642./1986

Given i Helsingfors den 22 augusti 1986

Passlag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Rätt att resa

Finsk medborgare har rätt att resa ut ur landet i enlighet med vad som stadgas i denna lag.

Finsk medborgare får ej hindras från att komma in i landet.

2 §
Styrkande av rätt att resa

Vid resa ut ur landet skall finsk medborgare inneha pass.

Utan pass får finsk medborgare resa till Danmark, Island, Norge och Sverige. Genom förordning stadgas om de andra fall då rätt att resa ut ur landet inte behöver styrkas med pass.

Genom förordning stadgas när rätt att resa ut ur landet kan styrkas med nationell identitets handling för sjömän eller genom certifikat eller behörighetsbevis för besättningsmedlem på luftfartyg.

3 §
Personligt pass

Finsk medborgare får personligt pass, om ej annat följer av lag.

Personligt pass kan indras och omhändertas på de grunder som stadgas i denna lag.

4 §
Sällskapspass

För en resa till utlandet kan för flera finska medborgare gemensamt utfärdas sällskapspass.

Närmare stadganden om förutsättningarna för att få sällskapspass utfärdas genom förordning.

5 §
Pass för minderårig

För minderårig utfärdas pass, om den eller de som har vårdnaden om honom ger sitt samtycke därtill.

Finsk medborgare som ej fyllt femton år antecknas på begäran i den förälders pass som är barnets vårdnadshavare, om den eller de andra vårdnadshavarna ger sitt samtycke därtill.

Vårdnadshavare kan ge sitt i 1 och 2 mom. nämnda samtycke med begränsningar i fråga om passets giltighetsområde eller giltighetstid.

Kan någon vårdnadshavare på grund av resa eller sjukdom eller av annat motsvarande skäl inte ge i 1 eller 2 mom. nämnt samtycke och skulle dröjsmål med avgörandet medföra oskäligt men, behövs hans samtycke inte.

Har minderårig omhändettagits av socialnämnd, skall denna lämna samtycket.

6 §
Giltighetsområdet för pass

Personligt pass berättigar till utresa ur Finland.

Giltighetsområdet för personligt pass skall begränsas på det sätt som sökanden begär, eller som en vårdnadshavare med stöd av 5 § 3 mom. eller socialnämnden i fråga om omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass med begränsat giltighetsområde kan utfärdas även för den som avses i 9 § 1 mom.

Sällskapspass berättigar till resa till de i passet angivna länderna.

7 §
Allmän giltighetstid för pass

Giltighetstiden för personligt pass är tio år, om ej annat följer av 8 §.

Sällskapspass är giltigt under den tid som resan förutsätter och som antecknats i passet.

8 §
Begränsad giltighetstid för pass

Personligt pass utfärdas för kortare tid än tio år på det sätt som sökanden begär eller som en vårdnadshavare med stöd av 5 § 3 mom. eller socialnämnden i fråga om omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass kan utfärdas för kortare tid än tio år även för den om avses i 9 § 1 mom.

Har i pass antecknats barn till innehavaren av passet, utfärdas passet högst till den tidpunkt då det äldsta av de i passet antecknade barnen fyller femton år.

Giltighetstiden för pass är ett år, om ej passet med stöd av 1 eller 2 mom. utfärdas för en ännu kortare tid,

1) då för minderårig i de fall som nämns i 5 § 4 mom. utfärdas personligt pass utan samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller då han antecknas i förälders pass; samt

2) då passet i de fall som nämns i 14 § 1 mom. 3 punkten utfärdas utan att giltigt pass indras.

