653/1986

Given i Helsingfors den 29 augusti 1986

Förordning om missbrukarvård

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 17 januari 1986 om missbrukarvård (41/86):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Anordnande av service

Vid anordnandet av missbrukarvård skall kommunen tillse att service i tillräcklig utsträckning finns att tillgå vid de tider av dygnet då sådan behövs.

2 §
Rehabiliteringsplan

För bedömning av en klients behov av missbrukarvård och för säkerställande av tillgången på vård skall vid behov en rehabiliteringsplan uppgöras i samråd med klienten. Då det är fråga om vård oberoende av klientens vilja skall en rehabiliteringsplan utarbetas i ettvart fall. Rehabiliteringsplanen skall justeras enligt behov.

I rehabiliteringsplanen skall utredas de centrala omständigheter som det är avsikten att inverka på samt medlen härför och den tid, inom vilken man strävar att nå målen. Av planen skall framgå på vilket sätt skötseln av och behovet av stöd för sådant barn har beaktats, som är i klientens vårdnad. I rehabiliteringsplanen skall ingå en utredning beträffande anordnandet av det i 16 § 3 mom. lagen om missbrukarvård (41/86) avsedda stöd som skall ges efter det att vården upphört.

2 kap.

Statens verksamhetsenheter för missbrukarvård

3 §
Verksamhetsenheter

Staten kan ha verksamhetsenheter för missbrukarvård.

4 §
Reglemente

Varje verksamhetsenhet skall ha ett reglemente, som fastställs av socialstyrelsen.

Angående personalens vid statens verksamhetsenheter för missbrukarvård deltagande i beredningen av fattandet av beslut som gäller den själv utfärdas närmare bestämmelser i ett reglemente för ämbetsverksdemokrati, vilket fastställs av socialstyrelsen.

5 §
Tjänster och befattningar

Vid en verksamhetsenhet kan finnas överläkar-, föreståndar- och biträdande föreståndartjänster samt andra med tanke på verksamheten erforderliga tjänster och befattningar. Dessutom kan vid en verksamhetsenhet inom ramen för statsförslaget finnas extraordinarie psykolog-, forskningssekreterar-, överskötar- och avdelningsskötarbefattningar ävensom extraordinarie befattningar som ansvarig socialarbetare samt andra extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för tjänsterna och befattningarna vid de statliga verksamhetsenheterna för missbrukarvård är, att vederbörande genom tidigare verksamhet har ådagalagt att han har sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter.

Ytterligare fordras:

1) av överläkare behörighet inom psykiatrins område eller annan för tjänsten lämplig specialistbehörighet;

2) av föreståndare för uppgiften lämplig högre högskoleexamen samt sådan förtrogenhet med socialvården som uppgiften förutsätter;

3) av biträdande föreståndare i 2 punkten avsedd behörighet eller, om de uppgifter som hör till hans verksamhetsområde huvudsakligen hänför sig till ekonomiförvaltningen, för uppgiften lämplig utbildning;

4) av psykolog psykologie kandidatexamen eller annan för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och fördjupade studier eller högsta akademiska vitsord i psykologi, vilka studier eller vilket vitsord antingen ingår i examen eller avlagts därutöver separat;

5) av forskningssekreterare för uppgiften lämplig högre högskoleexamen;

6) av överskötare specialsjukskötarexamen och tillräcklig förvaltningserfarenhet;

7) av avdelningsskötare lämplig specialsjukskötarexamen; samt

8) av ansvarig socialarbetare och av socialarbetare för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och däri ingående eller därjämte förvärvad tillräcklig utbildning på socialarbetets område eller socialvårdsexamen; med socialvårdsexamen jämställs vid Svenska social- och kommunalhögskolan avlagd motsvarande examen.

Beträffande behörighetsvillkoren för hälsovårdspersonalen vid verksamhetsenheterna gäller ytterligare vad som om dem är stadgat eller bestämt särskilt.

7 §
Besättande av tjänster och befattningar

Överläkare, föreståndare och biträdande föreståndare vid en verksamhetsenhet utnämns av socialstyrelsen efter det att tjänsten varit lediganslagen under 30 dagar.

Övriga innehavare av tjänst eller befattning vid en verksamhetsenhet utnämns av verksamhetsenhetens direktion, som också antar de extraordinarie befattningshavarna, de tillfälliga funktionärerna och personalen i arbetsavtalsförhållande.

I reglemente kan dock bestämmas att de tillfälliga funktionärerna och personalen i arbetsavtalsförhållande antas av verksamhetsenhetens föreståndare.

8 §
Tjänstledighet, tjänsteutövning och avsked från tjänst

Innehavare av tjänst eller befattning vid en verksamhetsenhet beviljas tjänstledighet och avsked av den myndighet, på vilken det ankommer att besätta tjänsten eller befattningen. Tjänstledighet för kortare tid än tre månader beviljas dock överläkare och föreståndare av direktionen och övriga anställda av föreståndaren.

