569./1986

Given i Nådendal den 25 juli 1986

Förordning om ändring av förordningen om brand- och räddningsväsendet

På föredragning av inrikesministern fogas till förordningen den 31 december 1975 om brand- och räddningsväsendet (1089/75) nytt 5 a kap. som följer:

5 a kap.

Kompetensvillkor

27 a §

Av befäl med uppgifterna som huvudsysslor fordras vid räddningsförvaltningens utbildningscentral avlagd

1) befälsexamen;

2) brandmästarexamen; eller

3) i kommun med högst 15 000 invånare lägre befälsexamen. brandbefälskurs för landskommuner eller före år 1986 avlagd brandförmansexamen.

Av brandinspektör, som i kommun med mer än 15 000 invånare är verksam enbart i brandförebyggande uppgifter fordras, utöver vad som stadgas i 1 mom., vid teknisk läroanstalt avlagd teknikerexamen på institutsnivå inom området för byggnadsteknik samt dessutom lägre befälsexamen eller före år 1986 avlagd brandförmansexamen.

27 b §

Av underbefäl med uppgifterna som huvudsysslor fordras vid räddningsförvaltningens utbildningscentral avlagd brandförmansexamen.

Av brandman med uppgiften som huvudsyssla fordras vid räddningsförvaltningens utbildningscentral eller vid någon annan av inrikesministeriet godkänd utbildningsanstalt inom brand- och räddningsväsendet avlagd brandmansexamen.

Av distriktssotare eller sotarförman fordras yrkesexamen för sotare.

27 c §

Av alarmmästare vid kretsalarmeringscentral fordras

1) befälsexamen;

2) brandmästarexamen; eller

3) lägre befälsexamen eller före år 1986 avlagd brandförmansexamen samt dessutom lämplig teknikerexamen på institutsnivå inom det tekniska området.

Av alarmjourhavande vid kretsalarmeringscentral fordras vid räddningsförvaltningens utbildningscentral genomgången kurs eller avlagd examen för alarmjourbavande.

27 d §

Utan hinder av vad i 27 a–27 c §§ är stadgat om kompetensvillkor anses den som före den 1 september 1986 har utsetts till innehavare av tjänst eller uppgift inom brand- och räddningsväsendet fortfarande kompetent till tjänster eller uppgifter inom motsvarande grupp av tjänsteinnehavare.

Med examen vid räddningsförvaltningens utbildningscentral jämställs motsvarande examen vid statens brandinstitut eller statens brandskola.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986.

Ovan i 27 b § 2 mom. och 27c § stadgade kompetensvillkor för brandman och alarmjourhavande iakttas räknat från ingången av år 1988. Utan hinder av vad som är stadgat i denna förordning anses den som före nämnda tidpunkt har utsetts till brandman eller alarmjourhavande eller som tidigare i en eller flera repriser under en tid av sammanlagt minst två år har handhaft dylik tjänst eller uppgift fortfarande vara kompetent för motsvarande tjänst eller uppgift.

Nådendal den 25 juli 1986

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.