508/1986

Given i Nådendal den 27 juni 1986

Förordning om skydd för unga arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 4 § 2 mom. lagen den 29 december 1967 om skydd för unga arbetstagare (669/67):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på arbete, vilket utförs av ung arbetstagare, dvs. av person som ej fyllt 18 år, och på vilket arbete tillämpas lagen om skydd i arbete (299/58).

Endast stadgandena i 5 § skall tillämpas på arbete som utförs inom yrkesutbildning, som har godkänts och övervakas av myndighet och som sker under lärares ledning och tillsyn, samt på arbete, för vilket den som utför arbetet på grundvalen av ovan nämnda utbildning har förvärvat tillräcklig yrkesskicklighet.

2 §
Förbjudna arbeten

Ung arbetare får inte anlitas för sådant arbete som är till men för hans fysiska eller psykiska utveckling eller som av honom kräver större ansträngning eller ansvar än vad som är skäligt med beaktande av hans ålder och krafter.

Ovan i 1 mom. nämnda arbeten är:

1) arbeten som förutsätter en med beaktande av arbetstagarens ålder och erfarenhet oskälig påfrestning eller betydande ansvar för egen eller andra personers säkerhet eller betydande ekonomiskt ansvar;

2) ensamt arbete, då detta är förenat med uppenbar risk för olycksfall eller våld;

3) vård av psykiatriska patienter samt omsorg om psykiskt eller socialt störda personer och andra motsvarande arbeten;

4) hantering och transport av lik;

5) slakt;

6) arbeten, vid vilka hanteras cytostater;

7) tillverkning, transport och hantering av eld- och explosionsfarliga ämnen och brännbara vätskor av I klass under förhållanden, under vilka uppenbar brandfara föreligger;

8) arbeten, vid vilka farlig joniserande strålning förekommer; samt

9) arbeten, om vilka så är stadgat eller föreskrivet särskilt.

3 §
Farliga arbeten

Ung arbetstagare, som ej har fyllt 16 år, får inte anlitas för sådant arbete, i vilket han eller på grund av arbete, som utförs av honom, annan person kan hotas av särskild risk för olycksfall eller skada till hälsan.

Vad i 1 mom. är sagt gäller dock inte arbete som elev i grundskolans högstadium utför i skolan.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer en förteckning över exempel på sådana farliga arbeten som avses i 1 mom. Förteckningen skall justeras regelbundet, dock minst van femte år.

4 §
Anlitande av ung arbetstagare för farliga arbeten

Ung arbetstagare, som har fyllt 16 år, kan utföra arbete, som avses i den av social- och hälsovårdsministeriets fastställda exempelförteckningen, eller därmed jämförbart arbete, om det med hjälp av skyddsteknik eller på annat sätt är sörjt för att varken de anordningar eller ämnen, som är avsedda att användas av den unga arbetstagaren, eller arbetsförhållandena, med beaktande av omständigheterna beträffande honom personligen, medför särskild risk för olycksfall eller skada till hälsan. Vid bedömningen av möjlig skada till hälsan skall företagshälsovårdspersonal anlitas.

Innan arbete, som avses i 1 mom., inleds skall arbetsgivaren anmäla härom hos den arbetarskyddsmyndighet som övervakar arbetsplatsen och därvid använda en blankett som har fastställts av arbetarskyddsstyrelsen. Vid behov kan anmälan göras, i stället för av arbetsgivaren, av vederbörande läroanstalt eller lärlingsnämnd. I anmälan skall ingå en utredning om vilka åtgärder som har vidtagits för att avvärja i 1 mom. nämnda risk och om hur orienteringen och handledningen av arbetstagaren har ordnats. Arbetarskyddsmyndigheten kan låta saken bero vid den anmälan som har gjorts eller vidta åtgärder för begränsning eller nedläggande av arbetet.

Vad i 1 och 2 mom. är sagt gäller i tillämpliga delar även arbete som elev i grundskolans högstadium utför i skolan, om eleven inte har fyllt 16 år.

5 §
Undervisning och handledning

Vid undervisning, handledning och personlig orientering, som avses i 4 § 1 mom. lagen om skydd för unga arbetstagare, skall i synnerhet sörjas för att arbetstagaren på erforderligt sätt och i behövlig omfattning görs förtrogen med:

1) förhållandena på arbetsplatsen och hur arbetet utförs på rätt sätt samt de hälsorisker, som möjligen är förbundna med arbetet, och avvärjandet av dessa;

2) hur maskiner och anordningar och kemiska produkter fungerar och de metoder, som föranleds av dessa;

3) metoder, som skall tillämpas vid inledande och avslutande av produktionen, vid rengöring, justering, underhåll och reparation av maskiner samt i sedvanliga situationer av störning i produktionen samt då maskiner och anordningar skadats; samt

4) säkerhetsföreskrifterna för de maskiner och anordningar samt kemiska produkter som ung arbetstagare använder i arbetet ävensom de förfaringssätt och säkerhetsåtgärder samt förstahjälpsanvisningar som enligt stadgandena om arbetarskyddet skall följas på arbetsplatsen.

Innan arbetet inleds skall det säkerställas att arbetstagaren är tillräckligt insatt i ifrågavarande arbete och de därmed förbundna riskerna samt att han förmås iaktta föreskrifterna om säkerhet i arbetet. Under arbetets gång skall dessutom fästas särskild uppmärksamhet vid handledningen av och uppsikten över arbetstagaren.

Ung arbetstagare skall för den tid, under vilken han lär sig ett arbetsskede eller en arbetsmetod, placeras i arbete under en erfaren och yrkeskunnig persons handledning och uppsikt.

6 §
Undantagstillstånd

Vederbörande arbetarskyddsmyndighet har av särskilda skäl rätt att på villkor, som den bestämmer, ge tillstånd att avvika från bestämmelserna i denna förordning.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986. Genom den upphävs förordningen den 10 mars 1972 om anlitande av unga arbetstagare i farliga arbeten (212/72) jämte däri senare gjorda ändringar.

Nådendal den 27 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.