9 §
Hinder för utfärdande av pass

Pass kan förvägras den

1) mot vilken hos polisen eller åklagare har gjorts sådan angivelse för brott som bör anses befogad, om på brottet kan följa fängelse över ett år, eller som är efterlyst såsom misstänkt för sådant brott eller som är åtalad för dylikt;

2) som har blivit dömd till ovillkorligt fängelsestraff eller till bötesstraff, om antalet dagsböter överskrider ett genom förordning stadgat antal, och straffet inte har verkställts;

3) som har blivit antecknad i det fordringsregister som avses i lagen om verkställighet av bötesstraff, på grund av obetald fordran vars belopp överstiger ett belopp varom stadgas genom förordning;

4) som med fog kan förmodas begå brott med utnyttjande av passet;

5) som har konstaterats sakna förmåga att ta hand om sig själv; eller

6) som är värnpliktig och har fyllt sjutton, men ej trettio år, om han ej styrker att värnplikten inte utgör hinder för utfärdande av pass.

Pass utfärdas ej för den

1) som pass inte får utfärdas för med stöd av 34 § 1 eller 2 mom. lagen om tryggande av underhåll för barn (122/77); eller

2) för vilken gäller reseförbud enligt 7 kap. 10 § utsökningslagen.

10 §
Prövning av begränsningar och hinder förutfärdande av pass

Då det prövas om pass skall utfärdas för den som avses i 9 § 1 mom., skall beaktas vilken betydelse resor har med hänsyn till hans familjeförhållanden, hälsotillstånd, utkomst och yrke samt andra omständigheter.

Vid prövningen skall dessutom beaktas

1) när det gäller den som avses i 9 § 1 mom. 1 eller 2 punkten, om det med fog kan förmodas att han reser utomlands för att undgå straff eller verkställigheten av straff, samt i fråga om villkorligt frigiven även övervakarens åsikt;

2) när det gäller den som avses i 9 § 1 mom. 3 punkten, om det med fog kan förmodas att han reser utomlands för att undgå att betala fordringar som förfallit till betalning; samt

3) när det gäller den som avses i 9 § 1 mom. 5 punkten, förmyndarens ståndpunkt och den vårdande läkarens åsikt eller den myndighets åsikt som känner till sökandens hälsotillstånd eller förhållanden, då läkarens eller myndighetens åsikt kan inhämtas.

11 §
Resa från och till landet

Finsk medborgare skall resa från och till landet via ett passgranskningsställe. Inrikesministeriet kan bevilja tillstånd till utresa eller inresa också via ett annat ställe.

Genom förordning stadgas om passgranskningsställen samt om förordnande av passkontrollörer och deras uppgifter.

12 §
Lämnande av uppgifter till passkontrollör

Om finsk medborgare skall inneha pass vid sina resor, skall han vid utresa och inresa visa upp det för passkontrollören.

Finsk medborgare är skyldig att på begäran lämna passkontrollören de uppgifter som är nödvändiga för konstaterande av hans rätt att resa.

13 §
Ansökan om och utfärdande av pass

Pass utfärdas av polisen på sökandens hemort på ansökan. Passansökan skall av sökanden inges personligen.

Genom förordning stadgas när ansökan om personligt pass får inges också till annat polisdistrikt än det som sökandens hemort hör till, och när polisen får utfärda personligt pass för en sökande från ett annat polisdistrikt.

Personligt pass för finsk medborgare som befinner sig utomlands utfärdas av finsk diplomatisk beskickning eller konsulat som förestås av utsänd konsul, eller av finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som utrikesministeriet har gett befogenhet att utfärda pass. Ansökan får inges även till konsulat som förestås av finsk honorär konsul. På begäran kan beskickning sända passet till sökanden genom förmedling av konsulat som förestås av honorär konsul.

Närmare stadganden om förfarandet när pass söks och utfärdas samt om de bilagor som skall fogas till ansökan utfärdas genom förordning.

14 §
Föruttättningar för indragning av pass

Pass indras,

1) om innehavaren förlorar sitt finska medborgarskap eller befrias från detta;

2) om innehavaren anhåller om att passet skall indras;

3) om för innehavaren utfärdas nytt pass och han inte av särskilt vägande skäl, varom stadgas genom förordning, behöver två pass;

4) om vårdnadshavare eller socialnämnden återtar sitt samtycke enligt 5 §; eller

5) om socialnämnden kräver att en omhändertagen minderårigs pass skall indras.

