591/1986

Given i Nådendal den 25 juli 1986

Lag om ändring av sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78) 32 §, 39 § 4 mom., rubriken för 40 § och 40 § 1 mom., 48 § 3 mom., 53 § samt 54 § 1 mom. 7 punkten och 3 mom.,

av dessa lagrum 39 § 4 mom. och 54 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i lag av den 2 mars 1979 (255/79), samt

fogas till lagen nya 32 a och 32 b §§, till 46 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., och till lagen en ny 46 a § som följer:

32 §
Moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet

Arbetstagare har på grund av havandeskap och barnsbörd eller vård av barn rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet för den tid, till vilken moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning som tillkommer arbetstagaren enligt sjukförsäkringslagen anses hänföra sig, eller, om arbetstagaren inte har rätt till nämnda förmån, för den tid till vilken denna förmån skulle anses hänföra sig, såvida arbetstagaren vore berättigad därtill. Dessutom har arbetstagare rätt att på grund av vård av barn få vårdledighet till dess barnet har fyllt tre år. En förutsättning för vårdledighet är dock att den andra föräldern inte samtidigt utnyttjar rätten till vårdledighet.

En arbetstagare, som under sex månader utan avbrott har arbetat i samma företag eller i företag som har samma ledning, har rätt till lön under tiden för den i 1 mom. nämnda moderskapsledigheten så som i 25 § stadgas om lön för sjukdomstid.

Om arbetstagare på grund av en sjukdom som har samband med havandeskap eller barnsbörd är förhindrad att utföra sitt arbete under annan tid än tiden för moderskaps- eller föräldraledigheten, har hon rätt till lön för sjukdomstid enligt stadgandena i 25 § Om arbetsoförmåga som beror på sjukdom i samband med havandeskap eller barnsbörd, och moderskapsledighet fortgår i en följd, är arbetstagaren dock inte berättigad till lön för längre tid än den som stadgas i 25 § 1 mom. beträffande lön för sjukdomstid.

32 a §
Uppdelning av föräldraledighet samt arbetstagares anmälningsskyldighet

Arbetstagare har rätt till föräldraledighet i högst två perioder. En period skall omfatta minst 25 vardagar.

Arbetstagare skall, om möjligt en månad före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, dock senast två månader efter barnets födelse, till arbetsgivaren anmäla att han eller hon ämnar hålla föräldraledighet, när den skall börja, hur länge den skall vara och hur den skall uppdelas på perioder. Arbetstagare, som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet på grund av vården av adoptivbarn, skall till arbetsgivaren senast en månad före föräldraledighetens början anmäla när ledigheten skall börja, hur länge den skall vara och hur den skall uppdelas på perioder. Faderskapsledighet skall anmälas till arbetsgivaren senast en månad före den beräknade tidpunkten för nedkomsten.

Arbetstagare har rätt att av grundad anledning ändra tidpunkten för föräldraledighet genom att anmäla saken till arbetsgivaren senast en månad före ändringen eller så snart som möjligt. Tidpunkten för faderskapsledighet kan av grundad anledning ändras utan iakttagande av någon särskild anmälningstid.

32 b §
Uppdelning av vårdledighet samt arbetstagares anmälningsskyldighet

Arbetstagare har rätt till en vårdledighetsperiod för vård av barn som inte fyllt två år och en vårdledighetsperiod för vård av barn som fyllt två, men inte tre år. Perioden skall omfatta minst två månader.

Arbetstagare skall till arbetsgivaren anmäla att han eller hon ämnar hålla vårdledighet, när den skall börja, hur länge den skall vara och hur den skall uppdelas på perioder, i fråga om vård av barn, som inte fyllt två år, senast en månad innan föräldraledigheten utgår samt i fråga om vårdledighet, som utnyttjas därefter, i god tid, dock senast en månad innan barnet fyller två år. Arbetstagaren har rätt att av grundad anledning ändra tidpunkten för vårdledigheten genom att anmäla saken till arbetsgivaren senast en månad före ändringen eller så snart som möjligt.

