739/1986

Given i Helsingfors den 17 oktober 1986

Förordning om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 5, 11 och 20 §§ lagen den 8 augusti 1986 om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/86):

1 §

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå samt jämställdhetsnämnden är anknutna till social- och hälsovårdsministeriet.

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå
2 §

Jämställdhetsombudsmannens tjänst är en tjänst med avtalslön.

3 §

Vid jämställdhetsombudsmannens byrå finns en byråchefstjänst med grundlön samt, inom ramen för statsförslaget, extraordinarie tjänster som överinspektör, föredragande och planerare samt andra extraordinarie befattningar, varutöver vid byrån kan, inom ramen för statsförslaget, finnas tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna och befattningarna vid jämställdhetsombudsmannens byrå är att vederbörande genom sin tidigare verksamhet ådagalagt sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter.

Dessutom fordras

1) för byråchefstjänst juris kandidatexamen,

2) för överinspektörs- och planerarbefattning en för dem lämplig högre högskoleexamen, samt

3) för föredragandebefattning juris kandidatexamen.

5 §

Byråchefen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet sedan tjänsten varit lediganslagen under en tid av 30 dagar.

Den övriga personalen anställs av social- och hälsovårdsministeriet.

6 §

Jämställdhetsombudsmannen avgör ärendena på föredragning. Föredragande vid jämställdhetsombudsmannens byrå är byråchefen, överinspektörerna, planerarna och föredragandena.

7 §

Vid förhinder för jämställdhetsombudsmannen är byråchefen hans ställföreträdare.

Byråchefen får, då jämställdhetsombudsmannen inte är tillstädes, ej avgöra ett ärende av avsevärd vikt, om inte ett uppskov med avgörandet medför uppenbar olägenhet, och ej heller vidta åtgärder som avviker från vederlagen praxis.

8 §

Jämställdhetsombudsmannen kan hänskjuta ärenden som ankommer på honom till byråchefen för avgörande, om de inte är vittbärande eller principiellt viktiga.

9 §

I beslut av jämställdhetsombudsmannen får ändring inte sökas genom besvär.

Jämställdhetsnämnden
10 §

Jämställdhetsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Vid beredningen av ett ärende kan ordföranden besluta om delgivning av ansökningarna i det ärende som nämnden handlägger och om att de som har del i saken skall kallas att höras av nämnden.

11 §

Jämställdhetsnämnden kan vid behov höra sakkunniga och införskaffa utlåtanden. Ordföranden kan vid beredningen av ett ärende besluta om kallande av sakkunniga och införskaffande av utlåtanden.

12 §

Jämställdhetsnämnden kan för sig anta sekreterare med uppgiften som bisyssla, vilka skall ha avlagt juris kandidatexamen.

Sekreterarna är föredragande vid jämställdhetsnämnden.

13 §

Över jämställdhetsnämndens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

Jämställdhetsnämndens beslut avfattas åtskilt från protokollet. Beslutet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den som föredragit ärendet.

14 §

Nämndens medlemmar, suppleanter och sekreterare samt sakkunniga som nämnden har hön och avgivarna av utlåtanden lyfter arvode i enlighet med de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.

Särskilda stadganden
15 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer vid behov, på framställning av jämställdhetsombudsmannen, en arbetsordning för ombudsmannens byrå och, på framställning av jämställdhetsnämnden, en arbetsordning för jämställdhetsnämnden.

16 §

Jämställdhetsombudsmannen skall årligen till social- och hälsovårdsministeriet inge en berättelse över sitt verksamhetsområde.

Jämställdhetsnämndens beslut skall publiceras på lämpligt sätt, då de är av allmännare betydelse.

Ikraftträdande
17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 oktober 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.