756/1986

Given i Helsingfors den 24 oktober 1986

Lag om införande av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Statstjänstemannalagens ikraftträdande

1 §

Statstjänstemannalagen (755/86) träder i kraft den 1 januari 1988. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Stadgandena i 5 § och 6 § 1―3 mom. statstjänstemannalagen om inrättande av tjänster skall första gången tillämpas i fråga om statsförslaget för det år vid vars ingång lagen träder i kraft.

2 §

Har i lag eller förordning hänvisats till något stadgande som ersatts av ett stadgande i statstjänstemannalagen, skall detta tillämpas, om inte annat stadgas nedan eller särskilt.

2 kap.

Författningar som upphävs

3 §

När statstjänstemannalagen träder i kraft upphävs följande lagar och lagrum, lagarna jämte senare ändringar:

1) lagen den 29 juni 1926 angående utnämningsbrev för innehavare av statens tjänster och fasta befattningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller befattning (202/26), nedan tjänstemannalagen;

2) lagen den 31 december 1926 innefattande särskilda stadganden angående statens tjänster och fasta befattningar (338/26);

3) lagen den 18 mars 1938 om ansökningstid för statens tjänster och befattningar (124/38);

4) lagen den 22 december 1942 om avlöning i statens tjänster eller befattningar (1030/42);

5) lagen den 22 maj 1931 om de rättigheter och skyldigheter, som tillkomma innehavare av tjänst eller befattning, vilken indrages (182/31), nedan lagen om lön på indragningsstat;

6) lagen den 22 maj 1931 om de rättigheter och skyldigheter, som tillkomma innehavare av tjänst eller befattning vid försvarsväsendet, vilken indrages (183/31);

7) lagen den 10 november 1944 om innehållande i vissa fall av lön på indragningsstat (789/44);

8) lagen den 27 januari 1971 om besättande av vissa tjänster med avtalslön (76/71);

9) lagen den 2 september 1976 om befogenhet att reglera statens tjänster och befattningar (767 / 76);

10) 13 och 14 §§ lagen den 30 december 1977 om utrikesförvaltningen (1129/77);

11) 11 § lagen den 22 juli 1918 om Högsta domstolen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 december 1949 (804/49);

12) 12 § lagen den 22 juli 1918 om Högsta förvaltningsdomstolen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 december 1949 (805/49);

13) lagen den 23 december 1959 om inrättande av vissa tjänster vid statsrådets ministerier (517/59);

14) 3 § 4 mom. lagen den 30 augusti 1968 om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning (534/68);

15) 3 § 2 mom. lagen den 5 december 1969 om skattestyrelse (739/69);

16) 3 § 2 mom. lagen den 28 november 1969 om ekonomiska planeringscentralen (711/69);

17) 2 § 3 och 4 mom. lagen den 5 december 1969 om den vetenskapliga forskningens organisering (760/69); samt

18) 2 § lagen den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (734/69).

4 §

Då statstjänstemannalagen träder i kraft upphävs dessutom följande förordningar och lagrum, förordningarna jämte senare ändringar:

1) förordningen den 8 december 1949 angående statens extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer (755/49);

2) förordningen den 30 december 1937 angående resekostnadsersättning och dagtraktamente (496/37);

3) förordningen den 22 december 1950 angående förvägrande av besvärsrätt över vissa beslut av statsrådet och ministerium samt statsrådets kansli (623/50);

4) förordningen den 27 februari 1965 angående ersättning för kostnaderna för utrikes tjänsteresor (106/65);

5) 22 § förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänstemän (692/73); samt

6) 4 § förordningen den 31 augusti 1973 om semester och semesterersättning för vissa personer i offentligträttsligt tjänstgöringsförhållande till staten (693/73).

5 §

Av de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av de lagar som upphävts enligt 3 § förblir dock följande förordningar, lagrum och statsrådsbeslut i kraft, om inte annat stadgas eller förordnas om dem i vederbörlig ordning:

1) förordningen den 12 december 1947 om vid tullgränsbevakningen tjänstgörande tulluppsyningsmäns och tullvakters avgångsålder (909/47);

2) 18 § 2 mom. och 29 § 8 punkten förordningen den 17 februari 1950 angående fångvårdsväsendet (86/50);

3) 4 och 5 §§ förordningen den 31 oktober 1952 angående avlöning i tjänster eller befattningar vid försvarsministeriet och försvarsväsendet (361/52), av dem 5 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 12 januari 1962 och den 27 februari 1970 (25/62 och 153/70);

