491/1986

Given i Nådendal den 27 juni 1986

Lag om ändring av 19 och 20 §§ lagen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut ändras 19 § 1 och 3 mom. samt 20 § 1 mom. lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/70) som följer:

19 §

Den som är bunden av tjänstekollektivavtal och som medvetet överträder eller som på goda grunder borde ha insett att han överträder bestämmelserna i avtalet, kan av arbetsdomstolen dömas att betala plikt.


Plikt får i fråga om staten eller förening uppgå till högst 50 000 mark och i fråga om tjänsteman till högst 200 mark. Statsrådet skall, sedan statens förhandlingsmyndighet och de centrala tjänstemannaföreningarna hörts, justera dessa markbelopp treårsvis i motsvarighet till förändringen i penningvärdet.

20 §

Då plikt ådöms skall hänsyn tas till alla föreliggande omständigheter, såsom skadans storlek, graden av skuld, den anledning till överträdelsen som den andra parten möjligen givit och föreningens storlek. Om särskilda skäl föreligger, behöver plikt inte ådömas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

Statsrådet skall verkställa den första i 19 § 3 mom. nämnda justeringen från och med den 1 januari 1988.

På överträdelse av bestämmelse i tjänstekollektivavtal och på kampåtgärd som inträffat före denna lags ikraftträdande tillämpas tidigare lag.

Regeringens proposition 20/86
Statsutsk. bet. 15/86
Stora utsk. bet. 44/86

Nådendal den 27 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.