596/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension 15 b §, sådan den lyder i lag av den 5 februari 1982 (106/82), samt

ändras 8 § 1 mom. och 17 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 1 mom. i lag av den 26 juli 1985 (672/85) och 17 § 1 mom. i lag av den 4 januari 1985 (3/85), som följer:

8 §

Med årsinkomst på grundval av vilken fastställs rätt till frontmannapension avses den verkliga inkomst som en frontman eller en kvinna som deltagit i fronttjänst eller, om förmånstagaren är gift, makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen erhålla, ökad med tio procent av det belopp varmed värdet av hans eller hennes egendom överstiger 98 250 mark eller, om förmånstagaren är gift, varmed värdet av makarnas egendom överstiger 145 410 mark. Då årsinkomst fastställs, beaktas dock såsom inkomst en i 5 § 4 och 5 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd minskning eller en minskning som motsvarar denna.


17 §

Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar dessutom vad som stadgas i 26 § 7 mom. samt i 35, 37―39, 39 a, 39 b, 40―42, 43, 44―46, 69―73, 74, 74 a, 75, 79―83, 84―88 och 88 a §§ folkpensionslagen samt i lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Dock skall 8 § 1 mom. tillämpas från den 1 januari 1986.

De belopp som stadgas i 8 § 1 mom. motsvarar det poängtal i det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i oktober 1976 har uträknats.

Regeringens proposition 67/86
Socialutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 77/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.