4) förordningen den 8 mars 1963 angående tjänstemän vid försvarsministeriet och försvarsväsendet tillkommande flyttningskostnadsersättning (118/63);

5) förordningen den 29 mars 1963 angående innehavare av tjänst eller befattning vid gränsbevakningsväsendet tillkommande flyttningskostnadsersättning (165/63);

6) 61 § polisförordningen av den 23 augusti 1985 (737/85);

7) förordningen den 30 december 1969 om statens uniformsbidrag (850/69);

8) 57 § förordningen den 23 april 1975 om försvarsmakten, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 25 januari 1982 (55/82);

9) förordningen den 23 september 1977 om avgiftsfri läkarvård för polismanskap i vissa fall (690/77);

10) förordningen den 27 juli 1984 om sjukvård för statstjänstemän (566/84);

11) förordningen den 24 november 1983 om anordnande av avgiftsfri sjukvård för tjänstemän inom försvarsministeriets förvaltningsområde (875/83);

12) statsrådets beslut av den 14 november 1985 om grunderna för bestämmande av hyrorna för statens personal bostäder (863/85);

13) statsrådets beslut av den 30 december 1985 om de hyresnivåer enligt vilka hyrorna för statens personalbostäder bestäms (2/86);

14) statsrådets beslut av den 30 december 1985 om måltidsersättningar som statsanställd skall erlägga (3/86); samt

15) andra än ovan i denna paragraf nämnda stadganden om avgångsålder som utfärdats med stöd av 3 § 5 mom. rjänstemannalagen.

Enligt 3 § upphävda lagar och lagrum samt sådana med stöd av lagarna utfärdade stadganden och bestämmelser som enligt 1 mom. inte förblir i kraft tillämpas likväl sedan denna lag trätt i kraft på det sätt som stadgas nedan.

6 §

Då statstjänstemannalagen trätt i kraft tillämpas inte längre sådana stadganden i förordningar givna före lagens ikraftträdande, enligt vilka statstjänst skall besättas på grund av tjänsteförslag, med undantag av de stadganden som gäller tjänster som anges i 12 § 2 mom. statstjänstemannalagen.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. tillämpas dock alltjämt 3 § 1 mom. förordningen den 17 juli 1952 om hovrätterna (288/52).

7 §

Då statstjänstemannalagen trätt i kraft tillämpas inte längre stadgandena om statstjänstemäns disciplin i förordningar som givits före lagens ikraftträdande.

I fråga om disciplin för statstjänstemän som lyder under 45 kap. strafflagen gäller likväl vad som därom stadgas särskilt.

8 §

Står annat stadgande i en författning som givits före statstjänstemannalagens ikraftträdande än sådant som nämns i 5 § 1 mom., i andra fall än de som avses i 6 och 7 §§, i strid med statstjänstemannalagen, skall i stället för stadgandet tillämpas statstjänstemannalagen eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, om inte annat sägs i denna lag.

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom. tillämpas dock alltjämt följande förordningar och lagrum:

1) förordningen den 29 mars 1924 om vikariatsarvoden vid statsjärnvägarna (89/24);

2) förordningen den 29 mars 1924 angående järnvägspersonalens rätt till kostnadsfri läkar- och sjukhusvård (90/24);

3) förordningen den 30 december 1939 angående sanitetsvården vid krigsmakten (554/39);

4) förordningen den 20 juni 1960 angående arbetstiden vid statens ämbetsverk och inrättningar (294/60);

5) förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänstemän (692/73), med undantag av dess 22 §; samt

6) förordningen den 31 augusti 1973 om semester och semesterersättning för vissa personer i offentligträttsligt

tjänstgöringsförhållande till staten (693/73), med undantag av dess 4 §.

3 kap.

Ändring av tjänster, fasta befattningar och extraordinarie befattningar till tjänster enligt statstjänstemannalagen samt förflyttning av innehavarna till de ändrade tjänsterna

9 §

Före statstjänstemannalagens ikraftträdande inrättade statliga tjänster, fasta befattningar och extraordinarie befattningar ändras då statstjänstemannalagen träder i kraft till tjänster med tidigare benämning i samma löneklass eller avtalslöneklass samt annars till motsvarande i statstjänstemannalagen angivna tjänster på följande sätt:

1) tjänst med grundlön förblir tjänst med grundlön;

2) tjänst med avtalslön förblir tjänst med avtalslön;

3) fast befattning blir tjänst med grundlön; och

4) extraordinarie befattning blir tjänst med grundlön.

