589/1986

Given i Nådendal den 25 juli 1986

Lag om ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77) 1 § 1 och 3 mom., 9 § 2 och 4 mom. samt 16 §,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 7 januari 1982 (20/82), 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 4 januari 1985 (3/85), 9 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1980 (1085/80) och 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juli 1985 (672/85), samt

fogas till lagen nya 9 a och 9 b §§ som följer:

1 §

Frontman och kvinna som deltagit i fronttjänst är berättigade till frontmannapension, fronttillägg och extra fronttillägg i enlighet med vad som stadgas i denna lag.


Frontmannapension, fronttillägg och extra fronttillägg beviljas finsk medborgare. Berättigad till fronttillägg och extra fronttillägg är även utländsk medborgare som är bosatt i Finland.


9 §

Under samma förutsättningar som i fråga om frontman beviljas fronttillägg och extra fronttillägg den vilken såsom finsk medborgare deltagit i 1918 års krig och på grund därav erhållit veterantecken i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning.


Har folkpension beviljats i form av förtida ålderdomspension, betalas fronttillägg och extra fronttillägg inte före ingången av den månad som följer på den då mottagaren fyllt 65 år.

9 a §

Rätt till extra fronttillägg har mottagare av fronttillägg till vilken utges folkpensionens tilläggsdel. Berättigad till extra fronttillägg är under de förutsättningar som stadgas i 2 mom. även sådan mottagare av fronttillägg som får livränta i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst, om han inte får tilläggsdel.

Det extra fronttillägget är 7,5 procent av beloppet av den tilläggsdel som betalas. Det extra fronttillägget för den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst bestäms dock utgående från en så stor tilläggsdel som skulle betalas, om livräntan inte hade beaktats då tilläggsdelen bestämdes. Det extra fronttillägget är dock alltid minst 20 mark.

Om någons tilläggsdel skall minskas enligt 42 b § folkpensionslagen på grund av anstaltsvård, beräknas det extra fronttillägget dock på den oförminskade tilläggsdelen.

9 b §

Extra fronttillägg beviljas utan ansökan mottagare av folkpensionens tilläggsdel.

Om den tilläggsdel som betalas till mottagare av extra fronttillägg skall rättas eller om tilläggsdelen skall indras, skall beloppet av det extra fronttillägget rättas på motsvarande sätt eller indras. Om den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst inte får tilläggsdel, skall det extra fronttillägget rättas eller indras under samma förutsättningar som tilläggsdelen. Extra fronttillägg skall även rättas i det fall att tilläggsdel beviljas den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

16 §

Frontmannapension, fronttillägg och extra fronttillägg är inte skattepliktig inkomst.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Då extra fronttillägg bestäms, anses i den tilläggsdel som skall betalas inte ingå i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 5 februari 1982 om ändring av folkpensionslagen (103/82), sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 22 december 1983 (1054/83), nämnd pensionsdel som betalas för att tilläggsdelen inte skall minska.

Det belopp som stadgas i 9 a § 2 mom. motsvarar det poängtal i folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i januari 1986 har uträknats.

Regeringens proposition 42/86
Socialutsk. bet. 9/86
Stora utsk. bet. 68 och 68 a/86

Nådendal den 25 juli 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.