3 mom., 20 § 1 mom., 33 och 41 §§ lagen den 25 juli 1986 om smittsamma sjukdomar (583/86):

1 §

I denna förordning avses med

1) förebyggande av smittsam sjukdom utförande av vaccinering och utdelning av antikroppspreparat och läkemedel samt åtgärder vilka riktar sig mot enskild person och dennes livsmiljö och vilkas avsikt är att förhindra att smittsam sjukdom yppar sig eller sprids,

2) tidigt konstaterande, hälsoundersökningar och screeningundersökningar som ordnas för upptäckande av sjukdom;

3) undersökning, sådan undersökning av enskild person som läkare utför för att konstatera förekomsten av smittsam sjukdom eller för att kunna ordinera lämplig behandling,

4) behandling av smittsam sjukdom, öppen vård eller anstaltsvård som läkare ger eller övervakar, samt

5) medicinsk rehabilitering, åtgärder som avses i 7 c § folkhälsoförordningen (205/72) och 1 a § förordningen om kommunala allmänna sjukhus (9/67).

2 §

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är

difteri,

gula febern,

hemorragisk feber dock inte sorkfeber, kolera,

septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av meningokock, mjältbrand,

pest,

polio (barnförlamning),

shigellarödsot,

syfilis,

tuberkulos,

tyfoid, paratyfoid och andra salmonelloser samt

virushepatit A.

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar är

chlamydiainfektion, som sprids vid könsumgänge

gonorré,

HIV-infektion,

andra mykobakteriesjukdomar än tuberkulos samt virushepatit B.

3 §

Medicinalstyrelsen skall

1) planera och leda bekämpandet av smittsamma sjukdomar samt övervaka att de bestämmelser som utfärdas därom iakttas,

2) följa och främja den vetenskapliga forskning som utförs i vårt land i samband med bekämpandet av smittsamma sjukdomar samt tillämpningen av den,

3) följa och samordna förebyggandet och behandlingen av smittsamma sjukdomar,

4) övervaka de mikrobiologiska laboratorier som avses i 10 § lagen om smittsamma sjukdomar (583/86),

5) sköta om riksomfattande information för förebyggande av smittsamma sjukdomar,

6) tillhandahålla statliga och kommunala myndigheter material om hälsofostran för att användas vid bekämpandet av smittsamma sjukdomar, samt

7) utföra andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar, då de genom särskilda stadganden eller bestämmelser ålagts medicinalstyrelsen.

4 §

Länsstyrelsen skall

1) planera och leda bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom länet och övervaka att utfärdade stadganden och bestämmelser iakttas samt vid behov hos medicinalstyrelsen föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar samt

2) utföra andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar, då de genom särskilda stadganden eller bestämmelser ålagts länsstyrelsen.

5 §

Kommunalförbund för centralsjukhus och under det lydande överläkare vid avdelning för lungsjukdomar eller annan specialavdelning skall för sin del

1) sörja för att sådan specialsjukvård som behandlingen av smittsamma sjukdomar förutsätter finns tillgänglig inom centralsjukhusdistriktet,

2) bistå hälsovårdsnämnden då smittsamma sjukdomar konstateras och epidemier utreds,

3) följa med bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom centralsjukhusdistriktet och hos myndigheterna föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,

4) anordna sådan utbildning som behövs vid bekämpande av smittsamma sjukdomar inom centralsjukhusdistriktet,

5) delta i det utvecklingsarbete som gäller bekämpande av smittsamma sjukdomar inom centralsjukhusdistriktet; samt

6) delta enligt 7 § 2 mom. lagen om smittsamma sjukdomar i anordnandet av screeningundersökningar som hör till bekämpandet av smittsamma sjukdomar.

Kommunalförbund för centralsjukhus skall därtill utföra andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar, då de genom särskilda stadganden eller bestämmelser ålagts kommunalförbundet för centralsjukhuset.

