690/1986

Given i Helsingfors den 19 september 1986

Förordning om ändring av vattenförordningen

På föredragning av miljöministern

upphävs 27, 29―33, 40 och 41 §§ vattenförordningen av den 6 april 1962 (282/62), av dessa lagrum 41 § sådan den lyder i förordning av den 18 maj 1979 (480/79), samt

ändras rubriken för 2 kap., 28, 34 och 35 §§, 36 § 1 mom., 37―39 och 76 §§, 79 § 1 mom. och 85 § 1 mom., av dessa lagrum 76 §, 79 § 1 mom. och 85 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 26 juni 1970 (428/70), som följer:

2 kap.

Miljövårdsnämnd

28 §

Val av ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar i miljövårdsnämnd samt deras suppleanter ävensom förändringar i nämndens sammansättning skall av kommunstyrelsen ofördröjligen anmälas till vederbörande vattendomstol. Även sekreterarens i nämnden namn och adress skall anmälas till vattendomstolen.

34 §

Då miljövårdsnämnd anvisar, i enlighet med 20 kap. 2 § 2 mom. vattenlagen, sakägare att i ärende angående dikning ansöka om dikningsförrättning, skall nämnden i sitt beslut samtidigt bestämma, att ärendet ej upptas till prövning i nämnden.

35 §

Då ärende med stöd av 20 kap. 2 § 3 mom. vattenlagen av miljövårdsnämnd underställs vattendomstolen för behandling, skall nämnden ofördröjligen tillställa vattendomstolen ett protokollsutdrag rörande ärendet och övriga därtill hörande handlingar samt i sitt beslut ange orsaken till underställningen.

36 §

1 ärende, som rör läggande, ändring eller underhåll av dike, vattenavledning och avlopp, skall miljövårdsnämnd avfordra sökanden eller på annat sätt införskaffa nödig till buds stående utredning rörande dikets, vattenavledningens eller avloppets riktning, utlopp och storlek samt om andra omständigheter, som inverkar på ärendets avgörande.


37 §

Vid handläggningen av i 1 kap. 16 § vattenlagen avsett ärende angående begränsning av förbrukningen av hushållsvatten, skall miljövårdsnämnd beakta vattnets tillräcklighet och förbrukarnas behov. I beslutet skall i mån av möjlighet intas även bestämmelser för den händelse att förändringar inträffar i förhållandena ävensom föreskrift om, huruvida bestämmelserna gäller tills vidare eller under viss tid.

38 §

För syneförrättare, som förordnats med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. vattenlagen, skall ordföranden för miljövårdsnämnden utfärda ett skriftligt förordnande.

39 §

I anmälan till miljövårdsnämnd om sysslomän i dikningsbolag eller bolag för vattenståndsreglering skall sysslomannens namn och adresser uppges. Val av ny syssloman skall av sysslomännen ofördröjligen anmälas till miljövårdsnämnden.

76 §

Hos vatten- och miljövårdsstyrelsen skall emot avgift tillhandahållas fastställda flottningsstadgar jämte ändringarna i och tilläggen till dem.

79 §

I 19 kap. 1 § 1 mom. vattenlagen avsett förordnande att hålla dikningsförrättning kan av vederbörande vatten- och miljövårdsdistrikt meddelas den som av vatten- och miljövårdsstyrelsen beviljats rätt att verkställa dikningsförrättningar. Rätt att verkställa dikningsförrättning kan tillerkännas agronom, forstmästare eller annan person som befunnits inneha tillräckliga kunskaper och sådan praktisk erfarenhet som uppgiften förutsätter. Vatten- och miljövårdsstyrelsen kan, innan ovan avsedd rätt beviljas inbegära utlåtande, allt efter sakens natur, av forststyrelsen eller annan myndighet.


85 §

Då tillstånd till vattenstånds- eller vattenreglering erhållits, skall den som utför åtgärden meddela vederbörande vatten- och miljövårdsdistrikt samt miljövårdsnämnden tidpunkten för åtgärdens påbörjande samt tillståndsbeslutets datum och av vem det meddelats.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1986.

Helsingfors den 19 september 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.