505./1986

Given i Nådendal den 27 juni 1986

Lag om stämningsmän

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Stämningsmän

Stämningsmän är de innehavare av befattning som förman för stämningsmän och de innehavare av stämningsmannabefattning som är anställda vid domstol, magistrat eller polisen. I länsmansdistrikt är exekutionsbiträde även stämningsman.

Om stämningsmän i landskapet Åland stadgas särskilt.

2 §
Stämningsmännens verksamhetsområde

Verksamhetsområdet för stämningsman som är anställd vid domstol utgörs av domkretsen, för stämningsman som är anställd vid magistrat av staden och för stämningsman som är anställd vid polisen av polisdistriktet.

3 §
Stämningsmännens delgivningsuppdrag

På stämningsman ankommer att inom sitt verksamhetsområde på begäran av myndighet eller enskild delge domstols eller annan myndighets beslut samt stämningar, kallelser, meddelanden och andra handlingar.

Stämningsman har rätt att verkställa delgivningar även utanför sitt verksamhetsområde.

4 §
Utredning av identitet

Var och en är skyldig att lämna stämningsman de uppgifter som behövs för att utreda hans identitet, när stämningsmannen vid utförande av delgivningsuppdrag förhör sig därom.

5 §
Handräckning

Stämningsman har rätt att av polisen få sådan handräckning som han behöver för att utföra delgivningsuppdrag.

6 §
Andra som har rätt att verkställa delgivning

Berättigade att, så som stämningsman, verkställa stämning och delgivning är:

1) polisman, allmän åklagare, utmätningsman och exekutionsbiträde vid stadsfogdeämbete samt notarius publicus;

2) tjänsteman eller funktionär som har förordnats härtill av domstol, magistrat eller chefen för polisdistrikt, och som är anställd vid domstolen, magistraten eller polisdistriktet;

3) fängelsedirektör eller tjänsteman vid fängelse vilken förordnats härtill av fängelsedirektören, när en myndighet begär det och den som skall stämmas eller med vilken delgivning skall ske är en fånge; samt

4) inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet de tjänstemän som förordnats härtill av kommendören för truppavdelning eller med honom jämställbar förman, när en myndighet begär det och den som skall stämmas eller med vilken delgivning skall ske lyder under 45 kap. strafflagen.

Om polismans skyldighet att verkställa delgivningar stadgas genom förordning.

7 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Genom denna lag upphävs förordningen den 7 september 1901 om stämningsmän. Stämningsmannaförordnande som givits med stöd av förordningen upphör utan särskilt beslut när denna lag träder i kraft.

Nådendal den 27 juni 1986

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.