754/1986

Given i Helsingfors den 24 oktober 1986

Lag om ändring av Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs 91 § 4 mom. Regeringsformen för Finland och

ändras 65 § 1 mom., 89 §, 90 § 1 mom. samt 91 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 90 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 30 juni 1947 (539/47), som följer:

65 §

Nya ämbetsverk och inrättningar får inrättas inom gränserna för statsförslaget sedan det genom lag har stadgats om de allmänna grunderna för dem. Tjänster får inrättas inom gränserna för statsförslaget på det sätt som därom stadgas genom lag. Även om rätt till pension stadgas genom lag.


89 §

Ledamotstjänsterna i hovrätterna och professorstjänsterna vid högskolorna samt de i 88 § 1 mom. nämnda tjänsterna skall, om inte annat stadgas i 90 §, sedan tjänsten ledigförklarats, besättas på grund av förslag, på vilket den myndighet hos vilken tjänsten sökts har uppfört de tre enligt fastställda grunder mest förtjänta av sökandena. Över tjänsteförslag i fråga om hovrätternas ledamöter skall utlåtande avges av högsta domstolen.

Om besättande av andra än i 1 mom. nämnda tjänster stadgas genom lag eller förordning särskilt.

90 §

Angående ordningen för besättande av tjänster vid högskolor samt inom den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet ävensom borgmästar- och rådmanstjänster vid rådstuvurätrerna och magistraterna samt tjänster i Finlands Bank gäller särskilda stadganden.


91 §

Genom lag kan stadgas om skyldighet för domare att avgå från tjänsten vid viss ålder eller på grund av förlorad arbetsförmåga.

Om övriga tjänstemäns rätt att kvarstå i sin tjänst samt om grunderna för domares och andra tjänstemäns tjänsteförhållande stadgas genom lag särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari l988.

Regeringens proposition 238/84
Andra lagutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 49/86

Helsingfors den 24 oktober 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.