604/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 1 § 1 mom., 4 § 5 mom. och 9 § 1 mom. 3 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag av den 26 juni 1981 (473/81), 4 § 5 mom. i lag av den 14 december 1979 (917/79) och 9 § 1 mom. 3 punkten i lag av den 20 september 1974 (750/74), samt

fogas till 5 §, i stället för det genom lag av den 18 april 1986 (284/86) upphävda 8 mom., ett nytt 8 mom. som följer:

1 §

För arbetstagare som är sysselsatt i skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på fartyg i inrikesfart eller, enligt vad som därom stadgas genom förordning, arbetar inom annat sådant område som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet samt i fråga om sådana arbetstagares anhöriga familjepensionsskydd i enlighet med denna lag. Om inte annat stadgas i denna lag, gäller i övrigt i tillämpliga delar 3 § 2―4 mom., 4 § 1, 3, 5 och 6 mom., 4 a―4 d, 4 f och 4 g §§, 5 b § 3 och 4 mom., 5 c, 7 a―10 och 12 §§, 13 § 3 mom., 14, 15 a―18 och 19 a―23 §§ lagen om pension för arbetstagare.


4 §

Arbetstagare är berättigad till arbetslöshetspension och deltidspension, om annat inte följer av denna lag, på det sätt som stadgas i lagen om pension för arbetstagare. Den tid som enligt 4 f § 1 mom. 3 punkten i nämnda lag återstår till pensionsåldern motsvarar i 7 § 1 mom. angiven lön. Den i 4 f § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnda pensionsgrundande tiden av fem år beräknas i månader på grundval av de arbetsförtjänster som under de sistförflutna 15 kalenderåren erhållits i arbetsförhållanden på vilka denna lag tillämpas, genom att beloppet av arbetsförtjänsten under kalenderåret divideras med det markbelopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten i nämnda lag. Härvid beaktas endast hela månader, likväl högst så många månader att de tillsammans med övriga i 4 f § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare angivna pensionsgrundande tider utgör 12 månader per kalenderår. När deltidspension fastställs, betraktas som stabiliserad förvärvsinkomst den i 7 § 1 mom. nämnda lön, som skulle räknas såsom berättigande till pension om arbetstagaren blivit arbetsoförmögen vid den tidpunkt då delpensionen börjar.

5 §

Är arbetstagaren född före den 1 januari 1930, höjs vid fastställandet av ålders- och invalidpension den pensionsgrundande lönen, bestämd på grundvalen av arbetsförtjänster som erhållits medan deltidspension betalts, med följande koefficienter:

Födelseår Koefficient
1924 eller tidigare 1,6
1925 1,5
1926 1,4
1927 1,3
1928 1,2
1929 1,1
9 §

För det i denna lag stadgade pensionsskyddet svara de i 2 § avsedda pensionsanstalterna, såframt de icke annorlunda överenskommit, på följande sätt:


3) för övriga ålders-, invalid- och familjepensioner, med undantag av belopp som skall betalas i enlighet med 12 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare samt för de delar av pension som överstiger i 1 och 2 punkten nämnda belopp, för arbetslöshetspension och deltidspension samt för motsvarande pensioner och delar av pensioner i enlighet med minimipensionsskyddet, som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare, och för pensionsskyddscentralens kostnader svarar pensionsanstalterna tillsammans med de pensionsanstalter som bedriver i lagen om pension för arbetstagare nämnd verksamhet, på det sätt som stadgas i 12 § 1 mom. 4 och 5 punkten lagen om pension för arbetstagare; samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Då rätt till deltidspension bestäms skall också beaktas övergång till deltidsarbete innan denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 61/86
Socialutsk. bet. 10/86
Stora utsk. bet. 75/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.