599/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av 28 b § lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner 28 b §, sådan den lyder i lag av den 21 januari 1983 (103/83), som följer:

28 b §

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) för den tid, för vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall pensionsanstalten på yrkande av arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen betala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen, till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning som utbetalts för samma tid.

Om en arbetstagare tillfälligt fått av folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 45 § 2 mom. folkpensionslagen för den tid, för vilken han på grund av besvär som avses i 59 § beviljas pension retroaktivt, skall pensionsanstalten utbetala den retroaktiva pensionen till folkpensionsanstalten, till den del pensionen motsvarar beloppet av pension som folkpensionsanstaken utbetalt till ett för stort belopp för samma tid.

Pension utbetalas dock i de fall som avses i 1 och 2 mom. till arbetslöshetskassan, socialförsäkringskommissionen eller folkpensionsanstaken endast under förutsättning att meddelande som åsyftas i 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller i 45 § 2 mom. folkpensionslagen har gjorts till försäkringsanstalten minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Regeringens proposition 67/86
Socialutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 77/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.