602/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av 30 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 30 § lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 9 maj 1975 (304/75), ett nytt 4 mom. som följer:

30 §

Har en ersättningstagare tillfälligt fått av folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 45 § 2 mom. folkpensionslagen för den tid, för vilken honom på grund av besvär beviljas livränta eller försörjningspension retroaktivt, skall olycksfallsverket utbetala den retroaktiva livräntan eller försörjningspensionen till folkpensionsanstalten, till den del livräntan eller försörjningspensionen motsvarar beloppet av pension som folkpensionsanstalten utbetalt till ett för ston belopp för samma tid. Livräntan eller försörjningspensionen utges till folkpensionsanstalten endast under förutsättning att meddelande som avses i 45 § 2 mom. folkpensionslagen har gjorts till olycksfallsverket minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Regeringens proposition 67/86
Socialutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 77/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.