504/1986

Given i Nådendal den 27 juni 1986

Lag om ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 11 maj 1979 om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/79) 1 § 1 mom., 4 § 1 mom. och 6 § 1 mom., av dem 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 9 juli 1982 (540/82), som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Rätt att uppbära kontrollavgift av den som färdas utan giltig biljett kan beviljas

1) offentligt samfund som idkar spårtrafik, i kollektivtrafik som samfundet bedriver samt

2) huvudstadsregionens samarbetsdelegation i den regionala busstrafiken inom dess verksamhetsområde och i den interna busstrafiken i städerna Esbo, Grankulla och Vanda.


4 §
Beviljande av rätt att uppbära kontrollavgift

Rätt att uppbära kontrollavgift beviljas av trafikministeriet på ansökan.


6 §
Biljettkontrollörer

Kontrollavgift påförs av biljettkontrollör som är godkänd av chefen för det polisdistrikt där trafikidkaren har sin hemort. I de fall som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten godkänns kontrollörerna dock av chefen för Helsingfors polisdistrikt. Såsom kontrollör kan godkännas endast innehavare av tjänst vid offentligt samfund som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten eller vid huvudstadsregionens samarbetsdelegation. Kontrollören är i kontrollverksamheten underställd tillsyn av chefen för polisdistriktet. Denne utfärdar kontrollpass för kontrollören. I detta anges kontrollörens befogenheter samt den trafik som hans behörighet gäller.Denna lag träder i kraft den 15 juli 1986.

Regeringens proposition 48/86
Trafikutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 53/86

Nådendal den 27 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.