610/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För de uppgifter som stadgas i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/86) finns en tjänst som jämställdhetsombudsman och en jämställdhetsnämnd.

Beträffande det ministerium till vars förvaltningsområde jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden hör stadgas särskilt.

2 §

Jämställdhetsombudsmannen åligger att

1) övervaka att den i 1 § 1 mom. nämnda lagen följs och i synnerhet att förbuden mot diskriminering och diskriminerande annonsering iakttas,

2) genom initiativ, råd och anvisningar främja att syftet med den i 1 § 1 mom. nämnda lagen vinns,

3) informera om jämställdhetslagstiftningen och dess tillämpningspraxis samt

4) följa att jämställdhet mellan kvinnor och män genomförs på samhällslivets olika områden.

Genom förordning kan jämställdhetsombudsmannen även ombetros andra uppgifter som lämpar sig för hans verksamhetsområde.

3 §

Jämställdhetsombudsmannen kan bistå den som blivit utsatt för diskriminering då det gäller att trygga hans eller hennes rättigheter samt vid behov bistå honom eller henne i rättegång som gäller gottgörelse eller ersättning, om jämställdhetsombudsmannen anser att ärendet är av betydande vikt med hänsyn till lagtillämpningen.

Om motparten till den som biståtts av jämställdhetsombudsmannen förlorar målet vid rättegång, skall han åläggas att ersätta staten för de skäliga kostnaderna för bistånd som avses i 1 mom. enligt de grunder som stadgas för ersättande av rättegångskostnader i förhållandet mellan parter.

4 §

Jämställdhetsombudsmannen har en byrå vid vilken kan inrättas en byråchefstjänst. Denna tjänst kan vara tjänst med avtalslön.

5 §

Byråchefen kan tjänstgöra som jämställdhetsombudsmannens ställföreträdare samt på förordnande av jämställdhetsombudsmannen föra talan i stället för honom.

Ärende som ankommer på jämställdhetsombudsmannen kan för avgörande överföras på byråchefen i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning. Jämställdhetsombudsmannen har rätt att överta avgörandet av ärende som överförts på byråchefen.

6 §

Behörighetsvillkor för jämställdhetsombudsmannen är juris kandidatexamen, förtrogenhet med administrativa uppgifter och kännedom om jämställdhetsfrågor.

7 §

Jämställdhetsombudsmannen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet för viss tid och utan att tjänsten förklarats ledig.

8 §

På jämställdhetsnämnden ankommer att handlägga och avgöra de ärenden som enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män skall handläggas och avgöras av den.

9 §

I jämställdhetsnämnden skall finnas en ordförande och fyra andra medlemmar. Jämställdhetsnämndens ordförande och övriga medlemmar arbetar under tjänsteansvar.

Ordföranden och de övriga medlemmarna samt personliga suppleanter för var och en av dem förordnas av statsrådet för tre år i sänder. En av medlemmarna förordnas till vice ordförande. Om ordföranden, annan medlem eller suppleant avgår eller avlider under sin mandattid, skall i dennes ställe förordnas en annan för den återstående tiden.

10 §

Jämställdhetsnämndens ordförande och vice ordförande samt deras suppleanter skall ha avlagt juris kandidatexamen. I nämnden skall kännedom om jämställdhetsfrågor och arbetslivet vara företrädd.

I jämställdhetsnämnden skall finnas såväl män som kvinnor.

11 §

Jämställdhetsnämnden är beslutför då ordföranden vid mötet och alla övriga medlemmar är närvarande. I stället för frånvarande medlem träder hans suppleant.

Genom förordning kan stadgas att jämställdhetsnämndens ordförande på nämndens vägnar får fatta beslut om åtgärder som ansluter sig till beredningen av ett ärende.

12 §

Ärende anhängiggörs vid jämställdhetsnämnden på skriftlig ansökan av jämställdhetsombudsmannen.

Av ansökan skall framgå

1) namn, hemort och postadress för den som har del i saken och mot vilken yrkandet är riktat,

2) yrkandet jämte motivering,

3) de fakta som ansökan grundar sig på och

4) tidigare behandling av ärendet.

13 §

Ansökan skall genom jämställdhetsnämndens försorg delges den mot vilken yrkandet är riktat. Till delgivningen skall fogas uppmaning att inom en viss tid svara på ansökan.

14 §

Behandlingen i jämställdhetsnämnden är skriftlig. Nämnden kan likväl kalla jämställdhetsombudsmannen och annan som har del i saken till nämndens möte för att höras. Om någon som har del i saken och mot vilken yrkandet är riktat kallas att höras i ärendet, skall han åläggas att infinna sig till behandlingen av ärendet vid äventyr att detta kan avgöras i hans frånvaro.

15 §

Vid omröstning i jämställdhetsnämnden skall, då omröstningsresultatet fastställs, iakttas vad som stadgas i 23 kap. rättegångsbalken.

16 §

Jämställdhetsombudsmannen och den som är anställd vid hans byrå, medlem och sekreterare i jämställdhetsnämnden samt sakkunnig som hörts i nämnden får inte utan lov för utomstående röja eller för enskild vinning använda vad som de i sin uppgift har fått veta om en annans personliga förhållanden, hälsotillstånd, ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemligheter.

Den som i strid mot 1 mom. röjer eller använder i lagrummet nämnda uppgifter skall för brott mot tystnadsplikt enligt lagen om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden dömas till böter eller till fängelse i högst två år.

17 §

Jämställdhetsombudsmannens och jämställdhetsnämndens handlingar och expeditioner utges utan avgift.

De som har del i saken svarar själva för de kostnader som behandlingen i nämnden medfört.

18 §

Jämställdhetsnämndens beslut och kallelser skall delges på det sätt som stadgas i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66).

19 §

Jämställdhetsombudsmannen samt jämställdhetsnämndens ordförande och övriga medlemmar åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.

20 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

21 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 57/85
Andra lagutsk. bet. 4/86
Stora utsk. bet. 79/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.