597/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) 8 c §, sådan den lyder i lag av den 5 februari 1982 (112/82),

ändras 14 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 5 februari 1982, samt

fogas till 11 § i stället för det genom nämnda lag av den 5 februari 1982 upphävda 3 mom. ett nytt 3 mom. som följer:

11 §

Fördröjs en kommuns andel, skall kommunen betala en årlig dröjsmålsränta om 16 procent.

14 §

Om inte annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i 26 § 7 mom., 28 §, 31 § 2 mom., 35, 37―39, 39 a, 39 b, 40―42, 43, 43 a, 44―46, 67, 69―72, 74, 74 a, 75, 79―83 och 84―87 §§, 88 § 2 och 3 mom. samt 88 a § folkpensionslagen. Framställning eller ansökan om undanröjande av beslut i de fall som avses i 74 § 1 mom. av nämnda lag skall likväl behandlas av prövningsnämnden.Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Regeringens proposition 67/86
Socialutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 77/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.