757/1986

Given i Helsingfors den 24 oktober 1986

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 9 § 1 mom. b-punkten, sådan den lyder i lag av den 10 december 1971 (851/71), och

ändras 8 § 4 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 27 november 1981 (809/81), som följer:

8 §

Uppnådd pensionsålder är dock inte en förutsättning för ålderspension, om tjänsteman, som tjänstgör i sådan officers- eller befattningsofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor fastställts examen för officerstjänst eller tjänsteexamen för befattningsofficer, innehar militär grad och han i sådan tjänst eller, om det är fråga om befattningsofficerstjänst vid gränsbevakningsväsendet, sammanlagt i sådan tjänst samt i gränsbevakar- och sjöbevakaruppgift, då avgångsåldern är högst 50 år, innehar en pensionstid av minst 20 år eller, då avgångsåldern är högre än 50 år, en pensionstid av minst 25 år, och av denna pensionstid minst 6 månader omedelbart före anställningens upphörande, samt om förmånstagaren under de 5 senaste åren före anställningens upphörande har en pensionstid av sammanlagt minst 3 år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Om en förmånstagare med stöd av 2 § 1 eller 3 mom. lagen angående utnämningsbrev för innehavare av statens tjänster och fasta befattningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller befattning (202/26) entledigats från en statlig tjänst eller fast befattning från en tidpunkt före denna lags ikraftträdande, iakttas i fråga om hans rätt till pension 8 § 4 mom. a-punkten lagen om statens pensioner, i den lydelse detta lagrum hade när denna lag träder i kraft.

Har avtal om rätt till pension för innehavaren av en tjänst med avtalslön ingåtts före denna lags ikraftträdande och förutsätter inte ålderspension enligt avtalet uppnådd pensionsålder skall, när hans anställning i denna tjänst upphör, i fråga om hans rätt till pension gälla vad som är bestämt i avtalet och som stadgas i 8 § 4 mom. b-punkten lagen om statens pensioner, i den lydelse detta lagrum hade när denna lag träder i kraft.

En förmånstagare som med stöd av 8 § 4 mom. a- eller b-punkten lagen om statens pensioner, i den lydelse dessa lagrum hade när denna lag träder i kraft, beviljats ålderspension eller i fråga om vars rätt till pension iakttas samma lagrum, kan avstå från sin rätt till här nämnd pension genom att skriftligen före uppnådd pensionsålder anmäla detta till statskontoret. Beviljad pension indras tidigast från ingången av den kalendermånad som följer närmast efter anmälan.

Regeringens proposition 238/84
Andra lagutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 49/86

Helsingfors den 24 oktober 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.