638/1986

Given i Helsingfors den 22 augusti 1986

Förordning om delegationen för jämlikhetsärenden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

I syfte att främja den samhälleliga jämlikheten mellan kvinnor och män och bereda reformer för ökande av jämlikheten mellan kvinnor och män verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet en delegation för jämlikhetsärenden.

2 §

Delegationen har till uppgift:

1) att verka såsom samarbetsorgan för den forskning som på olika områden är inriktad på den samhälleliga jämlikheten mellan kvinnor och män;

2) att i samarbete med myndigheter, statliga och kommunala inrättningar, arbetsmarknadsorganisationer och andra sammanslutningar bereda reformer för ökande av jämlikheten;

3) att följa och främja förverkligandet av jämlikhet i samhällsplaneringen samt att ta initiativ och framlägga förslag till utvecklande av forskning samt utbildning och upplysning rörande jämlikhet;

4) att ta initiativ och framlägga förslag till utvecklande av lagstiftning och förvaltning, som återverkar på jämlikheten;

5) att följa utvecklingen utomlands av frågor i anslutning till den samhälleliga jämlikheten mellan kvinnor och män, samt

6) att på särskilt uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet handha till området hörande forsknings- och planeringsuppgifter.

3 §

Statsrådet utser delegationen för högst tre år i sänder.

Delegationen består av ordförande, viceordförande och högst elva andra medlemmar samt deras personliga suppleanter.

4 §

Delegationen är beslutför när ordföranden eller viceordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Ärendena avgöres med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.

5 §

Såsom delegationen generalsekreterare fungerar en av social- och hälsovårdsministeriet till detta uppdrag förordnad tjänsteman.

Delegationen kan inom sig tillsätta arbetsutskott samt sektioner och med samtycke av social- och hälsovårdsministeriet till sektionerna kalla permanenta sakkunniga.

7 §

I övrigt gäller om delegationen vad om kommittéer är stadgat.

8 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986 och genom den upphävs förordningen den 8 juni 1972 om delegationen för jämlikhetsärenden (455/72).

Såsom i denna förordning avsedd delegation fungerar till utgången av den mandattid, som upphör 30.4.1987, den av statsrådet 1.11.1984 tillsätta delegationen för jämlikhetsärenden.

Helsingfors den 22 augusti 1986

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.