517/1986

Given i Nådendal den 27 juni 1986

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) 2 kap. 13 §,

ändras 2 kap. 5 § 2 mom. och 10 §, 4 kap. 3 § 1 mom. och 4 §, 15 kap. 18 § samt 16 kap. 3 § 2 och 4 mom. och 5 § 2 mom. samt

fogas till 4 kap. 2 § ett nytt 2 mom. och till 15 kap. en ny 8 a § som följer:

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

5 §

Uppgår aktiekapitalet eller garantikapitalet och grundfonden (grundkapital) sammanlagt i försäkringsbolag som ämnar bedriva livförsäkring till minst 8 000 000 mark, i bolag som ämnar bedriva brand- eller sjöförsäkring till minst 5 000 000 mark eller i annat bolag till minst 2 500 000 mark, skall koncession beviljas, om inte den åsyftade försäkringsrörelsen prövas äventyra en sund utveckling inom försäkringsbranschen.


10 §

Bolaget är bildat, såvida beslutet om bildande vid konstituerande stämma, som hållits inom den tid som nämns i 9 § 1 mom., har understötts av flertalet av de av tecknarna avgivna rösterna och minst två tredjedelar av de vid stämman företrädda garantiandelarna eller aktierna eller, i det fall som nämns i 9 § 2 mom., av två tredjedelar av stiftarna, och om vid konstituerande stämman kan visas

1) att koncession erhållits och bolagsordningen blivit stadfäst,

2) att samtliga garantiandelar eller aktier har tecknats och inbetalts,

3) att grundfonden inbetalts i pengar, och

4) att av garantiandelarna och av grundfonden eller aktierna sammanlagt i pengar har erlagts minst hälften av det belopp som i 2 kap. 5 § 2 mom. stadgas för bolaget.

Om de villkor som stadgas i 1 mom. inte är uppfyllda, skall bolagets bildande samt bolagets koncession anses ha förfallit.

Stiftarna ansvarar solidariskt för återbetalningen av det belopp som inbetalts på tecknade garantiandelar eller aktier och av grundfonden jämte uppkommen avkastning.

När bolaget är bildat skall vid den konstituerande stämman förrättas de val som enligt bolagsordningen ankommer på bolagsstämman.

I övrigt skall i fråga om konstituerande stämma i tillämpliga delar iakttas de stadganden i denna lag och de bestämmelser i bolagsordningen som gäller bolagsstämma.

4 kap.

Ökning av aktiekapital och garantikapital

2 §

Vad som i 4 kap. 12 § 2 mom. lagen om aktiebolag är stadgat om ökning av aktiekapitalet genom nyemission tillämpas på alla försäkringsaktiebolag.

3 §

Belopp som skall erläggas för aktie som tecknats vid ökning av aktiekapital skall till fullo betalas inom ett år efter det ökningen av aktiekapitalet har registrerats. Bolaget skall inom en månad efter utgången av denna tid för registrering anmäla hur många av de i den registrerade ökningen ingående aktierna som blivit till fullo betalda. Till registeranmälan skall fogas en försäkran av samtliga medlemmar i bolagets styrelse samt intyg av revisorerna om att det belopp som inbetalts för aktierna innehas av bolaget. Har ej inom nämnda tid anmälts att alla dessa aktier blivit till fullo betalda, skall registreringsmyndigheten efter att ha hört bolaget registrera att aktiekapitalet nedsatts med det sammanlagda nominella beloppet av de obetalda aktierna. Dessa aktier blir ogiltiga när nedsättningen av aktiekapitalet har registrerats.


4 §

När garantikapitalet ökas skall i tillämpliga delar iakttas stadgandena om ökning av aktiekapitalet genom nyemission. Garantikapitalet kan likväl inte ökas på det sätt som avses i 4 kap. 12 § 2 mom. lagen om aktiebolag.

15 kap.

Likvidation och upplösning

8 a §

Om bolagets tillgångar inte förslår till betalning av skulderna, skall likvidatorerna avträda bolagets egendom till konkurs.

18 §

Har bolag i likvidation inte tillgångar som förslår till täckande av likvidationskostnaderna, skall social- och hälsovårdsministeriet på anmälan av likvidatorerna förordna att likvidationen skall upphöra och förklara bolaget upplöst. Härvid tillämpas inte stadgandena i 4, 5, 7, 8, 9, 15 och 16 §§. Till anmälan till ministeriet skall fogas intyg av en av Centralhandelskammaren godkänd revisor om att all veterlig gäld blivit betald. Ministeriet skall förordna att bolagets tillgångar skall tillfalla staten. Likvidatorerna skall sända meddelande om ministeriets beslut för registrering.

16 kap.

Fusion och överlåtelse av försäkringsbeståndet

3 §

När det gäller ansökan om fusion eller överlåtelse av försäkringsbeståndet skall ministeriet, om det inte anser att ansökan utan vidare utredning skäll avslås, på det övertagande bolagets bekostnad låta kungöra saken i Officiella tidningen. I kungörelsen skall de som önskar göra anmärkningar mot ansökningen uppmanas framföra dem till ministeriet inom en av ministeriet utsatt tid som inte får vara längre än två månader. Ministeriet skall förplikta det överlåtande bolaget att utan dröjsmål underrätta delägarna i bolaget om kungörelsen på det sätt som bestäms i bolagsordningen.


Försäkringsbeståndet övergår på det övertagande bolaget då ministeriet har gett sitt samtycke till åtgärden. Ministeriet kan på ansökan även fastställa en senare tidpunkt för försäkringsbeståndets övergång.


5 §

Det övertagande bolagets styrelse skall tillkännage fusionen genom att inom en månad efter registreringen av domstolens tillstånd låta kungöra detta i Officiella tidningen och i åtminstone en tidning som utkommer på det överlåtande bolagets hemort, överlåtelse av försäkringsbeståndet skall inom en månad efter dess övergång på motsvarande sätt tillkännages i Officiella tidningen och i åtminstone en tidning som utkommer på det överlåtande bolagets hemort. Tillkännagivandet skall även innehålla ett omnämnande av den rätt för försäkringstagare att häva sitt försäkringsavtal som nämns i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1986.

Stadgandet i 2 kap. 5 § 2 mom. om grundkapitalets minimibelopp tillämpas likväl inte på försäkringsbolag som har registrerats innan denna lag träder i kraft, utom när ett sådant försäkringsbolag ansöker om utvidgning av sin koncession, varvid i fråga om det försäkringsslag som ansökan avser skall tillämpas det nya kravet på grundkapital. Grundkapitalet får likväl inte genom beslut av bolagsstämman nedsättas till ett mindre belopp än vad som stadgas i denna lag. Sedan denna lag blivit stadfäst får inte heller registreras nytt försäkringsbolag vars grundkapital understiger det i 2 kap. 5 § stadgade minimibeloppet.

Regeringens proposition 91/85
Lagutsk. bet. 3/86
Stora utsk. bet. 25/86

Nådendal den 27 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.