506./1986

Given i Nådendal den 27 juni 1986

Förordning stämningsmän

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 6 § 2 mom. och 7 § lagen den 27 juni 1986 om stämningsmän (505/86):

1 §

Rådstuvurätt, magistrat och chefen för polisdistrikt leder och övervakar delgivningsverksamheten vid respektive ämbetsverk.

Arbetsfördelningen i delgivningsärenden mellan stämningsmännen, liksom även mellan andra som utför delgivningsuppdrag, kan fastställas i ämbetsverkets arbetsordning eller reglemente.

2 §

Stämningsmännen skall ges ett tjänstemärke som fastställts av justitieministeriet.

Tjänstemärket skall medföras vid tjänsteutövning och vid behov företes.

En tjänsteman eller funktionär som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten lagen om stämningsmän (505/86) skall vid behov förete utredning om sin rätt att verkställa delgivningar.

3 §

Har handlingar som skall delges, till följd av uppenbart misstag eller okunnighet, tillställts fel myndighet, skall de sändas till rätt myndighet, om det inte finns skäl att returnera dem till den som har begärt delgivning. När delgivningen kan verkställas av den som avses i 6 § 1 mom. 3 eller 4 punkten lagen om stämningsmän, får handlingarna sändas direkt till respektive anstalt eller truppavdelning eller motsvarande militärenhet.

Den som har begärt delgivning skall underrättas om att handlingarna har sänts vidare, såvida det inte är uppenbart onödigt.

4 §

Den som avses i 6 § 1 mom. 2–4 punkten lagen om stämningsmän och som med stöd av förordnande har rätt att verkställa delgivningar skall när han skriver ett intyg över en delgivning, vid sidan av sitt namn och sin tjänsteställning, anteckna orden " förordnad att verkställa delgivningar".

5 §

Polisman som hör till den lokala polisen är skyldig att verkställa delgivningar i förvaltningsärenden och brottmål samt, på förordnande av chefen för polisdistriktet, även i ärenden av andra slag.

6 §

Justitieministeriet och inrikesministeriet utfärdar vartdera inom sitt eget förvaltningsområde närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

7 §

Om avgifter för stämningsdelgivning stadgas särskilt.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

Nådendal den 27 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.