628/1986

Given i Helsingfors den 22 augusti 1986

Förordning angående ändring av förordningen om avträdelsepension

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/74) 11 § 2 mom.,

sådant det lyder i förordning av den 21 maj 1976 (416/76),

ändras 5 § 2 mom. 5 punkten, 8 § 2 mom. samt 10 och 12 §§,

av dessa lagrum 5 § 2 mom. 5 punkten och 8 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 21 maj 1976, 10 § sådan den lyder i förordning av den 14 januari 1977 (47/77) samt 12 § sådan den lyder i förordning av den 31 december 1985 (1090/85), samt

fogas till förordningen en ny 4 a §, en ny 4 b § och till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordningar av den 21 maj 1976 och den 31 december 1985, ett nytt 3 mom. som följer:

4 a §

Ekonomibyggnaderna på gårdsbruksenhet, som avträds, kan användas till annat ändamål än till lantbruksproduktion. Såsom lantbruksproduktion betraktas härvid inte:

1) biskötsel;

2) pälsdjursuppfödning med köpt foder; ej heller

3) användning av åker till verksamhet, som avses nedan i 4 b §.

På gårdsbruksenheten belägen spannmålstork får användas för andra gårdsbruksenheters behov.

4 b §

Utan hinder av förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion har den som har avgett sådan förbindelse rätt att använda åker på gårdsbruksenheten:

1) till bete för sina egna hästar och renar;

2) för att bärga hö till vinterfoder för dessa djur;

3) för utfodring av sina egna renar, då dessa är på renbete och utan ersättning även för utfodring av andras renar; och

4) för torvproduktion.

Utan hinder av beskogningsförbindelse eller förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion får viltvårdsförening eller registrerad jaktförening med ägarens samtycke utan ersättning nyttja åker, som inte beskogats, såsom för viltutfodring avsett viltvårdsområde och tillvarata skörden till vinterfoder för villebråd.

5 §

Till pensionsansökan skall jämte av pensionsanstalt bestämd och annan eventuellt behövlig utredning fogas:


5) den eller de av följande handlingar som har samband med det avträdelsesätt som avses i ansökningen:

a) överlåtelsehandlingen angående den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller, antingen i original eller i officiellt styrkt avskrift eller, när fråga är om ansökan om villkorlig pension, utkast till överlåtelsehandling eller till jordbruksstyrelsen ställt försäljningsanbud eller av jordbruksstyrelsen förelagt köpeanbud;

b) överlåtelsehandlingen angående åker, skogsmark eller del av dessa, tillhörande den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller, antingen i original eller i officiellt styrkt avskrift eller, när fråga är om ansökan om villkorlig pension, utkast till överlåtelsehandling eller till jordbruksstyrelsen ställt försäljningsanbud eller av jordbruksstyrelsen förelagt köpeanbud;

c) beskogningsförbindelse angående beskogning av åker eller del därav, tillhörande den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller;

d) i 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedd försäljningsbegränsningsförbindelse; och

e) förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion beträffande åker, som hör till sådan gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelseåtgärder.

Förbindelserna under punkterna c―e skall uppgöras på blankett, som fastställs av jordbruksstyrelsen.

8 §

I 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedda förbindelser, vilka skall avges även när pension söks villkorligt, skall undertecknas av brukningsenhetens samtliga ägare, samt då ägarens make är avträdare alltid även av honom.

10 §

Börjar pensionstagare bedriva jordbruksproduktion i större omfattning än i 6 a § 1 mom. lagen om avträdelsepension är stadgat, eller överlåts från brukningsenhet mark, varom gäller någon i 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedd förbindelse, skall pensionstagaren utan dröjsmål anmäla detta till vederbörande lantbruksbyrå.

12 §

Har avträdelsepension i enlighet med 17 § lagen om avträdelsepension beviljats villkorligt med en beskogningsförbindelse eller en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion som grund, skall överlåtaren, för att erhålla pension, inom den tid av sex månader som avses i 18 § lagen om avträdelsepension tillställa lantbruksföretagarnas pensionsanstalt en ny förbindelse eller ett meddelande om att den tidigare förbindelsen kommer att iakttas.

Överlåtelsehandling, beskogningsförbindelse eller förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion, som ligger till grund för avträdelsepension, eller officiellt styrkt avskrift därav eller meddelande, som avses i 1 mom., anses tillställd pensionsanstalten i enlighet med 17 § 1 mom. lagen om avträdelsepension även när den inom nämnda tid har inlämnats till lantbruksnämnden eller lantbruksbyrån.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986.

Denna förordning tillämpas, om överlåtelse sker eller, såvida pensionen grundar sig på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut utfärdas den 1 augusti 1986 eller därefter.

Helsingfors den 22 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.