På en tjänst som ändrats i enlighet med 1 mom. tillämpas statstjänstemannalagen.

10 §

Om uppgifter, behörighetsvillkor och utnämnande myndighet för en i 9 § 1 mom. 1―3 punkten nämnd ändrad tjänst samt om tjänsten i övrigt gäller dessutom fortfarande vad som i detta avseende är stadgat särskilt om en lika benämnd och annars om en motsvarande tidigare tjänst eller fast befattning, såvida stadgandena inte står i strid med statstjänstemannalagen.

Om uppgifter, behörighetsvillkor och utnämnande myndighet för en i 9 § 1 mom. 4 punkten nämnd tjänst samt om tjänsten i övrigt gäller vad som i detta avseende är särskilt stadgat om en lika benämnd och annars om en motsvarande tidigare tjänst eller fast befattning, såvida stadgandena inte står i strid med statstjänstemannalagen.

Finns det inte en tidigare tjänst eller fast befattning som till benämning eller i övrigt motsvarar sådan extraordinarie befattning som i enlighet med 9 § ändras till tjänst, gäller dock fortfarande om uppgifter, behörighetsvillkor och utnämnande myndighet för tjänsten samt om tjänsten i övrigt vad som är stadgat särskilt om en lika benämnd och annars om en motsvarande tidigare extraordinarie befattning, såvida stadgandena inte står i strid med statstjänstemannalagen.

11 §

Innehavaren av en tjänst, fast befattning eller extraordinarie befattning som inrättats innan statstjänstemannalagen trätt i kraft förflyttas då lagen träder i kraft utan särskilda åtgärder till motsvarande i enlighet med 9 § ändrade tjänst. På sådan tjänsteman tillämpas vad som i statstjänstemannalagen stadgas om ordinarie tjänstemän, om inte annat följer av 15 och 25 §§ nedan.

En tjänsteman, som förordnats att interimistiskt, som vikarie eller på prövotid sköta en före statstjänstemannalagens ikraftträdande inrättad tjänst, fast befattning eller extraordinarie befattning, förflyttas då lagen träder i kraft utan särskilt förordnande att på tidigare grunder sköta en motsvarande i enlighet med 9 § ändrad tjänst. På en tjänsteman som interimistiskt eller som vikarie sköter en tjänst eller befattning tillämpas vad som i statstjänstemannalagen stadgas om tjänstförrättande tjänstemän, och på en tjänsteman som förordnats på prövotid vad som i statstjänstemannalagen stadgas om tjänstemän på prövotid.

12 §

På en tjänsteman, som då statstjänstemannalagen träder i kraft är innehavare av en tjänst eller fast befattning eller sköter en tjänst eller fast befattning interimistiskt eller som vikarie och som i enlighet med 11 § har förflyttats till en ändrad tjänst, tillämpas dessutom fortfarande vad som är stadgat i förordningen om ämbetsverkets eller inrättningens förvaltning eller som annars är stadgat särskilt om innehavare av en lika benämnd och i övrigt motsvarande tidigare tjänst eller fast befattning eller om en tjänsteman som sköter den interimistiskt eller som vikarie, såvida stadgandena inte står i strid med statstjänstemannalagen. Om inte annat stadgas i vederbörlig ordning i lag eller förordning, beslutar den myndighet, som enligt de särskilda stadganden som är i fråga fattar beslut om skiljande från tjänst eller befattning, efter statstjänstemannalagens ikraftträdande om uppsägning av tjänsteman utan hinder av vad som stadgas i 49 § statstjänstemannalagen.

På en tjänsteman som då statstjänstemannalagen träder i kraft är innehavare av en extraordinarie befattning eller sköter en extraordinarie befattning interimistiskt eller som vikarie och som i enlighet med 11 § har förflyttats till en ändrad tjänst, tillämpas även vad som stadgas i förordningen om ämbetsverkets eller inrättningens förvaltning eller vad som annars är stadgat särskilt om innehavaren av en lika benämnd och i övrigt motsvarande tidigare tjänst eller fast befattning eller om en tjänsteman som handhar den interimistiskt eller som vikarie, såvida stadganden inte står i strid med statstjänstemannalagen.

