531/1986

Given i Nådendal den 11 juli 1986

Lag om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Om den behörighet för offentlig tjänst eller befattning som finsk medborgare vinner genom högskolestudier utomlands stadgas i denna lag.

Genom förordning kan stadgas att denna lag skall tillämpas även på studier som finsk medborgare har bedrivit utomlands vid annan läroinrättning än högskola, såvida motsvarande studier i Finland är högskolestudier.

Med högskolestudier avses i denna lag högskoleexamen och studieprestation vid högskola.

2 §
Offentlig tjänst och befattning

Med offentlig tjänst avses i denna lag tjänst, befattning och extraordinarie befattning hos staten eller självständig offentligrättslig anstalt samt tjänst hos kommun eller kommunalförbund.

Med offentlig befattning avses i denna lag uppdrag i arbetsavtalsförhållande hos kommun eller kommunalförbund samt hos privat samfund eller anstalt i sådan verksamhet för vars kostnader statsbidrag kan utges.

Denna lag gäller inte sådana tjänster vid rättegångsverken som avses i 85 § regeringsformen, ej heller militära tjänster och befattningar.

3 §
Lagens subsidiära karaktär

Ingår i annan lag eller förordning stadganden om den behörighet som högskolestudier utomlands medför för offentlig tjänst eller befattning, skall dessa stadganden iakttas i stället för denna lag.

4 §
Jämställande

Högskolestudier som har bedrivits utomlands medför samma behörighet för offentlig tjänst eller befattning som de högskolestudier i Finland som krävs för tjänsten eller befattningen, om dessa studier har jämställts med varandra genom beslut som har fattats med stöd av denna lag.

Högskoleexamen som avlagts utomlands jämställs med viss, namngiven högskoleexamen i Finland eller, om detta inte är möjligt, generellt med lägre eller högre högskoleexamen eller med licentiat- eller doktorsexamen som avläggs såsom påbyggnadsexamen. Om jämställande av examen mera i detalj stadgas genom förordning.

Utomlands fullgjord studieprestation vid högskola jämställs inom visst eller vissa områden samt i viss utsträckning med studieprestation vid högskola i Finland.

5 §
Grunder för jämställande av examina

Med viss, i Finland avlagd namngiven högskoleexamen jämställs utomlands avlagd högskoleexamen som till nivån och området motsvarar examen i Finland.

Med lägre eller högre högskoleexamen eller licentiat- eller doktorsexamen som avläggs såsom påbyggnadsexamen jämställs utomlands avlagd högskoleexamen som till sin nivå motsvarar ovan nämnd examen.

Examinas motsvarighet sinsemellan med avseende på nivån bedöms med hänsyn till deras omfång och svårighetsgrad. Examinas motsvarighet sinsemellan vad området beträffar bedöms med hänsyn till hur de överensstämmer till innehållet.

6 §
Grunder för jämställande av studieprestationer

Med viss studieprestation vid högskola i Finland jämställs en vid utländsk högskola fullgjord studieprestation på motsvarande nivå och motsvarande område. Om det minsta omfång som skall krävas för studieprestation som jämställs stadgas genom förordning.

Olika studieprestationers motsvarighet sinsemellan vad nivån och området beträffar bedöms enligt samma grunder som i 5 § 3 mom. stadgas för examina.

7 §
Kompletterande studier som förutsättning för jämställande

Högskolestudier som har bedrivits utomlands och kompletterande högskolestudier som har bedrivits eller kommer att bedrivas i Finland kan i enlighet med vad som stadgas genom förordning tillsammans jämställas med högskolestudier i Finland på ovan i 5 och 6 §§ stadgade grunder.

8 §
Beslut om jämställande

Om jämställande av högskolestudier utomlands med högskolestudier i Finland beslutar undervisningsministeriet på ansökan, om inte annat följer av 9 §.

Ansökan kan göras av finsk medborgare som har avlagt högskoleexamen eller fullgjort studieprestation vid utländsk högskola. Sökanden skall tillställa undervisningsministeriet den utredning om studierna som behövs för behandlingen av ansökan.

9 §
Generellt beslut om jämställande

Statsrådet kan under förutsättningar om vilka stadgas genom förordning besluta att viss utomlands avlagd högskoleexamen i enlighet med 4 § 2 mom. och 5 eller 7 § utan särskilt beslut skall jämställas med högskoleexamen i Finland.

10 §
Delegation

I anslutning till undervisningsministeriet kan finnas en delegation med uppgift att till undervisningsministeriet avge utlåtanden om jämställande av högskolestudier enligt denna lag samt att i enlighet med vad som stadgas genom förordning eller vad som undervisningsministeriet bestämmer fullgöra andra uppgifter.

11 §
Befogenhet att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 197/85
Statsutsk. bet. 25/86
Stora utsk. bet. 65/86

Nådendal den 11 juli 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.