687/1986

Given i Helsingfors den 19 september 1986

Förordning om ändring av luftvårdsförordningen

På föredragning av miljöministern

upphävs 24 § luftvårdsförordningen av den 24 september 1982 (716/82) samt

ändras den inledande satsen och 3 punkten i 1 §, 2 § 4 punkten, den inledande satsen samt 2 och 4 punkterna i 3 §, 5 § 1 mom., 7 § 7 och 14 punkterna, 8 och 12―14 §§, den inledande satsen i 16 §, 17 och 18 §§, 20 § 2 mom., 21 § 1 och 2 mom., 22 § 4 och 5 punkterna samt 23 § 2 mom. som följer:

1 §

Miljöministeriet har ull uppgift att leda, övervaka och främja luftvården samt i detta syfte särskilt:

3) att styra och övervaka de i 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. luftvårdslagen nämnda myndigheternas verksamhet samt det allmänna förverkligandet av luftvården;


2 §

Länsstyrelse har till uppgift särskilt:


4) att ge anvisningar och råd beträffande handhavandet av de luftvårdsuppgifter som ankommer på miljövårdsnämnderna;


3 §

Miljövårdsnämnd har till uppgift särskilt:


2) att övervaka och följa iakttagandet av luftvårdslagen och med stöd av den utfärdade stadganden, bestämmelser och anvisningar samt att vid behov till länsstyrelsen anmäla omständigheter, som förutsätter åtgärder av länsstyrelsen eller miljöministeriet;


4) att främja samarbetet inom luftvården med andra kommuners miljövårdsnämnder;


5 §

Sakkunnigmyndighet och sakkunniginrättning

har till uppgift:

1) att på begäran av de i 3 och 4 §§ luftvårdslagen nämnda myndigheterna avge utlåtanden med anledning av anmälningar som avses i luftvårdslagen samt i andra frågor som ansluter sig till verkställigheten av luftvårdslagen;

2) att på begäran av ovan i 1 punkten avsedda myndigheter bistå dem vid företagandet av undersökning som ansluter sig till en i 18 § luftvårdslagen angiven inspektion;

3) att på begäran av ovan i 1 punkten nämnda myndigheter utföra med tanke på luftvårdslagens verkställighet erforderliga undersökningar och utredningar; samt

4) att ge i 1 punkten avsedda myndigheter annan sakkunnighjälp.


7 §

Angående verksamheten vid följande anläggningar eller angående väsentlig ändring av deras verksamhet skall göras i luftvårdslagen stadgad anmälan:


7) kraftverk eller pannanläggning eller annan anläggning, där olja, stenkol, trä, torv eller annat brännbart ämne används som bränsle och där den största bränsleeffekten överstiger 5 megawatt (MW) eller där energimängden av det bränsle som används överstiger 54 terajoule (TJ) om året;


14) fabrik, där foderprotein framställs mikrobiologiskt, eller benmjölsfabrik;


8 §.

Anmälan skall uppgöras i enlighet med formulär, som miljöministeriet fastställt, och tillställas länsstyrelsen i det län, inom vars område verksamheten bedrivs. Ministeriet meddelar mera detaljerade anvisningar för anmälan.

12 §

Om länsstyrelse kan erhålla de i 9 och 10 §§ avsedda uppgifterna av annan myndighet, kan miljöministeriet tillåta en till innehållet och beträffande bilagorna mera begränsad anmälan än vad som stadgas i de ovannämnda paragraferna.

13 §

I 13 § luftvårdslagen avsett tillstånd att göra anmälan vid senare tidpunkt än den stadgade skall sökas skriftligen i god tid innan anmälningsskyldigheten rörande anläggningen vidtager. Till miljöministeriet riktade ansökningar skall tillställas vederbörande länsstyrelse. Samtidigt skall de särskilda skäl, på vilka ansökan grundar sig, framläggas.