Pass kan indras,

1) om passet har blivit fördärvat eller om anteckningarna i passet har ändrats;

2) om passet har förkommit;

3) om det sedan passet utfärdats har yppat sig omständigheter som vid prövning av om pass kan utfärdas uppenbart skulle leda till att pass förvägras med stöd av 9 §; eller

4) om passet används av annan än den som det har utfärdats för.

När det prövas om pass skall indras med stöd av 2 mom. 3 punkten, skall i 10 § nämnda omständigheter beaktas.

15 §
Indragning av pass

Pass indras av den myndighet som utfärdat passet eller, i det fall som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten, av den myndighet som utfärdar nytt pass.

Pass indras helt och hållet i de fall som åsyftas i 14 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten. I övriga fall indras pass tills vidare.

Pass som indragits tills vidare skall på nytt försättas i kraft så snart grunden för indragningen inte längre finns.

16 §
Förutsättningar för omhändertagande av pass

Pass skall tillvaratas av myndighet när beslut om indragning av passet har fattats.

Pass kan omhändertas tillfälligt innan beslut om indragning har fattats, om passet har blivit fördärvat eller om anteckningarna i passet har ändrats eller om det används av annan än den som det har utfärdats för.

Om överlämnande av pass till polisen utan beslut om indragning stadgas i 34 § 4 mom. lagen om tryggande av underhåll för barn.

17 §
Omhändertagande av pass

Pass omhändertas av den myndighet som indragit passet eller på dennas begäran av polisen eller passkontrollör. I de fall som avses i 16 § 2 mom. får pass omhändertas av en häktningsberättigad tjänsteman. Härvid kan polisman eller passkontrollör tillvarata passet i syfte att överlämna det till en dylik tjänsteman.

Omhändertaget pass skall utan dröjsmål tillställas den myndighet som har utfärdat passet.

För omhändertagande av pass kan kroppsvisitation utföras.

18 §
Utfärdande av nytt pass i stället för gammalt

Innehavare av pass har rätt att utan stämpelskatt få ert nytt personligt pass för den tid det gamla passet är giltigt, om anteckningarna i passet inte svarar mot de förändringar som har skett i hans omständigheter eller om myndigheternas anteckningar inte längre ryms i passet.

19 §
Tjänstepass och diplomatpass

För offentligt uppdrag kan tjänstepass utfärdas för finsk medborgare.

För den som är anställd inom utrikesförvaltningen och för medlem av hans familj kan utfärdas tjänstepass eller diplomatpass.

För den som innehar ett särskilt betydelsefullt officiellt uppdrag eller uppdrag av officiell natur samt, på grunder om vilka stadgas genom förordning, för finsk medborgare som har innehaft sådant uppdrag kan diplomatpass utfärdas.

Tjänstepass och diplomatpass utfärdas av utrikesministeriet i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning.

Angående tjänstepass och diplomatpass gäller vad som i 5, 9, 10, 12 och 14 §§, 15 § 1 mom. samt 16 och 17 §§ stadgas om pass.

20 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som polisen eller beskickning har fattat med stöd av denna lag söks genom besvär hos länsrätten i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvär över beslut av beskickning behandlas av länsrätten i Nylands län.

Besvär som avses i 1 mom. skall behandlas i brådskande ordning.

Pass kan omhändertas utan hinder av att besvär har anförts över beslut att indra passet.

21 §
Straffstadgande

Den som reser ut ur landet utan behövligt pass eller inte iakttar begränsningarna av passets giltighetsområde skall för passförseelse dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader, om ej strängare straff för gärningen stadgas i annan lag.

22 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1987.

Genom denna lag upphävs passförordningen av den 4 februari 1960 (90/60) jämte senare ändringar.

Avtal som ingåtts med främmande stat och som är bindande för Finland när denna lag träder i kraft skall dock följas så länge avtalet är i kraft, även om bestämmelserna i det inte motsvarar stadgandena i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 22 augusti 1986

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Kajsa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.