643./1986

Given i Helsingfors den 22 augusti 1986

Passförordning

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av passlagen av den 22 augusti 1986 (642/86):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller personligt pass och sällskapspass samt nationell identitetshandling för sjömän.

2 §
Passformulär

Formulär för pass fastställs av inrikesministeriet.

3 §
Ansökan om pass

Ansökan om pass skall inges personligen. Pass får avhämtas av ombudsman. På begäran sänds passet till sökanden per post.

Är det på grund av sökandens arbete, studier, resa, sjukdom eller av annan motsvarande orsak uppenbart besvärligt att inge ansökan till polisen på sökandens hemort, får ansökan inges även till annat polisdistrikt för vidarebefordran till polisen på sökandens hemort.

Till ansökan skall fogas vid behov ämbetsbetyg och för personligt pass ett tillräckligt antal fotografier, på vilka sökanden väl igenkänns.

4 §
Värnpliktigs ansökan om pass

Värnpliktig som har fyllt sjutton, men ej trettio år skall till ansökan om pass foga intyg över att värnplikten inte utgör hinder för erhållande av pass. Intyget kan vara:

1) ett hinderlöshetsintyg;

2) ett militärpass

3) ett uppbådsintyg;

4) ett inryckningsförständigande;

5) ett uppbådsintyg för den som är under fredstid befriad från aktiv tjänstgöring;

6) ett uppbådsintyg för den som är helt befriad från värnplikt; eller

7) ett civiltjänstgöringsintyg;

5 §
Utfärdande av pass i brådskande fall

I brådskande fall utfärdas pass av jämväl annan polisinrättning eller länsman än polisinrättningen eller länsmannen på sökandens hemort, om den planerade resan annars skulle gå om intet eller skulle bli uppskjuten och om detta vore för sökanden oskäligt.

6 §
Utredning av hinderlöshet

Utfärdas pass av beskickning eller av ovan i 5 § åsyftad polisinrättning eller länsman, skall utlåtande om sökandens hinderlöshet införskaffas av polisen på hans hemort.

7 §
Hinder för utfärdande av pass

Med stöd av 9 § 1 mom. 2 punkten lagen om pass kan pass förvägras den som har dömts till bötesstraff på minst trettio dagsböter, och med stöd av 9 § 1 mom. 3 punkten den som har antecknats i fordringsregistret på grund av en fordran om minst tretusen mark.

8 §
Utfärdande av nytt pass

Har innehavaren av personligt pass ett giltigt pass och är han ej i besittning av detta, skall han förete tillräcklig utredning om hur passet har förkommit.

9 §
Duplettpass

Nytt personligt pass kan utfärdas utan att giltigt pass indras, om det giltiga passet är i utländsk myndighets besittning eller om av utländsk myndighet i passet gjorda anteckningar hindrar resa till annat land och om nytt pass är erforderligt på grund av den sökandes arbete eller av annat särskilt vägande personligt skäl.

10 §
Behandling av indraget pass

Pass som indragits helt och hållet görs obrukbart och returneras till innehavaren.

Pass som har indragits tills vidare returneras då det har bringats i kraft ånyo.

11 §
Utfärdande av sällskapspass

Sällskapspass kan utfärdas för en resa utomlands som varar högst 90 dagar, för ett sällskap som omfattar minst tio och högst femtio personer och som har en reseledare. Denne skall ha personligt pass.

Sällskapspass utfärdas av polisen på reseledarens hemort.

12 §
Företeende av sällskapspass

Förpliktad att förete sällskapspass för passkontrollören är reseledaren.

13 §
Nationell identitetshandling för sjömän

Vid utövandet av sjömansyrket i utrikestrafik kan sjöman styrka sin rätt att resa ut ur landet genom en nationell identitetshandling för sjömän. Såsom sjöman anses en i konventionen angående nationella identitetshandlingar för sjömän (FördrS 64/70) definierad sjöman.

Angående ansökan om samt utfärdande, indragning och omhändertagande av nationell identitetshandling för sjömän gäller vad om personligt pass är stadgat.

14 §
Certifikat och behörighetsbevis

Certifikat eller behörighetsbevis för besättningsmedlem på luftfartyg kan godkännas som bevis på rätt att resa, när den som hör till luftfartygs personal lämnar landet i samband med en ordinarie flygning inom ramen för sin normala arbetsuppgift.

15 §
Passregister

Över pass och utlåtanden om dem förs register enligt inrikesministeriets föreskrifter.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987.

Helsingfors den 22 augusti 1986

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Kajsa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.