674/1986

Given i Helsingfors den 12 september 1986

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff

På föredragning av justitieministern fogas till 2 § förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff (447/75), sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordningar av den 21 december 1979 och den 16 december 1983 (931/79 och 966/83), ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., samt till förordningen en ny 3 a § som följer:

2 §

En domstol som använder ett domslutssystem som bygger på automatisk databehandling skall i systemet mata in uppgifterna i meddelandena om utslag. Därefter skall domstolen inom den tid som anges i 1 eller 2 mom. via systemet anmäla att uppgifterna om meddelandena om utslag är klara att tillställas mottagarna. En utskrift som innehåller de uppgifter i ett meddelande om utslag som behövs vid verkställighet av fängelsestraff utgör verkställighetshandling. En hovrätt som hör till domslutssystemet skall genast, såsom en i 2 mom. nämnd temporär verkställighetshandling, sända en utskrift av sitt utslag i mål som gäller en häktad och som hovrätten har behandlat i första instans.


3 a §

En verkställighetshandling som har satts upp med dator skall bestyrkas genom underskrift av den tjänsteman som svarar för uppsättningen. Underskriften kan göras maskinellt.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1986.

Helsingfors den 12 september 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.