Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

595/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 16 e § familjepensionslagen av den 17 januari 1969, sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1982 (105/82), och

ändras 15 b § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 26 juli 1985 (673/85), som följer:

15 b §

Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som en änka enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med tio procent av det belopp varmed värdet av änkans egendom överstiger 149 250 mark. Då årsinkomsten fastställs, beaktas dock som inkomst en i 5 § 4 och 5 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd minskning eller en minskning som motsvarar denna.Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Dock skall 15 b § 2 mom. tillämpas från den 1 januari 1986.

Det belopp som stadgas i 15 b § 2 mom. motsvarar det poängtal i det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har uträknats.

Regeringens proposition 67/86
Socialutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 77/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.