Förflyttas innehavaren av en extraordinarie befattning eller en tjänsteman, som interimistiskt eller som vikarie handhar en extraordinarie befattning, i enlighet med 11 § till en ändrad tjänst och finns inte en till benämningen eller annars motsvarande tjänst eller fast befattning, tillämpas på denna tjänsteman dock fortfarande vad som är stadgat särskilt om innehavaren av en lika benämnd och annars motsvarande tidigare extraordinarie befattning eller om en tjänsteman som sköter den interimistiskt eller som vikarie, om stadgandena inte står i strid med statstjänstemannalagen.

På en tjänsteman, som då statstjänstemannalagen träder i kraft är förordnad på prövotid och som i enlighet med 11 § har förflyttats till en ändrad tjänst, tillämpas även vad som är stadgat i förordningen om ämbetsverkets eller inrättningens förvaltning eller annars särskilt om den som på prövotid förordnats till en lika benämnd och i övrigt motsvarande tjänst eller befattning, såvida stadgandena inte står i strid med statstjänstemannalagen.

13 §

Utan hinder av att en tjänst med avtalslön i enlighet med 9 § har ändrats till en tjänst med avtalslön enligt statstjänstemannalagen gäller avtal, som före statstjänstemannalagens ikraftträdande ingåtts med en tjänsteman med avtalslön, efter det den trätt i kraft fortfarande på det sätt som är bestämt i avtalet, om inte annat stadgas nedan i denna lag.

14 §

Tillfällig funktionär samt timlärare, korttidsbiträde, trafikelev, poststationsförcståndare, postutdelare, telefonstationsföreståndare och annan person i offentligrättsligt anställningsförhållande till staten, som är jämförbart med tjänsteförhållande, blir då statstjänstemannalagen träder i kraft en i statstjänstemannalagen angiven tillfällig tjänsteman på det sätt som stadgas genom förordning.

På tillfälliga tjänstemän som avses i 1 mom. tillämpas statstjänstemannalagen och denna lag på det sätt som stadgas genom förordning, om inte annat följer av tjänstekollektivavtalet eller av anställningsavtalet eller anställningsförbindelsen.

Gränsvakt och värvad i militär uppgift förflyttas med iakttagande av stadgat förfarande på det sätt som stadgas genom förordning till motsvarande tjänst som inrättas.

4 kap.

Särskilda arrangemang för övergångsskedet

15 §

Indras en tjänst, till vilken en innehavare av tjänst eller fast befattning har förflyttats enligt 11 § 1 mom., innan fem år har förflutit från det statstjänstemannalagen trätt i kraft, tillämpas inte på honom stadgandena i 12 kap. statstjänstemannalagen om avgångsbidrag och periodisk ersättning. På honom tillämpas i stället fortfarande lagen om lön på indragningsstat eller lagen om de rättigheter och skyldigheter, som tillkomma innehavare av tjänst eller befattning vid försvarsväsendet, vilken indrages samt lagen om innehållande i vissa fall av lön på indragningsstat.

På en tjänsteman som avses i 1 mom. tillämpas dock i stället för där nämnda stadganden om lön på indragningsstat 12 kap. statstjänstemannalagen, om han före den dag då tjänsten indras skriftligen anmäler att han önskar det. Anmälan kan inte återkallas.

På den som är uppförd på indragningsstat då statstjänstemannalagen träder i kraft tillämpas därefter fortfarande de i 1 mom. nämnda författningarna om lön på indragningsstat, om inte annat följer av 16 §. Vidare tillämpas på honom statstjänstemannalagens stadganden om uppsägning, avgångsålder och avsättning samt i tillämpliga delar även andra stadganden i lagen.

16 §

Om någon som under den i 15 § 1 mom. stadgade tiden om fem år uppförts på indragningsstat eller som är uppförd på indragningsstat då statstjänstemannalagen träder i kraft, efter lagens ikraftträdande tar emot en statlig tjänst som är huvudsyssla, eller om han utnämns eller förflyttas till sådan tjänst, tillämpas inte på honom från denna tidpunkt författningarna om lön på indragningsstat, utan i alla avseenden statstjänstemannalagen. Detsamma gäller den som då statstjänstemannalagen träder i kraft är uppförd på indragningsstat och som varit utnämnd till tjänst med avtalslön eller anställd i extraordinarie befattning och i enlighet med 11 § förflyttats till en statlig tjänst.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom tillämpas på en tjänsteman som avses i nämnda moment dock fortfarande vad som i 6 § lagen om lön på indragningsstat är stadgat om personellt avlöningstillägg eller annars om de rättigheter som tillkommer innehavare av tjänst eller befattning.