39 §
Avtal som gäller tills vidare

Arbetstagares arbetsavtal får inte sägas upp av arbetsgivaren på grund av havandeskap. Säger arbetsgivaren upp arbetsavtalet för arbetstagare som är havande, anses uppsägningen vara föranledd av havandeskapet, om arbetsgivaren inte påvisar annan grund. Arbetstagaren skall på arbetsgivarens begäran förete utredning över havandeskapet. Arbetsgivaren får inte säga upp arbetstagarens arbetsavtal under moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet, ej heller, sedan han fått kännedom om arbetstagarens havandeskap eller om att arbetstagaren utnyttjar sin ovan nämnda rätt, säga upp avtalet till att upphöra då nämnda ledighet börjar eller medan den varar. Annat avtal är ogiltigt.

40 §
Rätt att återuppta arbetet i vissa fall

Arbetstagare, som medan arbetsförhållandet varar är borta från fartygstjänstgöring till följd av barnsbörd, sjukdom, kroppsskada eller i 32 § 1 mom. nämnd moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet, har rätt att återvända i första hand till det fartyg som arbetstagaren av ovan nämnd orsak har lämnat.


46 §

Arbetstagares särskilda uppsägningsrätt

Har arbetstagare rätt att säga upp sitt arbetsavtal med stöd av 1 mom. 2 punkten, är arbetsgivaren skyldig att på arbetstagarens begäran omedelbart permittera honom till dess att arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren ett arbete som motsvarar hans tidigare arbete, men inte är förbundet med sådana omständigheter som utgjort grund för permitteringen.


46 a §
Rätt att återuppta arbetet för den som permitterats på grund av krigsfara

Har arbetstagare permitterats med stöd av 46 § 3 mom., har han rätt att återvända i första hand till det fartyg från vilket han permuterades.

48 §
Orten för arbetsavtals upphörande i särskilda fall

I fall som avses i 44 § och 46 § 1 och 3 mom. upphör arbetsavtalet eller begynner permitteringen i den första hamn som fartyget anlöper. Har arbetstagaren sagt upp sitt arbetsavtal med stöd av 46 § 1 mom. 2 punkten eller har han permitterats med stöd av 46 § 3 mom., skall han dock, innan fartyget anländer till det område där krigsfara råder, föras till en hamn eller en ort från vilken i 53 § nämnd resa kan ordnas. I detta fall upphör arbetsavtalet eller begynner permitteringen i den nämnda hamnen eller på den nämnda orten.


53 §
Fri resa med anledning av smittosam sjukdom eller krigsfara

Arbetstagare som har sagt upp sitt arbetsavtal med stöd av 46 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller som har permitterats med stöd av 46 § 3 mom. har rätt till fri resa jämte upphälle till närmaste ort där arbetsavtalet hade kunnat upphöra efter uppsägning från arbetsgivarens sida, om han inte har rätt till fri hemresa enligt 52 §

Arbetstagare som säger upp sitt arbetsavtal eller anhåller om permittering skall samtidigt begära fri hemresa.

Om arbetstagaren är bosatt i Finland eller är finsk medborgare, betalas kostnaderna för den i denna paragraf nämnda fria resan samt resan för sådan arbetstagare som i hans ställe sänds från Finland till fartyget, till hälften av statens och till hälften av arbetsgivarens medel. Kostnaderna för annan än ovan nämnd arbetstagares resa betalas av arbetsgivarens medel.

54 §
Fri resa i särskilda fall

Arbetsgivare skall bekosta fri resa jämte uppehälle för arbetstagare till dennes hemort, såvida

arbetstagaren icke äger rätt till ovan i 52 § avsedd fri resa:


7) då i 32 § 1 mom. nämnd moderskapsledighet börjar; samt


Arbetstagare har rätt till fria resor jämte underhåll i samband med faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet som avses i 32 § 1 mom. Kostnaderna för dessa resor samt för sådan arbetstagares resa, som från Finland sänds till fartyget i stället för arbetstagare som reser på ledighet, betalas till hälften av statens och till hälften av arbetsgivarens medel.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1986.

Den i 32 § 1 mom. nämnda rätten till vårdledighet efter föräldraledigheten genomförs dock stegvis så, att en arbetstagare som har vårdnaden om endast ett barn under skolåldern har rätt till vårdledighet till dess barnet har fyllt två år, och från den 1 januari 1989 till dess barnet har fyllt tre år.

Den i 32 b § nämnda tiden för anmälan om utnyttjande av vårdledighet tillämpas inte, om föräldraledigheten upphör inom en månad från det lagen trätt i kraft.

Regeringens proposition 55/86
Socialutsk. bet. 14/86
Stora utsk. bet. 89/86

Nådendal den 25 juli 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.