14 §

Länsstyrelsen skall informera om anmälan, som gjorts till den, genom att under minst fjorton dagars tid, på dec sätt som är stadgat i lagen om offentliga kungörelser (34/25), kungöra anmälningen på vederbörande kommuns anslagstavla. Av kungörelsen skall framgå åtminstone verksamhetsidkarens namn eller firma och hemort, anläggningens namn, verksamhetsområde och den ort där anläggningen är belägen samt uppgifter om sättet och tidpunkten för framställandet av anmärkning. Länsstyrelsen skall därjämte i tillräckligt god tid minst i en tidning med spridning på orten annonsera om offentliggörandet av kungörelsen. Kostnaderna härför erläggs av statens medel och uppbärs hos verksamhetsidkaren. Kostnaderna får indrivas utan dom eller utslag i den ordning som är stadgad i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61). Miljövårdsnämnden skall i vederbörande kommun hålla uppgifter om den anmälda verksamheten tillgängliga till erforderliga delar.

Anmärkning med anledning av anmälan skall, riktad till länsstyrelsen, tillställas miljövårdsnämnden före kungörelsetidens utgång. Miljövårdsnämnden skall så snabbt som möjligt till. ställa länsstyrelsen sitt utlåtande om anmälan och om de med anledning därav framställda anmärkningarna samt anmärkningarna.

16 §

Av beslut, som länsstyrelsen fattar med stöd av 14 §, 15 § 1 och 2 mom. eller 17 § luftvårdslagen, skall framgå åtminstone följande omständigheter:

17 §

Länsstyrelsen skall till kännedom sända beslut, som den fattat med anledning av anmälan, till miljövårdsnämnden i den kommun där anläggningen är belägen och i kommun, där anläggningens verksamhet kan vara av betydelse ifråga om förorening av luften, samt till hälsovårdsnämnden och byggnadsnämnden. Länsstyrelsen skall, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som är stadgat i 14 § 1 mom., offentligt meddela om beslutet.

18 §

Miljöministeriet skall angående de allmänna anvisningar och bestämmelser, som statsrådet utfärdar med stöd av 9 § luftvårdslagen, bereda finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet, trafikministeriet, länsstyrelserna, kommunernas centralorganisationer, industrins och energihushållningens centralorganisationer, de medborgarorganisationer som verkar på luftvårdens område samt andra myndigheter, inrättningar och samfund, till vilkas verksamhetsområde eller uppgifter anvisningarna och bestämmelserna väsentligen kan ansluta sig, tillfälle att avge utlåtande om förslagen.

20 §

Miljöministeriet utfärdar vid behov närmare anvisningar om insamlandet av uppgifterna för dataregistret, om justering av uppgifterna och användning av dem samt om andra ärenden som gäller registret.

21 §

Uppgifter om anläggningar, om vilka skall göras anmälan, kan lämnas ur luftvårdens dataregister till de i 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. luftvårdslagen nämnda myndigheterna, till sakkunnigmyndigheterna och -inrättningarna på luftvårdens område, till annan myndighet som behöver uppgifterna för fullgörande av åliggande som ansluter sig till luftvård samt till verksamhetsidkare beträffande dennes egna anläggning.

Med miljöministeriets tillstånd kan uppgifter om anläggningar lämnas för forsknings- och utredningsarbete på luftvårdens område även till andra än 1 mom. avsedda myndigheter och inrättningar.


22 §

Luftvårdsdelegationen har till uppgift:


4) att på uppdrag av miljöministeriet bereda ärenden i anslutning till verkställigheten av luftvårdslagen; samt

5) att fullgöra andra. beredningsuppgiter som av miljöministeriet uppdragits åt delegationen och som hör till dess verksamhetsområde.

23 §

Delegationen kan ha en generalsekreterare med uppgiften som huvudsyssla. Generalsekreterare är en tillfällig befattningshavare vid miljöministeriet. Generalsekreteraren antas av miljöministeriet.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1986.

Rörande sådan i 7 § 7 punkten i denna förordning avsedd anläggning, om vilken anmälan inte har gjorts innan denna förordning träder i kraft, skall anmälan göras senast den 31 december 1987.

Helsingfors den 19 september 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.