På en tjänsteman, som är uppförd på indragningsstat och som vid statstjänstemannalagens ikraftträdande innehar en i 6 § 1 mom. lagen om lön på indragningsstat angiven tjänst eller befattning, tillämpas sedan statstjänstemannalagen trätt i kraft fortfarande 6 § lagen om lön på indragningsstat.

17 §

Om en tjänsteinnehavare står till utrikesministerns förfogande (i disponibilitet) då statstjänstemannalagen träder i kraft, tillämpas på honom vad som i statstjänstemannalagen stadgas om tjänstemän i disponibilitet.

Den som avses i 1 mom. har, utöver vad som stadgas i nämnda moment, fortfarande de rättigheter och skyldigheter varom stadgas i 14 § lagen om utrikesförvaltningen.

18 §

Ändras en tjänst, fast befattning eller extraordinarie befattning som ledigförklarats före statstjänstemannalagens ikraftträdande, innan den blivit besatt, till en tjänst som avses i lagen, får tjänsten besättas utan att den förklarats ledig på nytt.

Ett förslag eller utlåtande, som före statstjänstemannalagens ikraftträdande i enlighet med då gällande stadganden avgivits om besättande av en i 1 mom. nämnd tjänst eller befattning, betraktas såsom framställning eller utlåtande enligt 12 § statstjänstemannalagen. Tjänsteförslag som i enlighet med respektive stadganden upprättats om besättande av en tjänst eller befattning betraktas såsom framställning enligt 12 § statstjänstemannalagen. Sådana besvär över tjänsteförslag som är anhängiga då statstjänstemannalagen träder i kraft förfaller.

Vad som stadgas i 2 mom. gäller inte tjänsteförslag som upprättats om besättande av tjänst som nämns i 12 § 2 mom. statstjänstemannalagen eller av tjänst vid domstolsväsendet, inte heller besvär över tjänsteförslag.

19 §

Har innehavaren av en tjänst eller befattning anhållit om avsked eller har en extraordinarie befattningshavare sagt upp sig eller har myndigheten sagt upp honom före starstjänstemannalagens ikraftträdande, iakttas de stadganden som gällde innan lagen träder i kraft.

Ändring i ett beslut som fattats före statstjänstemannalagens ikraftträdande och genom vilket en befattningshavare har entledigats eller en extraordinarie befattningshavare sagts upp eller en extraordinarie befattningshavares förordnande återkallats, söks sedan lagen trätt i kraft med iakttagande av de stadganden som gällde innan den träder i kraft. Besvären handläggs och avgörs enligt samma stadganden.

20 §

Om en tjänsteman då statstjänstemannalagen träder i kraft sköter en bisyssla som avses i 24 § 1 mom. i lagen utan att ha bisysslotillstånd, skall han inom tre månader efter lagens ikraftträdande låta frågan om beviljande av tillstånd avgöras av respektive myndighet.

21 §

På preskription av avlöning eller annan ekonomisk förmån av tjänsteförhållande, som före statstjänstemannalagens ikraftträdande utan fog utbetalts till en tjänsteman, tillämpas de stadganden som gällde innan lagen träder i kraft. Har återkravsförfarande ej inletts mot tjänstemannen eller har återkrav inte i annan ordning gjorts anhängigt inom tre år efter statstjänstemannalagens ikraftträdande, är rätten till återkrav dock förverkad.

I 84 § statstjänstemannalagen nämnt rättelseyrkande som gäller prestation vilken borde ha ägt rum före statstjänstemannalagens ikraftträdande och beträffande vilken rätten att framställa ett rättelseyrkande enligt då gällande stadganden inte har preskriberats när statstjänstemannalagen träder i kraft, skall sedan lagen trätt i kraft framställas inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket prestationen borde ha ägt rum. I annat fall har rätten till förmånen förverkats.

22 §

Ett disciplinärt ärende som gjorts anhängigt före statstjänstemannalagens ikraftträdande skall slutbehandlas med iakttagande av de stadganden som gällde när statstjänstemannalagen träder i kraft, om inte annat stadgas i 24 §.

