600/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av 17 § lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 17 § 3―5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 17 § 3 mom. i lag av den 18 juli 1975 (568/75) samt 17 § 4 och 5 mom. i lag av den 21 januari 1983 (102/83), samt

fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 18 juli 1975 och den 21 januari 1983, ett nytt 5 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 6 mom., som följer:

17 §

På anhållan av socialnämnden kan pension eller del därav betalas till nämnden för att användas för vård av pensionstagaren eller av den i vars uppehälle pensionstagaren enligt 30 § socialvårdslagen (710/82) är skyldig att delta. Om betalning av pension till socialnämnden kan beslutas även till den del pensionen skall betalas retroaktivt, men nämnden får använda pensionen till ersättning för redan lämnat utkomststöd endast i det fall att det är fråga om förskott som avses i 38 § socialvårdslagen.

Om en pensionstagare fått i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) nämnd arbetslöshetsdagpenning för den tid, för vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall på yrkande av antingen socialförsäkringskommissionen eller arbetslöshetskassan den retroaktiva pensionen utbetalas till socialförsäkringskommissionen eller arbetslöshetskassan, till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning som utbetalts för samma tid.

Har en förmånstagare tillfälligt fått av folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 45 § 2 mom. folkpensionslagen för den tid, för vilken han på grund av rättelse som avses i 23 § 2 mom. eller besvär som avses i 23 § 3 mom. beviljas pension retroaktivt, skall statskontoret betala den retroaktiva pensionen till folkpensionsanstalten, till den del pensionen motsvarar beloppet av pension som folkpensionsanstalten utbetalt till ett för stort belopp för samma tid.

Pension utbetalas dock till arbetslöshetskassan, socialförsäkringskommissionen eller folkpensionsanstalten endast under förutsättning att meddelande som avses i 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller i 45 § 2 mom. folkpensionslagen har gjorts minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Regeringens proposition 67/86
Socialutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 77/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.