6 §

Hälsovårdsnämnd och under den lydande ansvarig läkare vid hälsovårdscentral skall

1) sörja för bekämpandet av smittsamma sjukdomar inom hälsovårdsnämndens distrikt,

2) utreda arten och utbredningen av misstänkt eller konstaterad smittsam sjukdom samt vidta nödvändiga åtgärder för förhindrande av att sjukdomen sprids,

3) sörja för att den som har insjuknat eller misstänks ha insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom blir undersökt,

4) vid behov vidta åtgärder för anordnande av vård för den som har insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom,

5) sörja för anordnandet av hälsofostran i frågor som hänför sig till förebyggande av smittsamma sjukdomar,

6) sörja för att tillräcklig mängd sådant material för hälsofostran som behandlar förebyggande av smittsamma sjukdomar finns tillgänglig för dem som inom verksamhetsområdet behöver sådant material,

7) vidta andra åtgärder som är nödvändiga eller särskilt bestäms för förebyggande av allmänfarliga smittsamma sjukdomar,

8) vid behov informera kommunens veterinärmyndigheter om hälsorisker som gäller djur, om det misstänks eller har konstaterats att någon lider av sådan smittsam sjukdom som kan smitta från mänskor till djur eller som kan ha överförts till mänskor av djur; samt

9) utföra sådana andra uppgifter för förebyggande av smittsamma sjukdomar som genom särskilda stadganden eller bestämmelser åläggs hälsovårdsnämnden.

7 §

Folkhälsoinstitutet skall

1) sörja för att vaccin till vilka även räknas undersökningsämnen, vilka används för förebyggande av smittsamma sjukdomar finns tillgängliga i tillräcklig mängd,

2) sörja för distributionen av vaccin som avses i 25 § lagen om smittsamma sjukdomar i enlighet med anvisningar, vilka medicinalstyrelsen utfärdar,

3) följa kvalitetskontrollen vid de mikrobiologiska laboratorier som avses i 10 § lagen om smittsamma sjukdomar och vidta sådana åtgärder som är nödvändiga med anledning av konstaterade brister i kvalitetskontrollen,

4) följa bekämpandet av smittsamma sjukdomar i vårt land och hos medicinalstyrelsen föreslå åtgärder för förebyggande av smittsamma sjukdomar,

5) bedriva vetenskaplig forskning kring smittsamma sjukdomar samt utföra och utveckla sådana laboratorieundersökningar som behövs vid bekämpandet av smittsamma sjukdomar,

6) följa effekten och verkningarna av vaccin, som används för förebyggande av smittsamma sjukdomar, samt vidta åtgärder för utredande av konstaterad eller misstänkt vaccineringskomplikation; samt

7) utföra andra åligganden som hänför sig till bekämpandet av smittsamma sjukdomar och som åläggs folkhälsoinstitutet eller bestäms av medicinalstyrelsen.

8 §

Då statsrådet förordnar att obligatorisk vaccinering skall verkställas skall det samtidigt bestämma vilken befolkningsdel, grupp eller åldersklass vaccineringsskyldigheten omfattar, vilken tid bestämmelsen gäller samt vad som i övrigt skall iakttas vid vaccineringen.

Innan förordnande enligt 1 mom. meddelas, skall medicinalstyrelsens utlåtande i ärendet inhämtas, om inte medicinalstyrelsen har gjort en framställning i saken.

9 §

Vaccinering får utföras av läkare eller annan utövare av sjukvårdsverksamhet med lämplig utbildning för detta under tillsyn av läkare.

10 §

Obligatorisk hälsoundersökning, som avses i 13 § lagen om smittsamma sjukdomar, utförs av läkare eller, om särskilda skäl föreligger, under läkares uppsikt av annan utövare av sjukvårdsverksamhet med lämplig utbildning. För konstaterande av allmänfarlig smittsam sjukdom kan nödvändiga prov tas och annan undersökning utföras som inte medför någon nämnvärd olägenhet för den som undersöks.