23 §

Har en tjänsteman före statstjänstemannalagens ikraftträdande handlat mot sin tjänsteplikt eller försummat denna och har härpå grundat disciplinärt förfarande inte gjorts anhängigt före statstjänstemannalagens ikraftträdande, handläggs och avgörs det disciplinära ärendet med iakttagande av de stadganden som gällde när statstjänstemannalagen träder i kraft, om inte annat stadgas i 24 §.

24 §

Då statstjänstemannalagen träder i kraft indras tjänsteöverdomstolen och dess verksamhet upphör. Samtidigt överförs de ärenden som är anhängiga i tjänsteöverdomstolen till högsta förvaltningsdomstolen för handläggning och avgörande.

Utgår besvärstiden för utslag som avses i 19 § tjänstemannalagen efter det statstjänstemannalagen trätt i kraft, söks ändring i utslaget hos högsta förvaltningsdomstolen.

25 §

Den i 50 § statstjänstemannalagen stadgade allmänna avgångsåldern 67 år tillämpas inte på en domare i den tjänst som han innehar då statstjänstemannalagen träder i kraft. I tjänsten tillämpas den avgångsålder som gällde då statstjänstemannalagen träder i kraft.

5 kap.

Specialarrangemang för anställningsvillkoren under övergångsskedet

26 §

En tjänstemans ordinarie lön, allmänna tillägg samt sådana tilläggsarvoden och lönetillägg, som betalas i regelbundet återkommande månatliga poster till ett bestämt belopp, betalas räknat från det statstjänstemannalagen trätt i kraft, utan hinder av vad som enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal är överenskommet, för varje kalendermånad den 15 i månaden. Infaller den 15 i månaden på en helgfri lördag, söndag eller helgdag, betalas avlöningen dagen innan.

Andra tilläggsarvoden och lönetillägg än sådana som avses i 1 mom. betalas så snabbt som möjligt efter beräkningsperioden för dem, dock senast före utgången av kalendermånaden närmast efter beräkningsperioden.

En tjänstemans ordinarie avlöning och allmänna tillägg beräknas från den dag han tillträder sin tjänst till den dag då hans tjänsteförhållande upphör. Annan avlöning beräknas från den dag då den har beviljats honom till den dag då hans tjänsteförhållande upphör eller den avlöning som beviljats honom annars upphör. Tidsbestämd höjning, som antingen motsvarar skillnaden mellan löneklasser eller utgör ett bestämt belopp som skall betalas till tjänstemannen på grund av tjänstgöringstidens längd, betalas från ingången av månaden efter den då han tjänstgjort så många år som krävs.

Då tjänsteförhållandet upphör, betalas till tjänstemannen avlöning ända till den dag då tjänsteförhållandet upphörde, nämnda dag medräknad. Upphör tjänsteförhållandet under en kalendermånad på grund av att tjänstemannen avlider, betalas dock till hans rättsinnehavare ett belopp som motsvarar den egentliga avlöningen för den återstående delen av månaden.

Med egentlig avlöning avses i en tjänst som hör till löneklassen A eller C grundlön och eventuella ålderstillägg, i tjänst i avtalslöneklassen S avtalslön samt i tjänst i avtalslöneklassen S, i vilken betalas tabellen enligt inplaceringslöneklassen, dessutom ålderstillägg. Med allmänna tillägg avses dyrortstillägg och fjärrortstillägg.

27 §

I denna paragraf nämnda tjänstemäns avlöning betalas, utan hinder av vad som med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal är överenskommet, för de sex kalendermånaderna närmast före statstjänstemannalagens ikraftträdande som följer:

A. Till innehavaren av en ordinarie tjänst eller fast befattning samt till dem som medan de är tjänstlediga från en ordinarie tjänst eller fast befattning sköter en extraordinarie befattning:

annan avlöning än i 26 § 2 mom. nämnda tilläggsarvoden och lönetillägg

för juli den 3 i månaden,

för augusti den 5 i månaden,

för september den 7 i månaden,

för oktober den 9 i månaden,

för november den 12 i månaden samt

för december den 14 i månaden.

B. Till andra än i punkt A nämnda personer i tjänsteförhållande eller därmed jämförligt offentligrättsligt anställningsförhållande:

annan avlöning än i 26 § 2 mom. angivna tilläggsarvoden och lönetillägg

för juli den 28 i månaden,

för augusti den 25 i månaden,

för september den 23 i månaden,

för oktober den 20 i månaden,

för november den 18 i månaden samt

för december den 16 i månaden.