Om handhavandet av tjänst eller befattning under tiden för tjänstledigheten besluter den myndighet som beviljat tjänstledigheten.

Interimistisk handhavare av vakant tjänst eller befattning förordnas av den myndighet som beviljar tjänstledighet från tjänsten eller befattningen.

9 §
Direktion

Varje verksamhetsenhet skall ha en direktion, vars mandattid är fyra kalenderår. Direktionen har minst fem och högst sju medlemmar, som förordnas av socialstyrelsen. En av medlemmarna förordnas av socialstyrelsen till direktionens ordförande. Vice ordföranden väljer direktionen inom sig.

3 kap.

Särskilda stadganden

10 §
Vårdtidens början

Till den i 11―13 §§ lagen om missbrukarvård avsedda vårdtiden räknas också den tid som, efter det beslutet om vård fattats, åtgår för befordran av klienten till en verksamhetsenhet inom socialvården eller hälsovården.

11 §
Vård av den som ej fyllt 18 är

I 10 § 2 mom. lagen om missbrukarvård avsedd särskild anledning kan anses föreligga i situationer, där det i fråga om en person som ej fyllt 18 år är med hänsyn till honom själv uppenbart motiverat och överensstämmande med hans fördel att ordna vård samt, då det är fråga om särskilt våldsamt beteende hos en person som fyllt 15, men ej 18 år.

12 §
Vårdgrupps sammansättning och uppgifter

Till en vårdgrupp hör minst tre arbetstagare vid verksamhetsenheten så, att socialarbetet och hälsovården alltid är representerade i vårdgruppen.

Vårdgruppens uppgift är att tillse att klienten ges den i 16 § lagen om missbrukarvård avsedda möjligheten att delta i planeringen av vården, i valet av åtgärder och i vårdsamfundets verksamhet. Vårdgruppen skall bistå socialnämnden i den kommun, där personen i fråga är bosatt eller vistas, vid planeringen av anordnandet av det stöd som erfordras efter genomförandet av sådan vård som sker oberoende av vederbörandes vilja.

13 §
Klientgrupps sammansättning och uppgifter

Verksamhetsenhetens klienter väljer bland sig medlemmar till en klientgrupp.

Klientgruppen kan göra framställningar och ta. initiativ som gäller verksamhetsenhetens verksamhet. Vid behov skall klientgruppen höras i frågor, som gäller vårdverksamheten vid verksam. hetsenheten, och även eljest skall gruppen ges möjlighet att delta i utvecklandet av verksamheten vid verksamhetsenheten.

14 §
Isolering

Sådan isolering som avses i 26 § lagen om missbrukarvård får inte förordnas att fortgå längre tid och inte heller fortsättas en längre tid än vad vården nödvändigtvis förutsätter.

Isolering kan genom nytt beslut fortsättas endast om vederbörande efter isoleringen fortfarande är till fara för sig själv eller andra eller om isoleringen eljest är fortfarande särskilt motiverad med hänsyn till vården. En förutsättning är dessutom att vården inte kan ordnas ändamålsenligare på annat sätt. Innan beslut om fortsättande av isoleringen fattas skall vederbörande underkastas läkarundersökning, såvida detta inte är uppenbart obehövligt.

När någon förordnats att hållas isolerad, skall det samtidigt bestämmas på vem det ankommer att dra försorg om hans säkerhet. Hans förhållanden under den tid isoleringen varar skall ordnas så, att han får fortgående omsorg om sig och tillräcklig vård samt möjlighet att samtala med en arbetstagare.

15 §
Formen för beslut

Sådant beslut angående vård, som skall genomföras oberoende av klientens vilja och som skall fattas i enlighet med 11 § lagen om missbrukarvård, skall uppgöras enligt ett av medicinalstyrelsen fastställt formulär och sådant beslut, som skall fattas i enlighet med lagens 12 §, enligt ett av socialstyrelsen fastställt formulär. Beslut om isolering skall i en verksamhetsenhet inom hälsovården uppgöras enligt ett av medicinalstyrelsen och i en verksamhetsenhet inom socialvården enligt ett av socialstyrelsen fastställt formulär.

16 §
Tillämpningsanvisningar

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.

4 kap.

Ikraftträdelsestadganden

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

18 §
Övergångsstadgande

Den som före denna förordnings ikraftträdande varit behörig för någon tjänst eller befattning vid en verksamhetsenhet inom statens missbrukarvård och som då denna förordning träder i kraft innehar en sådan tjänst eller befattning, bibehåller sin behörighet för motsvarande tjänst eller befattning vid verksamhetsenheten då denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 29 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.