11 §

Arbetsgivare skall kräva i 20 § lagen om smittsamma sjukdomar avsett intyg före åtagande av arbete eller uppgift, av person som handhar:

1) sådan uppgift vid sjukvårdsanstalt, hälsovårdscentral, annan långvårdsanstalt eller vattenverk där han kan föranleda risk för spridning allmänfarlig smittsam sjukdom,

2) uppgifter i samband med vård av barn under skolåldern och åldringar,

3) sådana uppgifter vid anläggning för livsmedelsindustri eller vid storkök, som innefattar hantering av oinpackade, lätt förskämbara livsmedel; samt

4) annan motsvarande uppgift som medför risk för spridning av allmänfarlig smittsam sjukdom.

Av person som handhar i 1 mom. 3 punkten avsedda uppgifter, skall därtill krävas läkarintyg då han återvänder från ett land, där han kan ha insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom.

Medicinalstyrelsen utfärdar vid behov närmare bestämmelser om en uppgift skall anses vara sådan som avses i 1 mom.

12 §

Medicinalstyrelsen utfärdar anvisningar om undersökningar och utredningar, vilka skall ligga till grund för sådant läkarintyg som nämns i 20 § 1 mom. lagen om smittsamma sjukdomar, samt fastställer formulär för läkarintyget.

Läkarintyget får inte vara äldre än 30 dagar.

13 §

Följande åtgärder, som tillhandahålls av hälsovårdscentral, annan kommunal sjukvårdsanstalt eller statlig inrättning, eller på uppdrag av dem och som avses i lagen om smittsamma sjukdomar, är avgiftsfria:

1) isolering av den som har insjuknat eller misstänks ha insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom,

2) undersökning av allmänfarlig smittsam sjukdom,

3) behandling av allmänfarlig smittsam sjukdom,

4) läkemedel, som har ordinerats för allmänfarlig eller anmälningspliktig smittsam sjukdom, i fråga om tuberkulos dock endast om de har ordinerats av en specialist i lungsjukdomar, barnsjukdomar eller inremedicin, eller annan läkare under tillsyn av specialist i lungsjukdomar,

5) transport till en annan hälsovårdsenhet av den som har insjuknat eller misstänks ha insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom, då den sker på läkares order,

6) vaccineringar som avses i 11, 12 och 20 §§ lagen om smittsamma sjukdomar, samt

7) rehabiliteringsundersökning, hjälpmedelsservice, anpassningstränings- och handledningsverksamhet samt därmed jämförbara funktioner, vilka ingår i den medicinska rehabiliteringen för den som har insjuknat i allmänfarlig smittsam sjukdom.

14 §

Den som blir utskriven från en i 9 § lagen om smittsamma sjukdomar avsedd statlig inrättning och som på grund av att han lider av allmänfarlig eller anmälningspliktig smittsam sjukdom är i behov av vård, skall på statens bekostnad bli transporterad från inrättningen till lämplig vårdplats.

15 §

Förutsättning för att ett laboratorium skall godkännas som sådant mikrobiologiskt laboratorium vilket avses i 10 § 2 mom. lagen om smittsamma sjukdomar, är att laboratoriet har lämpliga utrymmen och lämplig apparatur samt sådan personal som verksamheten förutsätter och att kvalitetskontrollen vid laboratoriet är ordnad på ett ändamålsenligt sätt.

Om det efter godkännandet framgår att det mikrobiologiska laboratoriet inte motsvarar förutsättningarna för godkännande eller om det förekommer brister i dess verksamhet, kan medicinalstyrelsen återta godkännandet.

16 §

Import av mikroorganismer eller delar av sådana, vilka medför risk för sådan spridning av smittsam sjukdom som avses i 4 § 2 mom. 1 och 2 punkten lagen om smittsamma sjukdomar, skall anmälas på sätt som medicinalstyrelsen närmare föreskriver.

Medicinalstyrelsen kan utfärda nödvändiga anvisningar om försiktighetsåtgärder som skall vidtas för förhindrande av sjukdomssmitta vid hantering, förvaring och transport av sådana mikroorganismer eller delar av dem vilka medför risk för spridning av smittsamma sjukdomar.

17 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas av medicinalstyrelsen.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 oktober 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.