Lönetillägg och tilläggsarvoden som avses i 26 § 2 mom. betalas för ovan i denna paragraf nämnda månader på det sätt som stadgas i 26 8 2 mom.

Utan hinder av vad som stadgas i denna paragraf betalas avlöning i enlighet med punkt A även till övriga tjänstemän, vilkas avlöning den 1 december 1984 med stöd av tjänstekollektivavtal eller annan bestämmelse betalades månatligen i förskott den första vardagen i månaden.

28 §

Förflyttas en tjänsteman till annan tjänst med lägre lön, skall genom tjänstekollektivavtal särskilt överenskommas om avlöningen.

Är en tjänsteman på grund av förflyttning till annan tjänst tvungen att flytta till annan ort, skall han få ersättning för flyttningskostnaderna med iakttagande av vad som gäller om ersättande av statstjänstemännens flyttningskostnader.

29 §

Till en tjänsteman i disponibilitet betalas avlöning enligt de grunder som fastställs av finansministeriet, dock minst den ordinarie avlöningen i den tjänst från vilken han försattes i disponibilitet.

30 §

En ordinarie tjänstemans tjänsteförhållande kan av myndigheten sägas upp att upphöra tidigast

1) efter två månader, om anställningsförhållandet till staten har fortgått utan avbrott högst fem år;

2) efter tre månader, om anställningsförhållandet till staten har fortgått utan avbrott över fem men högst tio år; samt

3) efter fyra månader, om anställningsförhållandet till staten har fortgått utan avbrott över tio år.

Tjänsteförhållandet för en tjänsteman som avses i 47 § 1 mom. statstjänstemannalagen och som utnämnts av republikens president kan sägas upp såväl av myndigheten som av tjänstemannen att upphöra tidigast efter en månad.

Tjänsteförhållandet för en tjänsteman på prövotid kan sägas upp såväl av myndigheten som av tjänstemannen att upphöra tidigast efter 14 dagar.

Då en tjänsteman som inte är tjänsteman på prövotid säger upp sig, iakttas en uppsägningstid om en månad.

Har genom tjänstekollektivavtal eller genom avtal som ingåtts med en tjänsteman med avtalslön överenskommits om annan än i denna paragraf stadgad uppsägningstid, iakttas utan hinder av denna paragraf vad som sålunda har överenskommits.

31 §

Har beslut om uppsägning av en tjänsteman inte vunnit laga kraft och har tjänstemannen på grund härav efter uppsägningstidens utgång med stöd av 65 § 1 mom. statstjänstemannalagen avstängts från tjänsteutövningen, innehålls hos honom hela avlöningen för denna tid. Har uppsägningen upphävts till följd av att ändring sökts, betalas den innehållna avlöningen till tjänstemannen.

Hos en tjänsteman som genom domstolsutslag eller i disciplinärt förfarande har avsatts, skall hela avlöningen innehållas även om utslaget inte har vunnit laga kraft. Om avsättningen upphävs till följd av att ändring sökts, betalas den innehållna avlöningen till tjänstemannen. Ändras avsättning till lindrigare straff, betalas till tjänstemannen halva beloppet av hela den avlöning som innehållits hos honom. Ändras avsättning till varning, betalas dock hela den innehållna avlöningen till tjänstemannen.

32 §

Har en tjänsteman med stöd av 65 § 2 mom. 1 punkten statstjänstemannalagen avstängts från tjänsteutövningen under tiden för åtal för brott, disciplinärt förfarande eller undersökningar som påkallats härav, skall hälften av hans avlöning innehållas under denna tid. Om den avstängda tjänstemannen inte dömts till eller påförts straff för den gärning, på grund av vilken han varit avstängd, betalas det innehållna lönebeloppet till tjänstemannen.

Har en tjänsteman med stöd av 65 § 2 mom. 2 punkten statstjänstemannalagen avstängts från tjänsteutövningen, innehålls hos honom hela avlöningen för denna tid.

Har en tjänsteman med stöd av 65 § 2 mom. 3 punkten statstjänstemannalagen avstängts från tjänsteutövningen, betalas till honom för denna tid en avlöning vars storlek bestäms i enlighet med vad som gäller om tjänstemäns avlöning under sjukdomstid. Till en tjänsteman som avstängts från tjänsteutövningen med stöd av 65 § 2 mom. 4 punkten statstjänstemannalagen betalas för denna tid en avlöning vars storlek bestäms i enlighet med vad som gäller om tjänstemannens avlöning under en semester.

