543/1986

Given i Nådendal den 11 juli 1986

Lag om ändring av 12 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 § 1 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967, sådant det lyder i lag av den 19 december 1980 (847/80), som följer:

12 §

Värdet av det arbete, som egentlig gårdsbruksföretagare eller dennes make, dylik skattskyldigs hemmavarande barn eller annan medlem av hans familj, som före skatteåret fyllt 14 år, eller delägare i dödsbo eller sammanslutning eller medlem av hans familj utfört under skatteåret genom att upparbeta eller transportera virke i samband med leveransförsäljning eller annan därmed jämförbar försäljning ur brukningsenhetens skog (leveransarhete), uppskattas i pengar till det belopp som skulle ha betalts till en avlönad person för arbetet. Värdet av leveransarbetet anses likväl utgöra skattepliktig inkomst endast till den del den virkesmängd som de ovan nämnda personerna harupparbetat eller transporterat sammanlagt överstiger 150 kubikmeter eller, om virkesavkastningen på brukningsenhetens skogsmark väsentligt har minskat på det sätt som avses i 14 §, till den del den upparbetade och transponerade virkesmängden inklusive det skadade virket under skadeåret och det följande året överstiger 500 kubikmeter.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1986.

Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1985. När lagen tillämpas, beaktas skogsskada som har inträffat efter 1984.

Regeringens proposition 72/86
Statsutsk. bet. 27/86
Stora utsk. bet. 71/86

Nådendal den 11 juli 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.