765/1986

Given i Helsingfors den 24 oktober 1986

Lag om ändring av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 november 1970 om kommunala tjänstekollektivavtal (669/70) 2 § 2 och 3 mom., 5 § 2 och 3 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom. samt 17 och 18 §§,

av dessa lagrum 2 § 3 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 9 mars 1979 (275/79), samt

fogas till 5 § nya 2―4 mom., varvid de ändrade 2 och 3 mom. blir 5 och 6 mom., som följer:

2 §

Till villkor i anställningsförhållandet (anställningsvillkor) hänförs inte grunderna för ämbetsverks och inrättningars organisation eller annan reglering inom tjänsteapparaten, inrättande eller indragning av tjänster, myndigheters åligganden eller inre arbetsfördelning, arbetsledningen, arbetsmetoderna och uppkomsten av tjänsteförhållanden eller därmed jämförbara anställningsförhållanden eller deras upphörande, med undantag av uppsägningstider och uppsägningsgrunder.

Avtal får inte ingås om

1) behörighetsvillkoren för tjänster, ej heller om tjänsteinnehavarnas skyldigheter eller disciplin,

2) pensioner, familjepensioner eller andra med dem jämförbara förmåner, hyran för tjänstebostäder eller användning av annan egendom som tillhör en kommun eller ett kommunalförbund, med undantag av arbetsrum och arbetsredskap för dem som har uppgifter vilka gäller samarbetet mellan arbetsgivare och tjänsteinnehavare, ej heller om

3) de frågor i vilka överenskommelse inte kan träffas för arbetstagarnas del genom arbetskollektivavtal.


5 §

Utan hinder av ett tjänstekollektivavtal kan kommunala avtalsdelegationen bestämma annat om tjänsteinnehavarnas anställningsvillkor än vad som är överenskommet i avtalet, om möjligheterna att få eller kvarhålla personal hos kommunerna eller kommunalförbunden eller andra vägande skäl kräver detta. Kommunala avtalsdelegationen får likväl inte bestämma sämre anställningsvillkor än vad som överenskommits i tjänstekollektivavtalet.

Kommunala avtalsdelegationen skall innan bestämmelse som avses i 2 mom. utfärdas förhandla därom med de föreningar som är parter i ett i 3 § 4 mom. nämnt huvudavtal angående förhandlingsproceduren samt höra respektive kommuner och kommunalförbund. Om ärendet gäller många kommuner eller kommunalförbund, kan kommunala avtalsdelegationen höra kommunernas centralorganisationer i stället för kommunerna eller kommunalförbunden.

Kommunala avtalsdelegationen kan efter att ha förhandlat med ovan i 3 mom. nämnda föreningar bestämma om anställningsvillkoren för de tjänsteinnehavare som företräder kommunen eller kommunalförbundet såsom arbetsgivare, om kretsen av de avtalsbundna är begränsad i tjänstekollektivavtalet. Om de tjänster vars innehavare det åligger att företräda en kommun eller ett kommunalförbund som arbetsgivare kan särskilt stadgas genom förordning.

En kommun eller ett kommunalförbund får inte i andra fall än de som nämns i 2 och 4 mom. eller i det fall som avses i 2 § 4 mom. inom ett tjänstekollektivavtals tillämpningsområde bestämma eller avtala, ej heller en kommunal centralorganisation rekommendera, att anställningsvillkoren för tjänsteinnehavare, som står utanför tjänstekollektivavtalet men utför i avtalet nämnt arbete, skall vara sådana att de står i strid med kollektivavtalet.

Vad som stadgas i 1 och 5 mom. skall iakttas endast om kommunala avtalsdelegationen, kommunen, kommunalförbundet, tjänsteinnehavarföreningen eller tjänsteinnehavaren inte är bunden av ett tidigare, på andra villkor ingånget tjänstekollektivavtal eller den krets som avtalet binder inte är begränsad i själva avtalet.

13 §

Anser kommunala avtalsdelegationen eller en tjänsteinnehavarförening att en stridsåtgärd kan åstadkomma allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner, och har vid förhandlingar enighet inte kunnat nås om avstående från eller begränsning av stridsåtgärden, har avtalsdelegationen eller tjänsteinnehavarföreningen rätt att, inom fem dygn efter det ett i 7 § lagen om medling i arbetstvister nämnt meddelande lämnats, skriftligen anmäla till riksförlikningsmannabyrån att den kommer att hänskjuta saken till kommunala tjänstetvistsnämnden.


14 §

Kommunala tjänstevistsnämnden har åtta medlemmar. Medlemmarna, som skall vara förtrogna med de kommunala tjänsteinnehavarnas arbetsförhållanden, utses av riksförlikningsmannen för tre kalenderår i sänder, fyra medlemmar på förslag av kommunala avtalsdelegationen och fyra på förslag av tjänsteinnehavarföreningarnas mest representativa centralorganisationer. För varje medlem utses på samma grunder två personliga suppleanter.


17 § §

Tjänstetvistsnämnden skall avgöra ett ärende som gäller en stridsåtgärds samhällsfarlighet inom fjorton dygn, i det i 13 § 1 mom. angivna fallet räknat från det ett i 7 § lagen om medling i arbetstvister nämnt meddelande om att en stridsåtgärd inletts eller utvidgats inkommit till riksförlikningsmannabyrån och i det i 13 § 2 mom. angivna fallet från det saken hänskjutits till tjänstetvistsnämnden. Nämnden skall underrätta parterna i tvisten samt riksförlikningsmannabyrån om sitt beslut.

18 §

Har tjänstetvistsnämnden funnit att en planerad eller inledd stridsåtgärd eller en utvidgning av en stridsåtgärd är sådan som anges i 13 § 1 mom., skall nämnden i sitt beslut uppmana parterna att helt eller till någon del avstå från stridsåtgärden. I intet fall får en stridsåtgärd som hänskjutits till nämnden vidtas tidigare än två veckor från den ursprungligen meddelade tidpunkten för stridsåtgärdens början eller utvidgning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988, och den tillämpas på tjänstekollektivavtal som ingåtts och beslut av kommunala avtalsdelegationen som fattats samt på stridsåtgärder som inletts eller fortgår efter ikraftträdandet. Den ändrade lydelsen av 13 § 1 mom. samt 17 och 18 §§ skall tillämpas, om ett i 7 § lagen om medling i arbetstvister nämnt meddelande skall tillställas riksförlikningsmannabyrån eller om saken i de fall som avses i 13 § 2 mom. lagen om kommunala tjänstekollektivavtal efter ikraftträdandet har hänskjutits till tjänstevistsnämnden.

Regeringens proposition 239/84
Andra lagutsk. bet. 3/86
Stora utsk. bet. 50/86

Helsingfors den 24 oktober 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.