33 §

Har en tjänsteman, som sagts upp enligt en i 51 § 1 mom. statstjänstemannalagen stadgad grund, av staten anvisats tjänst eller arbete hos staten på annan ort, och är han tvungen att flytta till annan ort för att kunna ta emot tjänsten eller arbetet, skall hans flyttningskostnader ersättas med iakttagande av vad som gäller om ersättande av statstjänstemäns flyttningskostnader.

34 §

Vad som stadgas i 26―33 §§ tillämpas endast tills överenskommelse i saken ingås med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal.

Vad som stadgas i 26―33 §§ tillämpas på en tjänsteman som utnämnts till eller anställts i tjänst med avtalslön endast till dess överenskommelse i saken ingås mellan respektive myndighet och tjänstemannen med stöd av statstjänstemannalagen eller annan lag.

6 kap.

Tillämpningen av statstjänstemannalagen på andra än statsanställda

35 §

Statstjänstemannalagen och denna lag skall till de delar som motsvarar tjänstemannalagen tillämpas även på andra än statsanställda, om tjänstemannalagen med stöd av lagens 22 § skall tillämpas på dem, såvida inte annat stadgas i lag.

36 §

Om inte annat stadgas i lag, skall stadgandena om avgångsbidrag och periodisk ersättning i 12 kap. statstjänstemannalagen i tillämpliga delar iakttas i fråga om sådan tjänsteinnehavare i en kommun eller ett kyrkosamfund som enligt 9 § 1 mom. 2―4 punkten lagen om lön på indragningsstat berörs av nämnda lag. Också till dessa tjänsteinnehavare betalas avgångsbidrag och periodisk ersättning av statens medel.

Indras en tjänst, som innehas av en i 1 mom. nämnd tjänsteinnehavare då statstjänstemannalagen träder i kraft, innan fem år har förflutit från lagens ikraftträdande, tillämpas dock inte stadgandena om avgångsbidrag och periodisk ersättning i 12 kap. statstjänstemannalagen på tjänsteinnehavaren, utan fortfarande lagen om lön på indragningsstat och lagen om innehållande i vissa fall av lön på indragningsstat.

På en tjänsteinnehavare som avses i 2 mom. skall i stället för där nämnda författningar om lön på indragningsstat tillämpas stadgandena i 12 kap. statstjänstemannalagen, om han före den dag då tjänsten indras skriftligen anmäler att han önskar det. Anmälan får inte återtas.

På den som avses i 1 mom. och som är uppförd på indragningsstat när statstjänstemannalagen träder i kraft tillämpas efter lagens ikraftträdande fortfarande i 2 mom. nämnda författningar om lön på indragningsstat.

7 kap.

Särskilda stadganden

37 §

Vad som i 12 § stadgas om tillämpningen av förordningen om förvaltningen av de ämbetsverk eller inrättningar som avses i paragrafen, eller särskilt för sig, gäller även en tjänsteman som efter statstjänstemannalagens ikraftträdande har utnämnts eller förflyttats till eller anställts i en tjänst som avses i respektive moment av nämnda paragraf.

38 §

Om den som är uppförd på indragningsstat i stället för en statlig tjänst eller befattning tar emot en sådan tjänst eller befattning som huvudsyssla på vars innehavare statstjänstemannalagen enligt 35 § skall tillämpas, eller om han utnämns till en dylik tjänst eller befattning, tillämpas inte på honom från denna tidpunkt författningarna om lön på indragningsstat. I stället iakttas i tillämpliga delar statstjänstemannalagen. Det. samma gäller den som uppförts på indragningsstat och som när statstjänstemannalagen träder i kraft innehar dylik annan än statlig tjänst eller befattning.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. tillämpas på en tjänsteman som avses där dock fortfarande vad som i 6 § lagen om lön på indragningsstat är stadgat om personellt avlöningstillägg eller annars om de rättigheter som tillkommer innehavaren av en tjänst eller befattning.

39 §

I denna lag angivna extraordinarie befattningar är de extraordinarie befattningar som inrättats i den ordning som anges i förordningen angående statens extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer.

40 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

41 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Innan denna lag träder i kraft kan på utbetalningen av tjänstemännens löner tillämpas vad som stadgas i 27 § och även annars vidtas de åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter.

Regeringens proposition 238/84
Andra lagutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 49/86

Helsingfors den 24 oktober 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.