492/1986

Given i Nådendal den 27 juni 1986

Lag om ändring av 20 och 21 §§ lagen om kommunala tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut ändras 20 § 1 och 4 mom. samt 21 § 1 mom. lagen den 6 november 1970 om kommunala tjänstekollektivavtal (669/70) som följer:

20 §

Den som är bunden av tjänstekollektivavtal och som medvetet överträder eller som på goda grunder borde ha insett att han överträder bestämmelserna i avtalet, kan av arbetsdomstolen dömas att betala plikt.


Plikt får i fråga om kommunala avtalsdelegationen, kommun, kommunalförbund eller förening uppgå till högst 50 000 mark och i fråga om tjänsteinnehavare till högst 200 mark. Statsrådet skall, sedan kommunala avtalsdelegationen och de centrala tjänsteinnehavarföreningarna hörts, justera dessa markbelopp treårsvis i motsvarighet till förändringen i penningvärdet.

21 §

Då plikt ådöms skall hänsyn tas till alla föreliggande omständigheter, såsom skadans storlek, graden av skuld, den anledning till överträdelsen som den andra parten möjligen givit och föreningens, kommunens eller kommunalförbundets storlek. Om särskilda skäl föreligger, behöver plikt inte ådömas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

Statsrådet skall verkställa den första i 20 § 4 mom. nämnda justeringen från och med den 1 januari 1988.

På överträdelse av bestämmelse i tjänstekollektivavtal och på kampåtgärd som inträffat före denna lags ikraftträdande tillämpas tidigare lag.

Regeringens proposition 20/86
Statsutsk. bet. 15/86
Stora ustk. bet. 44/86

Nådendal den 27 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.